Střecha pro informatiku

Reg. č. projektu: CZ.1.05/4.1.00/16.0344
Harmonogram realizace projektu: 1. 11. 2014 – 31. 10. 2015
Místo realizace projektu: Praha 1
Výše příspěvku EU a státního rozpočtu: 59 183 261 Kč
   
Název programu podpory: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo a název prioritní osy: 5.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Číslo a název oblasti podpory: 5.4.1 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Výzva: Výzva č. 3.4 pro oblast podpory 4.1
Vyhlašovatel: MŠMT, http://www.opvavpi.cz/
   
Nositel projektu: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedoucí projektu / kontaktní osoba: doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
Kontakt: Antonin.Kucera@mff.cuni.cz
 

Popis projektu

Projekt navazuje na komplexní rekonstrukci interiérů budovy před sedmi lety a rekonstrukci vnějšího pláště v loňském roce. Projekt sestává ze tří na sebe navazujících akcí. V první etapě bude provedena komplexní rekonstrukce střechy celého objektu, která zahrnuje i komplexní řešení zateplení půdních prostor. Na tuto etapu navazuje vybudování půdní vestavby. Tato etapa je zvláště citlivá neboť se nesmí dotknout stávajících krovů, které jsou součástí chráněné památky. To na jedné straně projekt mírně prodražuje, protože je nutno hledat netradiční řešení, na druhé straně však dává vyniknout krásné středověké střešní konstrukci. Třetí etapou je vybavení vzniklých pracovních míst nábytkem a základní technikou. Vzhledem k charakteru stavby je opět nutno sáhnout k individuálnímu návrhu a výrobě jednotlivých dílů.

Studenti, vědečtí pracovníci a učitelé fakulty získají moderní prostředí pro výzkum a výuku. Prospěch z toho bude mít daleko širší komunita, protože naši studenti pracují na vysokých školách a výzkumných ústavech v celé republice. Zlepšením vědecké infrastruktury na našem špičkovém pracovišti se tak zlepší konkurenceschopnost celé republiky a prospěch tak budou mít nepřímo všichni občané ČR.

 

Cílová skupina projektu

Projektový záměr cílí přímo na studenty následujících oborů magisterského a doktorského studia programu Informatika:

Magisterské studium:
Teoretická informatika (1801T010)
Softwarové systémy (2612T043)
Matematická lingvistika (1103T012)
Diskrétní modely a algoritmy (1801T014)
Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikou (7504T202)

Doktorské studium:
Teoretická informatika (1801V010)
Softwarové systémy (2612V043)
Matematická lingvistika (1103V012)
Diskrétní modely a algoritmy (1801V014)
Počítačová grafika a analýza obrazu (1801V051)

V době zpracování této žádosti studuje na MFF téměř 3000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorandských programech. V rámci projektu se uvažuje s cílovou skupinou zaměřenou pouze na obory informatiky – studenti fyziky a matematiky nejsou zohledněni. Současný počet studentů informatiky je 773 v rámci bakalářských a magisterských programů a 168 v rámci doktorského studia.

 

Zdůvodnění potřebnosti

Silnou stránkou MFF UK je její vedoucí postavení mezi výzkumnými organizacemi v České republice. Jedním z faktorů, které k tomu vedou, je důraz na přímé zapojení studentů všech stupňů do výzkumné práce. Dalšímu rozšíření výukových i výzkumných aktivit v současné době brání hlavně nedostatek vhodných prostor, zejména pro práci studentů doktorských studijních programů. Tento problém je řešen zadáváním komplikovaných projektů pro domácí práci. Zkušenosti ale ukazují, že domácí práce studentů je sice v principu možná, ale je málo efektivní, protože student postrádá neustálý kontakt nejen s vyučujícími, ale i se svými kolegy. Výsledkem je nežádoucí prodlužování doby studia.

Vedení MFF UK je na základě dlouholetých zkušeností přesvědčeno, že realizace projektu povede nejen ke zkrácení průměrné doby studia, ale i k podstatnému zvýšení kvality a kvantity vědecké práce, neboť při současném stavu mnoho dobrých myšlenek zapadne.