Neplatí od 29. 5. 2018.

Dodatek 2/2001 k příkazu děkana č. 9/1999

Centrum materiálového výzkumu

V Praze dne 30. května 2001

Čj. 97/TP/MFF

Ve smyslu Čl. 4 Organizačního řádu MFF, po projednání ve vědecké radě fakulty a po schválení akademickým senátem fakulty, jsou učiněna tato opatření:

  • ruší se Centrum fyziky pevných a makromolekulárních látek;
  • zřizuje se Centrum materiálového výzkumu (v jehož rámci jsou koordinovány vybrané aktivity Katedry fyziky nízkých teplot, Katedry makromolekulární fyziky a Katedry fyziky kovů).

Centrum materiálového výzkumu je sdružením tří pracovišť fakulty - Katedry makromolekulární fyziky, Katedry fyziky nízkých teplot a Katedry fyziky kovů. Cílem spolupráce zúčastněných pracovišť je spolupráce

  • při hledání moderních koncepcí výzkumu a vývoje fyziky materiálů,
  • při zajišťování výuky studijních oborů "Fyzika kondenzovaných a makromolekulárních látek" pro magisterské studium a "Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum" a "Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika" pro doktorské studium (v součinnosti s dalšími pracovišti MFF).

Centrum:

  1. Koordinuje výzkumnou činnost zúčastněných kateder v oblasti fyziky materiálů. Realizuje společné projekty z oblasti fyziky materiálů s využitím odborných zkušeností a experimentálního vybavení sdružených kateder. Zároveň společně rozvíjí toto vybavení, k rozšíření a modernizaci experimentálního vybavení zejména koordinuje úpravu stávajícího vybavení a nákup nových přístrojů.
  2. Spolupracuje s dalšími pracovišti MFF a oborovými radami doktorského studia při zajišťování výuky a modernizace magisterského studijního oboru "Fyzika kondenzovaných a makromolekulárních látek" pro magisterské studium a doktorských studijních programů "Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum" a "Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika".
  3. Zpracovává společné návrhy personálního rozvoje, zejména s ohledem na přijímání nových pracovníků.
  4. Předkládá společné návrhy na nákup přístrojů a zařízení investiční povahy z institucionálních prostředků.

Vedoucí zúčastněných pracovišť uplatňují své pravomoci stanovené čl. 3 odst. 6. Organizačního řádu MFF v souladu s výše uvedenými body a) až d).

Vedoucí centra: prof. ing. Michal ILAVSKÝ, DrSc.
Zástupci vedoucího: doc. ing. František Bečvář, DrSc.
doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: Děkan MFF