Neplatí od 1. 7. 2017, viz Směrnice děkana č. 7/2017.

Dodatek č. 1/2012 ke Směrnici děkana č. 5/2009

Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

1) Ve směrnici děkana č. 5/2009 se ruší celý text bodu „8. 1. Elektrické ruční nářadí a elektrické spotřebiče („Revize a kontroly … těžších než 18 kg“)“ a nahrazuje se tímto textem:

„8. 1. Kontroly a revize elektrických spotřebičů stanovuje Pokyn tajemníka č. 2/2011.“

2) Na str. 3 přílohy č. 2 Směrnice děkana č. 5/2009 se ruší části „Podkladem pro jednorázové odškodnění školního úrazu jsou tiskopisy“ a „Odškodnění za školní úraz“ a nahrazuje se textem:

„Podkladem pro jednorázové odškodnění školního úrazu jsou:
(1) Sepsaný „Záznam o školním úrazu studenta VŠ“, vyplněný společně s vyučujícím.
(2) Potvrzený „Lékařský posudek“ a bodové ohodnocení úrazu (bolestné) – provádí lékař.
(3) Příjmový doklad za lékařský administrativní výkon – vystavuje lékař.
(4) Regulační poplatky – potvrzení o zaplacení regulačního poplatku u ošetřujícího lékaře nebo v nemocnici za hospitalizaci.
(5) Potvrzení o doplatku na léky z lékárny a připojená kopie receptu od lékaře.
(6) Jízdné k ošetřujícímu lékaři – jízdenka nebo jiný doklad o přepravě za účelem převozu k ošetřujícímu lékaři s udáním počtu ujetých kilometrů. Účel musí být potvrzen ošetřujícím lékařem.

Tiskopisy sub (1) a (2) jsou k dispozici na sekretariátech příslušných pracovišť, kde úraz vznikl. Čitelně vyplněné tiskopisy je třeba po doléčení odevzdat na sekretariát příslušného pracoviště, kde úraz vznikl.

Odškodnění za školní úraz
Pracoviště předá vyplněné tiskopisy referentovi BOZP, který provede vyhodnocení.“

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent PO a BOZP
Dodatek ke Směrnici byl schválen a vydán 11. dubna 2012,
platí dnem vydání.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty