Historický návod na vnitřní telefonní síť (do r. 2011)

Upozornění: tento návod není po přechodu na SIP telefonii platný!

Číslovací plán

Přístupový kód do veřejné sítě 0
Spojovatelka 9
Domácí účastníci Karlín 3×xx
  Karlov 1×xx
  Malá Strana 4×xx
  Troja 2×xx
     

Přístup zvenčí

Při volání z veřejné telefonní sítě je možné ke vstupu do vnitřní sítě MFF použít předčíslí 22191 nebo 28307.

Kódy služeb

Automatické zpětné volání – aktivace FLASH * 4
Automatické zpětné volání – zrušení # 4
Opakování volby posledně volaného čísla * 9
Převzetí volání ve skupině (Pick up) * 1
Přesměrování volání – aktivace * 6
Přesměrování volání – zrušení # 6
Parkování hovorů * 7
Převzetí zaparkovaných hovorů # 7
Programování zkrácené volby (ukládání do pamětí č. 10–29 – jen personální)
*010…#, atd. až *029…#
Výběr zkrácené volby z pamětí 10–29: #10, #11, atd. až #29
Výběr zkrácených voleb 1.seznam # 1
2. seznam # 2
3. seznam # 3

Vyzváněcí akustická návěští informují o příchozím volání. Systém DEFINITY využívá následující typy vyzváněcích návěští:

 • Jedno vyzvánění 1 sekunda, pauza 4 sekundy, opakovánívolání od jiného domácího účastníka.
 • Dvojité vyzvánění, pauza 4 sekundy, opakování-volání od venkovního účastníka nebo spojovatelky.
 • Trojité vyzvánění, pauza, opakování-hovor s předností nebo informace o automatickém zpětném vyzvonění.
 • Jedno krátké vyzvánění Vás informuje o přesměrování Vašeho telefonu.

Akustické tóny o frekvenci 425 Hz Vás informují o postupu budování spojení a o stavu volaného účastníka.

 • oznamovací tón

  Trvalý tón. Informuje Vás o možnosti zahájení volby.

 • speciální oznamovací tón

  Tři krátké impulsy, po nichž následuje trvalý tón. Informuje Vás, ze požadavek na danou službu byl akceptován a můžete zahájit další volbu.

 • obsazovací tón

  impuls / pauza opakující se 60krát za minutu. Informuje Vás, že volané číslo je obsazené.

 • speciální obsazovací tón

  Impuls / pauza opakující se 120× za minutu. Informuje Vás, že všechny přenašeče jsou obsazené, nebo že voláte nezřízené, či pro Vás nedostupné číslo.

 • vyzváněcí tón

  1 sekunda vyzvánění / 4 sekundy pauza, opakované. Informuje Vás, že volaný účastník je vyzváněn.

 • potvrzovací tón

  Krátké tónové impulsy v intervalu cca 5 sekund. Informuje, že aktivace služby nebo její zrušení bylo akceptováno.

 • přesměrovací tón

  1 impuls tónu. Informuje Vás, Ze hovor bude přesměrován.

Aktivaci služeb z Vašeho telefonu provádíte u modernějších přístrojů stisknutím tlačítka FLASH. U starších typů telefonů, které nejsou vybaveny tlačítkem FLASH aktivujete služby krátkým poklepnutím na vidlici Vašeho telefonu s časem přepnutí kontaktů vidlice cca 0,5 sec. Touto manipulací způsobíte krátkodobé přerušení linky na dobu cca 0,5 sec. Správnost této manipulace je potvrzena speciálním oznamovacím tónem. V dalším popisu ovládání funkcí je tato manipulace uváděna pouze jako stisknutí tlačítka FLASH. POZOR: Při několika voláních jdoucích bezprostředně za sebou musíte však zavěsit Váš mikrotelefon minimálně na dobu 1 sekundy. Jinak je tento stav ukončení hovoru vyhodnocen jako aktivace služeb.

