Neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009.

Pokyn děkana č. 1/2006

K zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovištích MFF

V  Praze dne 29. srpna 2006

K zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovištích MFF

I. Povinnosti vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za požární ochranu a bezpečnost práce na svých pracovištích.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit:

 1. Školení zaměstnanců podle příkazu děkana č. 1/2002, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, v termínech tam uvedených.
 2. Školení zaměstnanců podle příkazu děkana č. 1/2004, stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, v termínech tam uvedených.
 3. Vyznačení nosnosti polic a celého sloupce u regálů. T: 30. 9. 2006 a dále průběžně.
 4. Vybavení pracoviště lékárničkou první pomoci a v případě potřeby doplnění jejího obsahu. T: 30. 9. 2006 a dále průběžně.

  Vybavení lékárniček je doporučeno příkazem děkana č. 1/2004.

  V chemických laboratořích nebo tam, kde hrozí nebezpečí úrazu očí chemickými látkami, musí být instalovány vodní spršky (dle dispozic bezpečnostního technika). Vybavení lékárničky pro laboratoře musí být doplněno roztoky pro výplach očí. T: 30. 9. 2006 a dále průběžně.

 5. Nepokládání rohožek, koberečků, utěrek a jiných textilních podložek na podlahu; T: průběžně

  Umístění odpovídajících rohoží zajistí a provedou výlučně příslušní pracovníci správy budov v jednotlivých objektech MFF.

 6. Schválení a povolení všech používaných elektrických vařičů a přímotopných spotřebičů na pracovištích energetikem MFF. T: trvale

  Ke schválení elektrického spotřebiče vedoucí pracoviště předloží:

  • zdůvodnění používání elektrického spotřebiče,
  • záznam o revizi elektrického spotřebiče dle ČSN 33 16 10,
  • evidenční číslo spotřebiče,
  • jméno vedoucího zaměstnance odpovědného za provoz elektrického spotřebiče,
  • číslo místnosti, kde bude elektrický spotřebič používán.

  Tomuto opatření nepodléhají: elektrické varné konvice do příkonu 2000 W, kávovary a mikrovlnné trouby. Jejich provoz je umožněn bez povolení, ale podléhají kontrolám a revizím podle pokynu tajemníka MFF č. 1/2006. T: 30. 9. 2006 a dále průběžně.

 7. Zákaz používání různých přinesených elektrických přímotopných spotřebičů a elektrických spotřebičů. T: trvale.
 8. Přístupnost k manipulačním prostorám s uzávěry vody, plynu a rozvaděči elektrického proudu. T: trvale.
 9. Označení pracoven a provozních místností jmenovkou a názvem útvaru. T: 30. 9. 2006 a dále průběžně.
 10. Neodkládání nepoužívaných věcí a krabic od počítačů na chodbách a v areálu Troja do vestavěných skříní, protože je to v rozporu se zákonem o požární ochraně a příkazem děkana MFF č. 1/2002. T: trvale

II.

Správci budov v jednotlivých objektech MFF zajistí, aby rozvody energií a jiných médií byly označeny podle příslušné ČSN. T: 30. 9. 2006 a dále průběžně.

III. Závaznost

Za dodržení tohoto pokynu jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci všech pracovišť MFF.

IV. Novelizace a zrušování

Změna a doplnění tohoto pokynu může být provedena pouze písemným dodatkem. Za změnu, aktualizaci a zrušení tohoto pokynu je odpovědný jeho navrhovatel a k těmto návrhům je oprávněn též pracovník RIA.

V. Kontrola

Kontrolou tohoto pokynu pověřuji jeho navrhovatele a pracovníka RIA. Při této kontrolní činnosti jsou ostatní zaměstnanci MFF, zejména pak vedoucí zaměstnanci, povinni poskytnout mu součinnost.

VI. Přechodná a závěrečná ustanovení

Tento pokyn je platný a účinný ode dne jeho podpisu děkanem. Dnem účinnosti tohoto pokynu se ruší příkaz děkana č. 3/2005.

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent BOZP a PO

Schválil: