Jaký je kompletní postup pro zpracování údajů o závěrečných pracech?

Studijní informační systém (SIS) MFF řeší kompletní agendu závěrečných prací. Tento dokument podrobně objasňuje, jak zpracování údajů o práci probíhá od jejího vypsání až po zveřejnění práce v digitálním repozitáři UK.

  1. Práce musí být v SIS vypsána. Celý popis vypsání práce až po schválení zadání pro konkrétního řešitele děkanem fakulty je popsán ve zvláštním dokumentu, alternativně může tuto proceduru kompletně zajistit studijní oddělení.

  2. Student vypracuje řešení práce a abstrakt v českém i anglickém jazyce. Tyto dokumenty uloží ve formátu PDF verze 1.4 nebo vyšší. Tyto dokumenty vloží do SIS podle připraveného návodu.

  3. Studijní oddělení na základě podkladů od předsedy komise u práce vyplní údaje o obhajobě (termín, místo, jméno předsedy komise, jména oponentů). Podrobný návod pro tuto činnost je k dispozici na univerzitních stránkách.

  4. Vedoucí práce a oponenti vloží do SIS posudky, viz stručný návod. Osoby, které nemají do SIS přístup, může zastoupit tajemník katedry, která práci zadala. Pokud tajemník přidělí potřebná práva sekretářce katedry, může některé činnosti provádět také sekretářka. Pokud je práce vedena na mimofakultním pracovišti, může vložení posudků v zastoupení zajistit studijní oddělení. Pro tuto činnost jsou také k dispozici podrobné manuály na univerzitních stránkách.

  5. Předseda komise vloží do SIS záznam o průběhu obhajoby, viz stručný návod.

  6. Referentka provede finalizaci práce. Podrobný návod pro tuto činnost je k dispozici na univerzitních stránkách.

  7. Práce, která byla úspěšně zpracována, bude přístupná v digitálním repozitáři UK.


Pavel Zakouřil
25. května 2016

Za obsah této stránky zodpovídá: .