Neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018.

Dodatek 2/2000 ke směrnici děkana 2/1999

Dodatek číselníku nákladových středisek

V Praze dne 27. července 2000

Čj. 120/TP/MFF

V souvislosti se vznikem výzkumných center a nutností jejich začlenění do účetního systému fakulty vydávám s účinností od 1. července 2000 tento dodatek číselníku nákladových středisek. Tímto dodatkem jsou také upřesněna střediska režie fakulty.

Číselník hlavních útvarů MFF se doplňuje o středisko

   Odpovědný pracovník
400VYZKCENTVýzkumná centrazástupce děkana

Číselník nákladových středisek s uvedením odpovědných osob se doplňuje o

   Odpovědný pracovník
401CKLCentrum komputační lingvistikyvedoucí střediska
402ITIInstitut teoretické informatiky - centrum mladé vědyvedoucí střediska
403CCFCentrum částicové fyzikyspoluřešitel z MFF

Číselník nákladových středisek s uvedením odpovědných osob se upřesňuje na

   Odpovědný pracovník
908 PUBLPublikace MFFděkan
909REZFRIMRezerva FRIMtajemník
969INFRA Infrastruktura (počítačové sítě)proděkan pro informatiku

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: Děkan MFF