Neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018.

Dodatek č. 5/2003 ke směrnici děkana č. 2/1999

Číselník středisek s uvedením odpovědných osob');

Doplněk ke směrnici děkana č. 2/1999

(číselník středisek s uvedením odpovědných osob)

V Praze dne 21. listopadu 2003

Čj. 210/TP/MFF

Číselník nákladových středisek s uvedením odpovědných osob se doplňuje o:

   Odpovědný pracovník 
613PROFDUMKonferenční a společenské centrum "PROFESNÍ DŮM"Odpovědný pracovník vedoucí PROFDUM

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: Tajemník MFF