Návod na používání přístrojů Cisco SPA 50x v síti MFF UK

Následující text je založen na textu připraveném O. Matoušem. Text odráží fungování telefonního přístroje v SIP síti na MFF UK.

Význam tlačítek

 • 1 – signalizace hlasové zprávy/příchozího hovoru:
  • červená = nevyzvednutá hlasová zpráva (zatím neimplementováno)
  • červená blikající = příchozí hovor/probíhá aktualizace software v telefonu
 • 2 – informace o lince a lokalitě
 • 3 – signalizace stavu linky:
  • zelená = linka je volná
  • červená = linka je aktivní
  • červená blikající = linka je přidržena/příchozí hovor
  • oranžová = linka není použitelná (např. během startování přístroje)
 • 4 – vypnout přesměrování (zapíná se zvl. kódem) + signalizace stavu:
  • zelená = neaktivní
  • červená = přesměrování aktivní
 • 5 – zapnout/vypnout funkci nerušit + signalizace stavu:
  • zelená = neaktivní
  • červená = nerušit aktivní
 • Pozn.: tlačítka přesměrovánínerušit mohou být umístěna na jiných pozicích, určující jsou popisky na displeji.
 • 6 – význam tlačítek pod displejem + signalizace, že menu pokračuje „vpravo“ (malý trojúhelníček v pravém dolním rohu displeje)
 • 7 – funkce odpovídá nápisu na displeji (viz 6), např. při stisku tlačítka pod nápisem adres se na displeji zobrazí menu Adresáře
 • 8 – posunování v menu na displeji
 • 9 – tlačítka pro vytáčení
 • 10 – hlasová schránka (zatím neimplementováno)
 • 11 – přidržení (zaparkování) hovoru
 • 12 – nastavení hlasitosti vyzvánění, sluchátka (je-li aktuálně zvednuto), či hlasitého odposlechu (je-li aktuálně aktivní)
 • 13 – vstup do menu Nastavení obsahujícího položky Adresáře, Historie hovorů a další
 • 14 – zapnout/vypnout mikrofon + signalizace stavu:
  • zelená = mikrofon je vypnut, druhý účastník nic neslyší
 • 15 – zapnout/vypnout sluchátka (náhlavní soupravu) + signalizace stavu:
  • zelená = sluchátka aktivní
 • 16 – zapnout/vypnout hlasitý odposlech + signalizace stavu:
  • zelená = hlasitý odposlech je aktivní

Konferenční hovor

Konferenční hovor je hovor tří a více účastníků najednou. Např. Jana zavolá Karlovi, Karel hovor přijme, přitom se zobrazí oběma dole na displeji nápis konf. Poté Jana nebo Karel stiskne tlačítko konfa vytočí číslo na Lucii. Nyní spolu mohou hovořit všichni tři. Tímto způsobem lze propojit i více účastníků.

Přepojení hovoru

Např. Jana zavolá Karlovi a chce přepojit na Lucii. Karel stiskne tlačítko pod nápisem přepoj na displeji. Poté volá Lucii, počká až Lucie převezme hovor (v tuto chvíli spolu mohou hovořit Karel a Lucie). Poté Karel stiskne znovu tlačítko přepoj (nyní spolu mohou hovořit Jana a Lucie).

Přidržení (zaparkování) hovoru

Při probíhajícím hovoru lze na chvíli konverzaci přerušit, spojení si „odložit na stranu“ a zavolat někomu jinému. Stačí během hovoru stisknout tlačíko pro přidržení hovoru (viz Význam tlačítek, bod 11), signalizace 3 začne blikat, druhá strana slyší melodii a telefonní přístroj je volný k dalšímu hovoru. Nově navázané spojení lze buď ukončit, nebo volaného přizvat do konference (tlačítkem 7 pod nápisem konf). Hovor lze „odparkovat“ stiskem tlačítka 3. Zaparkovat lze maximálně jeden hovor.

Převzetí hovoru ve skupině

Převzetí hovoru ve skupině provedeme stiskem kláves *1. „Hovor ve skupině“ se týká předem definovaných skupin čísel, tzv. pickup groups. Je-li Jana a Karel v takového skupině, může Jana, když slyší jak nepřítomnému Karlovi zvoní telefon příchozí hovor převzít volbou *1. Zřízení či úpravu takové skupiny lze vyžádat na sip-l@mff.cuni.cz.

Funkce Nerušit

Pokud tuto funkci použijeme, nikdo se nám nedovolá, dokonce ani nebude žádný záznam v seznamu zmeškaných hovorů. Funkce je aktivní, svítí-li čtvrté tlačítko shora vpravo od displeje červeně. Svítí-li zeleně, aktivujeme tuto funkci stiskem uvedeného tlačítka. Ukončení funkce se provádí opětovným stiskem tlačítka. Funkci Nerušit je též možno ovládat sekvencí 49, tj. *49 = zapnout a #49 = vypnout.

Zmeškané hovory

Zmeškané hovory zobrazíme z menu Nastavení volbou Historie hovorůZmeškané hovory (viz část Význam tlačítek).

Opakování hovoru

Po stisknutí tlačítka pod nápisem opak lze zopakovat jeden z posledních uskutečněných hovorů. Seznam je přístupný též přes menu NastaveníHistorie hovorů, které umožňuje volání i na přijatá nebo zmeškaná čísla.

Přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů provedeme stiskem *21*<číslo>, kde <číslo> nahradíme číslem, na které mají být hovory přesměrovány. Poté stiskneme tlačítko pod nápisem volat na displeji (např. *21*1234znamená přesměrování na číslo 1234). Po několika sekundách je přesměrování uskutečněno. Zároveň se rozsvítí červeně třetí tlačítko shora napravo od displeje. Zrušení přesměrování se provede stiskem tohoto tlačítka (pokud je přesměrování aktivní, svítí toto tlačítko červeně).

Vkládání, opravy a rušení záznamů v adresáři

Po stisknutí tlačítka pod nápisem adres na displeji se dostaneme do menu Adresáře. První položka menu (Nový záznam) umožňuje vkládat nové údaje do adresáře (pomocí tlačítka vložit). Druhá položka v menu (Vyhledat v adresáři) slouží k prohledávání adresáře pomocí klíčových slov. Další položky v menu jsou záznamy v adresáři.

Do adresáře lze také uložit záznam z Historie hovorů (Odchozí/Přijaté/Zmeškané hovory), stačí při procházení historií zvolit v menu položku uložit (v druhé části menu).