 

Předávání hovoru nebo konzultace s domácím účastníkem:

Jestliže chcete předat hovor na jinou domácí stanici stiskněte tlačítko FLASH. Po této manipulaci
uslyšíte v telefonu speciální oznamovací tón,
po kterém vyvolíte číslo žádaného domácího
účastníka. Domácí účastník je vyzváněn a předchozí hovor je přidržen. Po přihlášení domácího
účastníka provádíte konzultační hovor. Pak se můžete vrátit do předchozího hovoru novým stisknutím
tlačítka FLASH. Pokud konzultovaný domácí
účastník nezavěsí, probíhá spojení jako konference třech účastníků. Nebo tento hovor může
převzít domácí účastník, s kterým jste prováděl
konzultační hovor, a to tak, že zavěsíte mikrotelefon Vašeho přístroje.

Příchozí volání:

Rytmus vyzvánění Vašeho telefonu Vás informuje, o jaká volání se jedná (místní, naléhavé, z veřejné sítě nebo přesměrování).

Automatické zpětné volání:

Jestliže zjistíte, že volaný domácí účastník je obsazen, můžete využít tuto službu k tomu, aby bezprostředně po uvolnění Vámi žádaného účastníka jste s ním byl automaticky propojen. Aktivace této služby probíhá tak, že po zaznění obsazovacího tónu stisknete tlačítko FLASH a po zaznění speciálního oznamovacího tónu tuto službu aktivujete volbou čísla dle tabulky. Poté zavěste mikrotelefon. Po uvolnění žádaného účastníka budete automaticky zpětně vyzvoněn trojitým vyzváněním. Pokud chcete tuto aktivovanou službu zrušit, zvolte číslo dle tabulky.

Opakování volby posledně voleného čísla:

JestIiže chcete zopakovat volbu posledně voleného čísla, například poté, co jste obdrželi z veřejné sítě obsazovací tón, volte ihned po vyvěšení mikrotelefonu číslici kódu dle tabulky. Následuje automaticky volba posledně voleného čísla.

Přesměrování volání:

Tato služba umožňuje automaticky přesměrovat všechna příchozí volání na Vámi určenou stanici. Tuto funkci můžete využít při Vaší případné nepřítomnosti v kanceláři. Službu aktivujete volbou kódu dle tabulky. Po zaznění potvrzovacího tónu zvolte číslo stanice, kam si přejete všechna Vaše příchozí volání přesměrovávat. Ukončení této funkce provedete volbou kódu dle tabulky, po které již všechna další volání přicházejí opět na Vaší stanici.

Konferenční spojení:

Systém umožňuje bez zásahu spojovatelky sestavení konferenčního spojení třech účastníků. Toto konferenční spojení se sestavuje podobně jako konzultační hovor (viz první bod). Třetí účastník může být připojen nebo odpojen z konference stisknutím tlačítka FLASH.

Převzetí volání ve skupině:

Pokud jste zařazeni do skupiny pro převzetí volání, slyšíte-li zvonit telefon Vašeho spolupracovníka z této skupiny; vyvolíte příslusný kód podle tabulky a toto volání bude připojeno k Vašemu telefonu.

Parkování hovoru

Tuto funkci lze použít, pokud hovoříte po tefefonu a pro vyřízení záležitosti přejít do jiné kanceláře. Během probíhajícího hovoru stiskněte tlačítko FLASH. Poté zvolte číslo kódu dle tabulky a zavěste mikrotelefon. Po přejití k jinému telefonu zvolíte číslo kódu pro převzetí zaparkovaného hovoru a číslo telefonní linky, ze které jste hovor zaparkoval. Maximální doba parkování hovoru je 10 min.

Zkrácená volba:

Vytvoření seznamu čísel zkrácené volby Vám může připravit správce ústředny. Vyvolání některé z položek ze seznamů zkrácených voleb (každý účastník může mít až 3 seznamy zkrácených voleb) provedete volbou kódu příslušného seznamu dle tabulky a dále volíte číslo položky v seznamu.