Neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018.

Dodatek 1/2000 ke směrnici děkana 2/1999

Organizační změna pracovišť KVOF a děkanátu fakulty

V Praze dne 1. června 2000

Čj. 87/TP/MFF

Po projednání s dotčenými pracovišti a v kolegiu děkana vyhlašuji ve smyslu Čl. 2 a 8 Organizačního řádu MFF s účinností od 1. června 2000 tuto organizační změnu:

 1. Děkanátní pracoviště 728 SDPS Správa děkanátní počítačové sítě a centrálního informačního uzlu přejmenovávám na 728 PSIK Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu. Pracoviště 1032 KVOF-SS Správa sítě a počítačových učeben Karlov zrušuji.
 2. Správu počítačové sítě v doméně Karlov a karlovské počítačové laboratoře vyjímám z působnosti pracoviště 103 KVOF a převádím je pod pracoviště děkanátu 728 PSIK.
 3. Pracovníky Mgr. Petra Vláška, Mgr. Pavla Zakouřila  Dr. a Mgr. Bohumila Chalupu přeřazuji i s přidělenými mzdovými prostředky ze střediska 103 KVOF na středisko 728 PSIK.
 4. Místnosti č. 1028+1025, 1029 (ústředna), 1032 a 1037+1038 (laboratoř) vyjímám z užívání 103 KVOF a přiděluji je do užívání 728 PSIK.
 5. Do 31. 12. 2000 pověřuji pracoviště 728 PSIK správou fyzikálního praktika KVOF.

K zabezpečení ustanovení tohoto dodatku příkazu č. 9/1999 ukládám:

 1. proděkanovi pro fyziku do 30. 9. 2000 předložit kolegiu děkana
  • koncepční návrh na řešení správy počítačové části fyzikálního praktika od 1. 1. 2001, obsahující technické, finanční i personální řešení
 2. tajemníkovi fakulty
  • nově definovat náplň činností a odpovědností oddělení 728 PSIK
  • upravit k 1. 6. 2000 pracovně-právní vztahy přeřazených pracovníků podle tohoto dodatku včetně nových popisů práce
  • zabezpečit převod všech technologických zařízení a majetku v návaznosti na organizační změnu
  • do 30. 6. 2000 připravit do kolegia děkana návrh na realizaci rozpočtové úpravy podle tohoto dodatku.
 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: Tajemník MFF