Neplatí od 14. 8. 2020, viz Směrnice děkana č. 15/2020

Opatření děkana

Vnitřní kontrolní systém (kontrolní řád)

V Praze dne 31. srpna 2006

Úvodní ustanovení

 1. Uspořádání a rozsah vnitřní kontroly prováděné příjemcem veřejné finanční podpory upravuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. K uvedené problematice vydalo Ministerstvo financí ČR Vyhlášku č. 416/2004 Sb., kterou stanovuje podrobnosti o kontrolních postupech, metodách, upravuje strukturu, rozsah, postup, termíny předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol a způsobu předávání zpráv.
 2. Veřejnou finanční podporou jsou dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku, státního fondu, státních finančních aktiv, dále státní záruky, finanční podpora poskytnutá formou slevy na daních i formou osvobození od cla, prostředky poskytnuté z Národního fondu a jiné prostředky ze zahraničí poskytnuté na základě mezinárodních smluv.
 3. Fakulta jako příjemce veřejné finanční podpory (dále jen dotace) odpovídá za správnost provedených finančních a majetkových operací, jejich soulad s právními předpisy, vytvoření vnitřního kontrolního sytému a za dosažení optimálního vztahu mezi hospodárností, účelností a efektivností vynaložených prostředků.
  • Hospodárností se rozumí použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů,
  • Účelností a efektivností se rozumí použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění.

Vnitřní kontrolní systém

 1. Vnitřní kontrolní systém zahrnuje:
  • finanční kontrolu zajišťovanou vedoucími pracovníky fakulty jako součást řízení při přípravě hospodářských operací (před jejich schválením), při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření;
  • organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti vnitřní kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací (interní audit);
  • tematické kontrolní akce zaměřené na věcně a časově vymezené oblasti hospodářské činnosti;
  • vnitřní audit a finanční kontrolu upravuje samostatná směrnice.
 2. Vnitřní kontrolní systém se řídí zejména:
  • zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění;
  • příslušnými předpisy MF ČR pro veřejně prospěšné společnosti a ostatní nevýdělečné organizace;
  • zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;
  • zákonem č. 123/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;
  • vyhláškou MF ČR č. 40/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;
  • vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;
  • zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;
  • vyhláškou č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, v platném znění;
  • vyhláškou č. 240/2004 Sb., o informačním systému zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické efektivnosti.

Tematické kontrolní akce

 1. Plán tematických kontrolních akcí tvoří věcné a časové vymezení jednotlivých kontrolních akcí pro následující rozpočtový rok. Jeho obsahem je předmět a cíl kontroly, určení kontrolovaných subjektů (tzv. kontrolovaných osob) a časového průběhu kontroly. Plán tematických kontrolních akcí navrhuje referát interního auditu (RIA) a schvaluje děkan fakulty.
 2. Každé kontrolní akci předchází přiměřená příprava, která je jedním z nezbytných předpokladů pro její kvalifikované provedení. Účelem přípravy je získat co nejvíce informací jak o tématu kontroly, tak o subjektech, u nichž bude kontrola provedena. Součástí výchozí analýzy je i výběr a stanovení kritérií pro hodnocení předmětu kontroly. Kontrolní skupinu jmenuje děkan fakulty na základě návrhu útvaru Interního auditu.
 3. Při zahájení kontroly předloží vedoucí kontrolní skupiny kontrolované osobě pověření, seznámí ji s programem kontrolní akce a vyžádají si potřebnou součinnost. Pracovníci kontrolní skupiny jsou povinni při kontrole zjistit skutečný stav věcí, prokázat jej příslušnými doklady, porovnat zjištěný stav se stanovenými kritérii a případně doložit, které právní předpisy, resp. která jejich ustanovení byla porušena nebo nebyla dodržena. Mají přístup ke všem dokladům a písemnostem; jsou však povinni respektovat oprávněné zájmy a práva kontrolovaných osob. O zjištěných skutečnostech musí zachovávat mlčenlivost. Povinností kontrolovaných osob je poskytnout při kontrole nezbytnou součinnost včetně potřebného technického zázemí.
 4. O kontrole se pořizuje kontrolní protokol (viz příloha č. 1). Jeho obsahem je popis zjištěných skutečností s konkrétním uvedením nedostatků a příslušných právních předpisů, jejichž ustanovení byla porušena. Mezi nezbytné náležitosti protokolu patří jména kontrolorů, přesné označení kontrolované osoby, uvedení místa a času provedené kontroly, jejího předmětu a odkazů na doklady, o které se protokol opírá. Protokol podepisují kontroloři a po seznámení se s jeho obsahem vedoucí kontrolovaného útvaru. Proti protokolu mohou kontrolované osoby podat písemnou formou zdůvodněné námitky. Rozhodnutí o námitkách je v působnosti vedoucího kontrolní skupiny. Pokud vedoucí kontrolní skupiny námitkám nevyhoví, má kontrolovaná osoba právo odvolat se k děkanovi fakulty.
 5. Na základě kontrolního protokolu a po zpracování námitek a příslušných dodatků jsou výsledky tematické kontroly shrnuty a vyhodnoceny ve formě zápisu o uzavření kontrolní akce, který podepisuje vedoucí kontrolní skupiny (viz příloha č. 2). O ukončení kontrolní akce informuje vedoucí kontrolní skupiny děkana fakulty samostatným zápisem (viz příloha č.3).
 6. Návrh opatření k odstranění nedostatků předá vedoucí odpovědný za oblast činnosti, která byla předmětem kontroly, k projednání v kolegiu děkana a poté ke schválení děkanovi fakulty.

Závaznost

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MFF.

Kontrola

Kontrolu této směrnice a její aktualizaci provádí zaměstnanec referátu interního auditu. Při této činnosti jsou zaměstnanci MFF, zejména vedoucí pracovníci, povinni poskytnout mu součinnost.

Závěrečná ustanovení

Toto opatření děkana nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. září 2006.

Navrhovatel: JUDr. Jolana Kludská

Schválil:

 

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

Přílohy v dalších formátech jsou též k dispozici v části Formuláře