Neplatí od 9. 9. 2015.

Dodatek č.1/2003 ke Směrnici č.3/2003

k elektronickému zapisování výsledků zkoušek

V Praze dne 21. listopadu. 2003

Od 1. prosince 2003 ukládám všem vyučujícím na MFF povinnost zapisovat výsledky zkoušek, zápočtů a klasifikovaných zápočtů (dále jen "výsledků zkoušek") elektronickou formou.

Elektronické zapisování výsledků zkoušek se provádí v rámci studijního informačního systému (SIS) pomocí aplikace "Výsledky zkoušek - vyplňování". Pro přístup do této aplikace je třeba přihlásit se do SIS jako učitel. Ten, kdo dosud nemá zřízen v SIS učitelský účet, se obrátí na tajemníka svého pracoviště, který provádí správu účtů pomocí programu Tajemník.

Každý examinátor je povinen elektronicky zaznamenat výsledek zkoušky bezprostředně po examinaci, nejpozději však do jednoho týdne od udělení známky či zápočtu.

Za včasné a správné vyplnění výsledků zkoušek elektronickou formou zodpovídá vedoucí příslušného pracoviště.

Poznamenávám, že elektronické vyplňování výsledků zkoušek probíhalo na MFF zkušebně již v akademickém roce 2002/03. K provozu této aplikace nebyly vzneseny od pracovníků fakulty žádné připomínky. Pokud se elektronické vyplňování výsledků zkoušek osvědčí, bude možno v dalším akademickém roce zrušit zkušební zprávy posluchačů.

  prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: Vedoucí STUD MFF