Otázky na téma ISP v doktorském studiu

Obsah

Jaký je úplný postup při přípravě ISP u nových Ph.D. studentů?

Příprava a schvalování probíhá výhradně elektronicky v modulu Individuální studijní plán Ph.D. studentů, který je součástí SIS. Rámcový postup je následující:

 1. Student v SIS připraví ISP. Obsahovou stránku ISP student samozřejmě může již během přípravy konzultovat se svým školitelem. Připravený ISP student předá použitím příslušné funkce SIS (podrobněji je popsáno na jiném místě tohoto dokumentu) svému školiteli.

 2. Školitel plán předaný studentem posoudí. Pokud s navrženým ISP souhlasí, předá jej pomocí příslušné funkce SIS radě doktorského studijního oboru (RDSO), resp. vedoucímu školicího pracoviště, viz dále. V opačném případě vrátí školitel (opět s využitím funkcí SIS) ISP studentovi k přepracování.

 3. Plán odsouhlasený školitelem dostane k odsouhlasení vedoucí školicího pracoviště, neboť bez jeho souhlasu jej RDSO schválit nemůže. Vedoucí školicího pracoviště plán schválí nebo odmítne opět výhradně prostřednicvím SIS.

 4. Plán schválený vedoucím školicího pracoviště dostává k posouzení předseda patřičné RDSO. Pokud s plánem nesouhlasí, může jej (opět výhradně prosředky SIS) vrátit zpět školiteli nebo studentovi k přepracování. Pokud plán schválí, je tím proces přípravy ISP daného studenta ukončen a plán předán garantovi studijního programu.

 5. Garant studijního programu plán schválí či vrátí RDSO.

Upozornění: Příprava ISP se řídí harmonogramem, stanoveným vedením fakulty. Stanovené termíny je nutné dodržet, neboť SIS po jejich uplynutí již příslušnou činnost neumožní.

Jak má postupovat student, když si chce připravit ISP?

 1. Po přihlášení do SIS kliknout na ikonku Individuální studijní plán Ph.D. studentů.

 2. V zobrazeném (jednořádkovém) seznamu kliknout v levém sloupečku na ikonku papíru s plusem pro založení nového plánu (viz obrázek).

 3. Zobrazí se stránka se základními údaji o plánu a možnostmi jeho úprav (viz obrázek). Je třeba připravit seznam povinností, které mají být součástí plánu. K tomu slouží tlačítko přidat. Přidat lze

  1. předmět - tímto pojmem je míněn předmět vyučovaný na UK. Dialog pro přidání předmětu viz obrázek.

  2. Popis předmětu - tímto pojmem je míněn předmět vyučovaný mimo UK. Zadává se textový popis, podobně jako v případě jiné (viz dále).

  3. Publikace - zadává se textová charakteristika chystané časopisecké publikace, technicky podobně, jako v případě jiné (viz dále).

  4. Konference - zadává se textová charakteristika chystaného příspěvku na konferenci, technicky podobně, jako v případě jiné (viz dále).

  5. Jiné - zadává se textová charakteristika povinnosti, která není pokryta body a) až d). Viz obrázek.

 4. Po ukončení přípravy plánu je třeba jej přidat školiteli. To se zajistí provedením akce postoupit plán školiteli, viz obrázek.

 5. Nyní je na tahu školitel (viz obrázek).

Jak má postupovat školitel, když chce posoudit ISP?

 1. Po přihlášení do SIS (v učitelské roli) kliknout na ikonku Individuální studijní plán Ph.D. studentů.

 2. Podle potřeby nastavit filtr (již počáteční nastavení může být přijatelné) a kliknout na tlačítko hledat (viz obrázek). Zobrazí se seznam doktorandů (viz obrázek).

 3. V seznamu lze kliknout na modrou ikonku v levém sloupci a získat tak detailní informace o plánu připravovaném studentem (viz obrázek).

 4. Pokud student již plán považuje ze své strany za hotový a přenesl odpovědnost za další zpracování na školitele, je to patrné ve sloupečku Odpovědnost (návrh plánu).

 5. V detailu plánu (viz bod 3) lze na konci stránky najít sekci školitel akce (viz obrázek). Školitel zde má na výběr tři možné akce: vrátit plán studentovi (k dopracování), postoupit plán RDSO (pokud je z jeho pohledu plán v pořádku), případně plán komentovat. Při vracení plánu je školitel vyzván k uvedení důvodu vrácení (který se následně zobrazí studentovi).

Jak má postupovat vedoucí školicího pracoviště, když se má vyjádřit k ISP?

Jakožto vedoucí školicího pracoviště jste k vyjádření souhlasu se studijním plánem daného doktoranda vyzván/a e-mailem. Součástí e-mailové zprávy je odkaz do SIS, na který klikněte. Zobrazí se stránka s podrobnostmi daného plánu a možností plán schválit či zamítnout. Plán schvalte či zamítněte podle svého uvážení. Důvod zamítnutí je potřeba vyplnit.

Jak má postupovat předseda RDSO, když chce posoudit ISP?

 1. Přihlaste se do SIS v roli Člen rady doktorského studijního oboru. Pokud se vám po přihlášení do SIS nabídka rolí nezobrazuje (což lze uživatelsky vypnout), přepněte si na správnou roli např. kliknutím na slovo Role v horním modrém řádku a následným kliknutím na název potřebné role. Poté klikněte na ikonu Individuální studijní plán PhD. studentů. Viz též obrázek.

