Neplatí od 1. 7. 2005, viz Směrnice děkana č. 2/2005.

Interní směrnice

Stanovení míry vyučovacích povinností a specifikace charakteristik a výstupů vědecké činnosti akademických a vědeckých pracovníků MFF ve smyslu Vnitřního platového předpisu UK

Pedagogická činnost na MFF má rozmanitý charakter, v zásadě ji však lze rozdělit do dvou skupin:

 1. Přímá výuka organizovaná ve skupinách, jíž se rozumí zejména vedení přednášek, praktik, laboratorních cvičení, včetně podílu na předepsaných zkouškách.
 2. Individuální výuka, která zahrnuje zejména vedení závěrečných, diplomových a disertačních prací, vedení studentských projektů a seminárních prací, individuální laboratorní cvičení a konzultace.

Charakteristiky a výstupy vědecké činnosti zahrnují zejména: původní publikace v časopisech a sbornících, sdělení na konferencích, členství v organizačních a programových výborech konferencí, podíl na grantových projektech a podíl na aplikovaném výzkumu v rámci doplňkové činnosti.

Pedagogické a vědecké výkony jednotlivců i pracovišť jsou evidovány podle směrnice „Pravidla pro evidenci výkonů základních pracovišť“ ze dne 14. dubna 1997. Uvedená Pravidla zůstávají nadále v platnosti a jsou přílohou této směrnice. Údaje v ní obsažené jsou podkladem pro rozpis finančních prostředků pracovištím i pro stanovení mzdy pracovníků.

S ohledem na zásadní význam přímé výuky organizované ve skupinách pro vzdělávací proces na fakultě, stanovuji průměrné minimum této výuky pro jednotlivé kategorie pracovníků takto:

 1. Průměrný počet týdenních hodin
  Průměrné minimum přímé výuky ve skupině pro jednotlivé kategorie akademických pracovníků v týdenních hodinách:
  1. profesor (vědecký pracovník s vědeckou hodností DrSc.): 4 hodiny
  2. docent (vědecký pracovník s atestací vedoucího nebo samostatného vědeckého pracovníka): 6 hodin
  3. odborný asistent (vědecký pracovník): 8 hodin
  4. asistent: 8 hodin
  5. lektor: 14 hodin.

 2. Přímou výukou ve skupině se rozumí zejména vedení přednášek, seminářů, cvičení, praktik a laboratorních cvičení organizovaných ve skupinách podle platných studijních plánů. V případě pochybností rozhoduje o uznání dané výuky děkan.
 3. Průměrem se standardně rozumí průměrný počet týdenních hodin v jednom školním roce. V odůvodněných případech může být průměr počítán i za delší časové období.
 4. V případě, že je akademický pracovník pověřen významnými a náročnými úkoly, významně se podílí na individuální výuce, nebo je mu poskytnuto tvůrčí volno podle Čl. 20 Vnitřního mzdového předpisu UK, může děkan stanovené minimum přímé výuky snížit, a to na dobu trvání dané aktivity.

Příloha:
Pravidla pro evidenci výkonů základních pracovišť MFF ze dne 14. dubna 1997.

V Praze dne 22. dubna 1999

Prof. RNDr Bedřich Sedlák, DrSc.
děkan fakulty