Jak vyplňovat známky

Jak získat účet vyučujícího MFF?

Účet vyučujícího UK MFF lze získat prostřednictvím tajemníka příslušné katedry. Tajemník katedry je pak tím důležitým uzlem, přes který jdou veškeré informace ohledně našeho účtu (problémy s loginem, heslem apod.) kromě problémů, které se týkají stavu systému, a které má na starosti správce systému.

Jak zapisují známky externí vyučující?

Externí vyučující zapisují známky do SISu prostřednictvím tajemníka katedry. Pokud jim tajemník zřídí přístup do SISu, je odpovědný za jeho zrušení v případě ukončení pracovní činnosti externisty.

Jak postupovat při problémech se vstupem do SISu v případě existujícího účtu?

Pokud nastane taková situace, že se jako vyučující nemůžeme přihlásit do SISu, pak je třeba usoudit, zda se může jednat o chybu v přihlašovacích údajích, pak se obracíme o pomoc na tajemníka katedry, nebo se jedná o chybu v systému (ta se zpravidla ale týká i dalších kolegů), a pak je na místě se obrátit na správce systému.

Jsou nějaká práva pro vyplňování známek do SISu?

Po kliknutí na ikonu Výsledky zkoušek - vyplňování se otevře stránka s výběrem vámi vyučovaných předmětů s možností zobrazit i ostatní předměty garantované katedrou. Pokud chcete zobrazit i předměty ostatních kateder, pak máte možnost si zvolit jejich předměty v horní liště nabídky. Zde je na místě důležité upozornění! Všichni učitelé mají v této aplikaci neomezené právo provádět zapisování nebo opravu známek a zápočtů u zvoleného předmětu, tedy nejen svého, ale i u jakéhokoliv předmětu vyučovaného v daném semestru na MFF. Vedení fakulty dalo tímto rozhodnutím do rukou vyučujících mocný nástroj, který umožňuje velmi operativně řešit veškeré problémy se zapisováním známek a zápočtů do SISu, ale který je nutno používat s nejvyšší obezřetností. Historie záznamů se totiž eviduje a je patrná po kliknutí na tlačítko Upravit u jména studenta. Tím je zveřejněno, kdo a kdy příslušné změny uskutečnil.
Tajemník katedry má oproti vyučujícímu pouze možnost známku zapsat, zrušit či opravit pod jménem každého vyučujícího katedry (že známku zapsal tajemník a nikoliv vyučující je však zjistitelné, i když ne hned patrné). Vyučující provádí změny jen pod svým jménem.

Co může být příčinou toho, že nevidím údaje, které bych vidět měl?

Pokud nevidím nějakého studenta, pak je třeba si zjistit pomocí kliknutí na nabídku v menu Výběr studentů, jaký filtr mám právě funkční. Největší rozsah zobrazení studentů nabízí prázdné kolonky a volba "všechny" a "všichni". Dalším úskalím je volba Režim v menu. Standardně je nastaven aktuální školní rok a oba semestry, ale mohou se vyskytnout situace, zejména na přelomu školních roků nebo semestrů, že je potřeba provést změny ještě pro minulý šk. rok nebo semestr. Pak je třeba po kliknutí na volbu Režim vložit minulý šk. rok nebo příslušný semestr, aby se zobrazily např. tehdy vyučované předměty. Zde si též můžeme zvolit možnost jen prohlížet (bez možnosti úprav), což může být bezpečnostní pojistka, abychom např. při prohlížení cizích předmětů neprovedli nepozorností neoprávněný zásah do cizích dat.

Jak ze zapisují známky z předmětů Bakalářská práce a Diplomová práce I, II, III?

Jelikož se jedná o všeobecné předměty jejichž garancí není pověřena žádná katedra, jsou vedeny pod studijním oddělením. Je proto třeba vybrat na horní liště jako katedru STUD.


Jan Kuchař
26. května 2016

Jan Kuchař
1. září 2006