 2. Podle potřeby si nastavte filtr studentů. Možnosti filtru (filtrovací kritéria) lze v případě potřeby měnit po kliknutí na ikonku ozubeného kolečka (viz obrázek). Po vhodném nastavení filtru klikněte na tlačítko hledat. Zobrazí se seznam doktorandů (viz obrázek).

 3. V seznamu doktorandů je ve sloupečku Odpovědnost patrné, u kterých studentů je zodpovědnost při přípravě plánu na straně RDSO. U jednotlivých studentů lze zaškrtnout zaškrtávací políčko v levém sloupečku seznamu a se zaškrtnutými studenty lze provést potřebné akce (schválit plán, vrátit plán studentovi či školiteli atd. - viz obrázek).

 4. V případě potřeby se lze seznámit s detailem plánu příslušného studenta kliknutím na modrou ikonku v druhém sloupečku seznamu. Zobrazí se detail plánu (viz obrázek). V detailu plánu lze jednotlivé sekce rozbalovat kliknutím na ikonku plus [+] a zase skrývat kliknutím na ikonku minus [-]. V sekci Akce lze zvolit požadovanou akci, kterou s plánem chcete provést (viz též obrázek), a tu potom vykonat kliknutím na tlačítko proveď.

Jak má postupovat student, když si chce připravit roční hodnocení svého ISP?

Upozornění: Součástí ročního hodnocení (v některých dokumentech je označováno jako „výroční zpráva“) je také aktualizace ISP, tedy doplnění dalších povinností.

 1. Po přihlášení do SIS kliknout na ikonku Individuální studijní plán Ph.D. studentů.

 2. Kliknout na modrou ikonku vlevo v zobrazeném (jednočlenném) seznamu individuálních studijních plánů (viz obrázek). Ikonka má vyskakovací popisek Detail schváleného plánu.

 3. Na obrazovce se zobrazeným detailem plánu (viz obrázek) kliknout dole na tlačítko Roční hodnocení plnění ISP.

 4. Pokud roční hodnocení ještě neexistuje, je třeba jej založit kliknutím na tlačítko Proveď vpravo od volby Založit roční hodnocení za ak.rok ....

 5. Nyní je možné zhodnotit plnění jednotlivých povinností tvořících ISP a vložit komentáře (viz obrázek).

 6. Kliknutím na ikonku s papírem a tužkou se otevře možnost pro zhodnocení konkrétní povinností (viz obrázek).

 7. Pomocí volby * vložit závěr hodnocení v nabídce Student akce: vložte volnou textovou část ročního hodnocení. Vložení závěru hodnocení je povinné.

 8. Po dokončení ročního hodnocení ze strany studenta je třeba hodnocení předat školiteli výběrem volby předat hodnocení školiteli a kliknutím na tlačítko Proveď.

Během vyplňování hodnocení je možné přidat dodatečné povinnosti, případně požádat o vyškrtnutí povinností vložených dříve. Přidávat lze mj. informace o stážích, čemuž musí předcházet zadání informací o stáži do modulu "Evidence stáží". Publikace a konferenční příspěvky lze zadávat jak textově (v takové podobě však budou mít vždy označení nesplněno), nebo výběrem z nabídky položek, které se do SIS přenesly z univerzitní databáze publikačních výstupů OBD.

Jak má postupovat školitel, když chce posoudit roční hodnocení doktoranda?

Upozornění: Součástí ročního hodnocení (v některých dokumentech je označováno jako „výroční zpráva“) je také aktualizace ISP, tedy doplnění dalších povinností do ISP doktoranda, pokud je to zapotřebí.

 1. Po přihlášení do SIS kliknout na ikonku Individuální studijní plán Ph.D. studentů.

 2. Zaškrtnout možnost Jen s ročním hodnocením a kliknout na tlačítko hledat. Zobrazí se přehled studentů, splňující dané kritérium (viz obrázek).

 3. Ve sloupečku Stav hodnocení kliknout na modrou ikonku. Zobrazí se detail ročního hodnocení (viz obrázek).

 4. Klikáním na ikonky [+] a [-] lze zobrazovat či skrývat jednotlivé části hodnocení. Výběrem možnosti Vložit návrh ročního hodnocení lze vložit vlastní hodnocení (tj. hodnocení školitele) - viz obrázek. Hodnocení lze také vrátit studentovi k opravě či doplnění (viz obrázekdalší obrázek) nebo ho postoupit RDSO (viz obrázek).

Jak má postupovat předseda RDSO, když chce posoudit roční hodnocení doktoranda?

Upozornění: Součástí ročního hodnocení (v některých dokumentech je označováno jako „výroční zpráva“) je také aktualizace ISP, tedy doplnění dalších povinností do ISP doktoranda, pokud je to zapotřebí.

Postup je analogický, jako při posuzování a schvalování ISP.

V případě, že doktorand žádá o vyškrtnutí povinnosti z ISP, tak se zobrazují u takové položky ikony v podobě zelené a červené vlajky, kterými lze žádost o vyškrtnutí schválit či zamítnout.


Petr Jedelský
3. července 2018

Pavel Zakouřil (18. září 2017)