Vybavení poslucháren MFF UKReg. č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002372
Harmonogram realizace projektu: 1. 8. 2017 – 31. 3. 2020
Místo realizace projektu: Praha 1, Praha 2, Praha 8
Výše příspěvku EU a státního rozpočtu: 42 329 822,40 Kč
   
Název programu podpory: Operační program Výzkum,  vývoj a vzdělávání
Číslo a název prioritní osy: 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Číslo a název investiční priority: 2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Výzva: Výzva č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2
Vyhlašovatel: MŠMT
   
Nositel projektu: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedoucí projektu / kontaktní osoba: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Kontakt: svoboda_p@seznam.cz


Popis projektu

Projekt sleduje snahu neustálé inovace výuky fyziky, matematiky a informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě, která je nutná pro udržení vysoké kvality vzdělávání. Cílem projektu je modernizace poslucháren a učeben MFF UK v oblasti projektorového a audio vybavení, která má přispět ke zvýšení kvality výuky a umožnění využití moderních audiovizuálních výukových materiálů a moderních IT zařízení při výuce a pořizování video záznamů z přednášek. Modernizovány budou posluchárny v objektech Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 5, Malá Strana, Karlín, Troja. Celkem se jedná o:

  1. Vybavení minimálně 10 velkých poslucháren (kapacita přes 50 posluchačů)
  2. Vybavení minimálně 7 středních poslucháren (kapacita 30 - 50 posluchačů)
  3. Vybavení minimálně 50 malých poslucháren (kapacita do 30 posluchačů)
  4. Vybavení virtuální a paralelní laboratoře pro výuku informatiky na MFF UK (2 laboratoře).


Cílová skupina projektu

Projekt se zaměřuje na cílové skupiny:

Akademičtí a ostatní pracovníci MFF UK
Pracovníci MFF UK budou informováni, jak využívat modernizované vybavení poslucháren při zavádění inovací ve výuce. Akademičtí pracovníci se zapojí do pilotního testování a vyhodnocování využití nového vybavení v zimním a letním semestru 2019.

Studenti VŠ
Studenti matematiky, fyziky a informatiky budou využívat posluchárny modernizované v rámci projektu.


Zdůvodnění potřebnosti

Projektorové a audiovybavení v posluchárnách naší fakulty je velmi zastaralé - vesměs bylo pořízeno před více než deseti lety a je celé založeno na analogovém signálu - anebo zcela chybí. Bohužel, již dnes je častým jevem, zejména u hostujících přednášejících, že své prezenční počítače nejsou schopni připojit ke stávajícím projektorům a je třeba improvizovat a hledat nouzová řešení.

Projekt navazuje na projekt ESF "Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce", ve kterém probíhá inovace výuky a studijních podkladů pro celou škálu předmětu na MFF UK. Bez modernizace poslucháren a učeben by nebylo možné plně využít potenciál inovovaných studijních materiálů.