Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana 1/2005

Rozpočtové provizorium

V Praze dne 3. ledna 2005
Čj. 2/TP/MFF

Do doby schválení rozpočtu akademickým senátem MFF vyhlašuji pro počátek roku 2005, tj. s platností od 1. ledna 2005, rozpočtové provizorium spočívající v těchto zásadách:

  1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky kryté existujícími pracovními smlouvami. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan.
  2. Měsíční limit čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků přidělených pracovišti v roce 2004. Toto ustanovení může být podrobeno modifikaci, jakmile MŠMT přidělí finanční prostředky na výzkumné záměry.
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit čerpání provozních prostředků je stanoven na jednu patnáctinu rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2004. Nezbytné výjimky povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK