Operační program Výzkum a vývoj pro inovace


V průběhu roku 2013 vyzvalo MŠMT ČR veřejné vysoké školy se sídlem v Praze, aby předložily žádosti o projekty s možností financování z evropských strukturálních fondů na podporu výzkumu a vývoje v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkem byla pro tuto akci uvolněna suma zhruba 2 mld. korun.

Projekty primárně cílí na podporu infrastruktury pro výuku i související výzkum. Jde jednak o stavební akce, jako budování a rekonstrukce učeben nebo laboratoří, jednak o investice do modernizací přístrojového vybavení laboratoří, rozšiřování knihoven atp. Předpokládá se, že projekty musejí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2015. V rámci vyhodnocování projektů je očekávána mírná preference přírodovědným oborům (v souladu s cíli Prioritní osy 4 OP VaVpI).

Oproti většinové praxi je změnou financování projektů, které budou hrazeny z evropských peněz z 68 procent. Zbylých 32 procent bude kryto z jiných zdrojů.

Do výzvy se zapojila Univerzita Karlova prostřednictvím některých svých fakult. Matematicko-fyzikální fakulta UK řeší projekty v rámci Výzvy č. 3.4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem.

MFF UK prostřednictvím projektů VaVpI realizuje tři velké investiční akce, jejichž hlavním smyslem je zlepšení podmínek pro výuku a výzkum, v důsledku pak zvýšení konkurenceschopnosti v dosažených výsledcích. Projekty jsou v souladu s podmínkami vypsaných projektových dotací (výzva 3.4) zaměřené jak na stavební akce, tak na obnovu přístrojového vybavení.

 

Přehled projektů

Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku

CZ.1.05/4.1.00/16.0340

Projekt podaný pod registračním číslem CZ.1.05/4.1.00/16.0340 usiluje o zlepšení podmínek studentů fyzikálních oborů MFF UK. S jeho pomocí by měli získat přístup k nejmodernějším přístrojům pro zpracování výzkumných úkolů v rámci studentských a vědeckovýzkumných prací. Dovybavení fyzikálních pracovišť špičkovou technikou usnadní a zrychlí dlouhodobý růst potenciálu pro transfer technologií do podniků v celé ČR. Podrobně >

Střecha pro informatiku

CZ.1.05/4.1.00/16.0344

Registrační číslo CZ.1.05/4.1.00/16.0344 označuje projekt, jehož cílem je oprava střechy objektu MFF UK na Malostranském náměstí. Ten je sídlem informatické sekce fakulty. Oprava střešního pláště budovy je zároveň spojena s doplněním půdní vestavby. Rozšíření prostorových kapacit výrazně zlepší pracovní podmínky studentů i zaměstnanců sekce. Výstupem projektu budou moderně vybavená pracoviště pro doktorandy všech oborů informatiky, které jsou na fakultě vyučovány. Podrobně >

Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra

CZ.1.05/4.1.00/16.0345

Společné úsilí všech pracovišť MFF UK formulovalo projekt pod registračním číslem CZ.1.05/4.1.00/16.0345. Jeho cílem je obecné zkvalitnění výuky a podmínek pro výzkum. Projekt přispěje k růstu konkurenceschopnosti a vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst tak, aby se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto aktivit v Evropě. Podrobně >