Vybavení laboratoří pro experimentální složku výuky fyzikyReg. č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002371
Harmonogram realizace projektu: 1. 7. 2017 – 28. 2. 2020
Místo realizace projektu: Praha 2, Praha 8
Výše příspěvku EU a státního rozpočtu: 113 867 572,40 Kč
   
Název programu podpory: Operační program Výzkum,  vývoj a vzdělávání
Číslo a název prioritní osy: 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Číslo a název investiční priority: 2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Výzva: Výzva č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2
Vyhlašovatel: MŠMT
   
Nositel projektu: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta


Popis projektu

Předmětem projektu je nákup vybavení laboratoří na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy pro experimentální složku výuky fyziky. Pořizované laboratorní přístroje a vybavení je určeno zejména pro přípravu, přímou detekci a studium moderních materiálů v oblasti nanotechnologií, biomedicínských aplikací a technologií materiálů, které jsou dnes jednou z priorit evropského výzkumu, a fyziky a technologie povrchů se zaměřením na aplikace.

MFF má za cíl vychovávat špičkové absolventy, připravené na vědeckovýzkumnou činnost v moderních ústavech a laboratořích a tomu musí odpovídat experimentální vybavení, se kterým se studenti specializovaného bakalářského studia či navazujícího magisterského studia naučí pracovat. V rámci projektu bude inovována výuka a pořízeny předměty pro praktickou výuku ve všech předmětech, které praktická cvičení obsahují. Inovace výuky se dotkne všech studentů fyziky na MFF UK.


Cílová skupina projektu

Akademičtí a ostatní pracovníci MFF UK

Tuto cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci univerzity, kteří vyučují fyziku na MFF UK.

Akademičtí pracovníci budou vyškoleni k používání inovovaného vybavení a budou součástí přípravy inovovaných metod výuk, včetně následného vyhodnocení a jednotlivých následných úprav. Pracovníci budou instruováni k tomu, jak postupovat při zavádění inovovaných prostředků do běžné výuky tak, aby po skončení projektu výuka probíhala standardním způsobem. V rámci projektu budou akademičtí pracovníci zapojeni do pilotního testování a vyhodnocování využití nového vybavení v zimním a letním semestru 2019.

Studenti VŠ

Studenti fyziky zejména následujících oborů:

Bakalářské obory:

  • Obecná fyzika
  • Aplikovaná fyzika
  • Fyzika zaměřená na vzdělávání

Magisterské obory:

  • Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
  • Optika a optoelektronika
  • Biofyzika a chemická fyzika
  • Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí

V rámci projektu se tato cílová skupina zapojí v konečné fázi, po uvedení pořízeních přístrojů do praxe, tj. v roce 2019, v letním i zimním semestru. V rámci projektu se tak zapojí 400 studentů fyziky.

Pregraduální studenti budou v testovacím režimu zkoušet možnosti inovovaných metod výuky z navazujícího ESF projektu a pořízeného vybavení. Inovovaný systém výuky budou připomínkovat pod dohledem vyučujících v daných předmětech. Po realizaci projektu budou pořízené přístroje sloužit dále k běžné výuce.


Zdůvodnění potřebnosti

Potřeba kvalitně vzdělaných lidí v přírodovědných a technických oborech ve společnosti je stále více aktuální a absolventi těchto oborů nacházejí stále větší uplatnění v moderních výzkumných ústavech a laboratořích ve veřejném i soukromém sektoru. Kvalitní fyzikální vzdělání není možné poskytnout jen v teoretické rovině, nezbytnou součástí je experiment, a to ve formě demonstrační – ať už jako motivace pro studium nebo potvrzení teorie – a následně i jako samostatné měření studentů ve formě fyzikálních praktik a v neposlední řadě kvalitní vědecké měření na současné úrovni k řešení jejich závěrečných (bakalářských a diplomových) prací. Současný technický a technologický pokrok se přitom odráží i ve vybavení ústavů a laboratoří, kde jsou dnes běžně k dispozici přístroje umožňující zcela novou metodiku přípravy a experimentálního studia nových materiálů, často za multiextrémních podmínek (tlak, teplota, vnější elektrické či magnetické pole). Ke splnění vzdělávacích cílů, které vytyčuje MFF UK pro studenty fyzikálních oborů, je tedy nezbytné inovovat a rozšiřovat experimentální zázemí, kterým je možné názorně ilustrovat fyzikální teorie v co největší šíři a připravit studenty na jejich budoucí vědecko-výzkumnou činnost. Řada studentů odchází do praxe již po absolvování bakalářského studia, což znamená, že s moderním fyzikálním experimentem se musí seznámit již v průběhu tohoto studia.