Neplatí od 29. 5. 2018.

Dodatek č. 3/2005 k Příkazu děkana č. 9/1999

Referát interního auditu a právních služeb

V Praze dne ze dne 19. 9. 2005

Čj. 128/TP/MFF

Ve smyslu Čl. 8 Organizačního řádu MFF zřizuji Referát interního auditu a právních služeb s účinností od 1. 10. 2005. V této souvislosti upravuji k témuž datu organizační členění děkanátu a doplňuji charakteristiku činnosti tohoto referátu takto:

12. Referát interního auditu a právních služeb jako součást vnitřního kontrolního systému fakulty zahrnuje organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly, včetně prověřování souladu vybraných finančních a majetkových operací s právními předpisy a prověřování dosažení optimálního vztahu mezi jejich hospodárností, účelností a efektivností, zejména zjišťuje, zda:

  • právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou dodržovány,
  • rizika vztahující se k činnosti fakulty jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
  • řídící kontroly poskytují Akademickému senátu fakulty a děkanovi fakulty spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
  • provozní a finanční kritéria podle § 4 zákona o finanční kontrole jsou plněna,
  • zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
  • dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů fakulty poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle fakulty budou splněny.

Zabezpečuje veškerý styk a vzájemnou komunikaci s kontrolními orgány Univerzity Karlovy v Praze a dále styk a komunikaci se všemi kontrolními orgány s působností v ČR (NKÚ, Finanční úřady atd.).

 prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty

Navrhovatel: Děkan MFF