Neplatí od 31. 8. 2006.

Dodatek 3/2001 ke směrnici děkana č. 4/2000

Zadávání veřejných zakázek

V Praze dne 13. června 2001

S účinností od 26. dubna 2001 byl zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších úprav novelizován zákonem č. 142/2001 Sb.

Podstatnou změnou, která od výše uvedeného dne nastala, je změna rozmezí finančních hranic zadávání zakázek zjednodušeným zadáním (§ 49a) a výzvou více zájemcům (§ 49).

Po projednání v KD dne 23. Května 2001 ponechávám pro interní potřeby zadávání veřejných zakázek v rámci MFF v platnosti finanční rozmezí a veškeré formální náležitosti dané směrnicí děkana č. 4/2000 ze dne 15. Listopadu 2000 s těmito výjimkami:

  1. Hospodářské oddělení odešle evidenční list zakázky do 15 dnů od uzavření smlouvy Úřadu pro hospodářskou soutěž u všech zakázek ve výši nad 2,5 mil. Kč (dříve 1 mil. Kč), v případě nemovitostí a SZNN ve výši nad 5 mil. Kč (dříve 2,5 mil. Kč).
  2. Zveřejnění veřejné zakázky se provádí na centrální adrese u všech zakázek nad 2 mil. Kč (dříve 500 tis.).
  3. Výzva jednomu zájemci dle § 50 zákona se připouští zejména v případech dodatečné nebo opakované veřejné zakázky z důvodu standardizace nebo slučitelnosti předmětu zakázky, pokud svým rozsahem nepřekročí 20% ceny původní zakázky (dříve 50%).

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK