Neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018.

Dodatek 4/2001 ke směrnici děkana č. 2/1999

Dodatek číselníku nákladových středisek

V Praze dne 1. listopadu 2001

Číselník nákladových středisek s uvedením odpovědných osob se doplňuje o:

   Odpovědný pracovník
966VNITROVnitrouniverzitní účtovánítajemník fakulty

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: Tajemník MFF