Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra

Reg. č. projektu: CZ.1.05/4.1.00/16.0345
Harmonogram realizace projektu: 1. 11. 2014 – 31. 10. 2015
Místo realizace projektu: Praha 8
Výše příspěvku EU a státního rozpočtu: 109 649 954 Kč
   
Název programu podpory: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo a název prioritní osy: 5.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Číslo a název oblasti podpory: 5.4.1 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Výzva: Výzva č. 3.4 pro oblast podpory 4.1
Vyhlašovatel: MŠMT, http://www.opvavpi.cz/
   
Nositel projektu: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedoucí projektu / kontaktní osoba: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Kontakt: Zdenek.Nemecek@mff.cuni.cz
 

Popis projektu

V rámci projektu bude rekonstruován objekt vývojových dílen a to ve dvou etapách – rekonstrukce fasády a oprava střechy. Dále budou rekonstruovány posluchárny T1 a T2 včetně vybavení moderní prezentační technikou. Součástí projektu je i pořízení přístrojového vybavení IT uzlu, který bude sloužit pro centralizaci IT služeb pro celou fakultu. Součástí projektu je i organizační zajištění zahrnující řízení projektu z finančního a technického hlediska, organizace zadávacích řízení a stavební dozor při realizaci projektu.

Studenti, vědečtí pracovníci a učitelé fakulty získají moderní zázemí pro výzkum a výuku. Zlepšením vědecké infrastruktury na špičkových pracovištích se zlepší konkurenceschopnost celé ČR a prospěch tak budou mít nepřímo i občané ČR.

 

Cílová skupina projektu

Projektový záměr cílí na studenty všech oborů magisterského a doktorského studia na matematicko-fyzikální fakultě:

Fyzika:
Astronomie a astrofyzika
Biofyzika
Optoelektronika
Fyzika plazmatu
Kosmická fyzika
Geofyzika a seismologie
Klimatologie, meteorologie a fyzika atmosféry
Fyzika povrchů, tenkých vrstev a nanostruktur
Mikrostruktura a vlastnosti moderních materiálů
Kvantové jevy v kondenzovaných soustavách
Elektronové vlastnosti kovových materiálů
Fyzika nízkých teplot, kvantová turbulence
Chemická fyzika a kvantová chemie
Jaderná a subjaderná fyzika
Teoretická fyzika

Informatika:
Kombinatorika a teorie grafů
Algoritmy a optimalizace
Diskrétní a výpočetní geometrie
Webové a XML inženýrství
Distribuované a spolehlivé systémy
Podobnostní vyhledávání
Počítačová grafika
Umělá inteligence
Výpočetní lingvistika, strojový překlad textů
Robotika

Matematika:
Algebra, logika, kryptologie
Matematická analýza a její aplikace
Numerická a výpočtová matematika
Teorie pravděpodobnosti, matematická statistika
Ekonometrie, finanční a pojistná matematika
Matematické modelování ve fyzice a technice
Geometrie a její aplikace

V době zpracování této žádosti studuje na MFF téměř 3000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorandských režimech a 740 je v režimu doktorského studia.

 

Zdůvodnění potřebnosti

Hlavní částí projektu je rekonstrukce objektu, který byl původně postaven jako tak zvané vývojové dílny fakulty a tomu odpovídá celková dispozice s velkou centrální halou vybavenou portálovým jeřábem a obráběcími stroji a dalšími menšími dílnami. Radikální změna systému experimentální vědecké práce po roce 1989 vedla k tomu, že fakulta dílny tohoto rozsahu nepotřebuje. Malé dílny byly postupně adaptovány na pracovny a specializované posluchárny a byl do nich dislokován Astronomický ústav UK, Katedra fyziky nízkých teplot a Kabinet jazykové přípravy. Studie, které fakulta zadala, prokázaly, že adaptace výrobní haly by nebyla efektivní, a proto byla tato hala spolu s několika dalšími specializovanými prostory dlouhodobě pronajata firmě Vakuum Praha s.r.o. (kopie nájemní smlouvy je přiložena).

V areálu se nacházejí dvě větší (cca 80 posluchačů) posluchárny, jejichž koncepce opět odpovídá době, ve které byla stavba projektována. Posluchárny byly navíc poškozeny v průběhu povodní v roce 2002 a byly pouze opraveny. Posluchárny byly postupně vybaveny audiovizuální technikou a mírně upraveny, ale současným potřebám výuky samozřejmě bez důkladné rekonstrukce nemohou vyhovovat.

Jedním z problémů MFF je roztříštěná IT infrastruktura, která vznikla živelně spolu s rozvojem těchto technologií. Postupně si situace vynutila důkladnou revizi a rekonstrukci IT v sídle děkanátu a v budovách matematické sekce v Karlíně a informatické sekce na Malostranském náměstí, ale situace v Trojském areálu je zcela nevyhovující. Kromě toho je třeba zdůraznit, že jednotlivé dílčí rekonstrukce IT v ostatních budovách probíhaly izolovaně a fakulta je tak velmi vzdálena ideálnímu stavu, kdy by měla fungovat jako jeden organický celek. IT služby jsou distribuované po jednotlivých pracovištích, což znemožňuje efektivní správu a zbytečně zatěžuje pracovníky, kteří by se měli primárně věnovat výzkumu a výuce.