Neplatí od 1. 4. 2006.

Opatření děkana (provádění studentské ankety)

k provádění studentské ankety

V Praze dne 5. prosince 2003

Studentská anketa pro hodnocení pracovníků (dále jen „anketa“) na Matematicko-fyzikální fakultě bude od akademického roku 2003/2004 probíhat elektronickou formou.

Anketa proběhne vždy v posledních třech týdnech přednáškového období každého semestru. Konkrétně v zimním semestru akademického roku 2003/2004 proběhne v době od 8. prosince 2003 do 9. ledna 2004 a v letním semestru od 3. května do 21. května 2004.

Po ukončení ankety studijní oddělení zpracuje její výsledky včetně došlých slovních připomínek. Tyto materiály pak předá ke schválení děkanu fakulty. Děkan rozhodne, zda se některé nevhodné slovní připomínky (zejména vulgární nebo urážlivé) nebudou dále zveřejňovat.

Po schválení děkanem studijní oddělení zveřejní výsledky ankety, a to jak elektronicky, tak i na vybraných nástěnkách fakulty. Zveřejněno bude numerické vyhodnocení jednotlivých předmětů (resp. učitelů), všechny podepsané slovní připomínky a pak ty nepodepsané připomínky, které se nevztahují k jednotlivým pracovníkům fakulty. Pracovníci fakulty po zalogování budou mít přístupné i nepodepsané připomínky, které se vztahují k jejich osobě.

Útvary MFF se do jednoho měsíce od zveřejnění výsledků ankety vyjádří k připomínkám, které se jich týkají. K podepsaným připomínkám studentů se v této lhůtě mohou vyjádřit i jednotliví pracovníci fakulty. Tato vyjádření budou předána na studijní oddělení, které je po schválení děkanem elektronicky zveřejní.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK