Neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018.

Dodatek č. 6/2005 ke Směrnici č. 2/1999

Číselník středisek s uvedením odpovědných osob

V Praze dne 18. dubna 2005

Čj. 31/TP/MFF

Číselník nákladových středisek s uvedením odpovědných osob se doplňuje o:

   Odpovědný pracovník
404EKOEkocentrum aplikovaného výzkumu neželezných kovů vedoucí střediska

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: Tajemník MFF