Neplatí od 1. 10. 2011.

Dodatek č.2/2004 ke Směrnici č.3/2003 - Elektronický zápis

Elektronický zápis studentů doktorského studia

V Praze dne 26. ledna 2004

Od akademického roku 2004/2005 bude na fakultě povinná elektronická forma zápisu předmětů studentů doktorského studia.

Elektronický zápis bude uskutečňován prostřednictvím internetu, příslušná www aplikace je přístupná pod názvem Zápis předmětů na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis/ po přihlášení se jako student.

Přenos dat na studijní oddělení bude probíhat on line. Poté, co se student zapíše elektronicky, dostaví se s vyplněným „Studijním plánem“ na studijní oddělení, kde příslušná referentka provede kontrolu zápisu, vytiskne zkušební zprávu a zápis potvrdí razítkem a podpisem. Elektronický zápis bude možné na studijním oddělení opravit příp. doplnit pouze v mimořádných případech.

V souvislosti s těmito změnami bude od akademického roku 2004/2005 používán nový formulář „Hodnocení studenta doktorského studia“, který je na adrese: http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: Vedoucí STUD oddělení MFF