Neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018.

Dodatek 4/2002 ke směrnici děkana č. 2/1999

Číselník středisek s uvedením odpovědných osob

V Praze dne 19. listopadu 2002

Čj. 210/TP/MFF

Číselník hlavních útvarů MFF se mění takto:

dosavadní:
725 PROP - Oddělení pro vnější vztahy a propagaci, odpovědný pracovník: vedoucí PROP

se upravuje na:
725 OVVP - Oddělení pro vnější vztahy a propagaci, odpovědný pracovník: vedoucí OVVP

dosavadní:
906 PRUBEH - Měsíční rozlišení, odpovědný pracovník: tajemník

se upravuje na:
906 POVODNE - Povodňové škody, odpovědný pracovník: tajemník

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: Tajemník MFF