Jak podávat elektronicky návrhy na stipendia?

Studijní informační systém (SIS) umožňuje elektronicky podávat návrhy na stipendia pomocí aplikace Stipendia. Tento dokument podrobně objasňuje, jak na to.

 1. Přihlašte se do SIS jako učitel (tj. stejně, jako když chcete např. vyplňovat výsledky zkoušek).

 2. Vstupte do aplikace Stipendia kliknutím na příslušný odkaz v nabídce aplikací.

 3. Zobrazí se seznam Vámi naposledy podaných návrhů stipendií. Pokud do aplikace vstupujete poprvé, je seznam pochopitelně prázdný.

 4. Klikněte v menu na odkaz Zadat nové.

 5. Vyplňte vhodné vyhledávací kritérium (např. příjmení) a pomocí tlačítka Hledat najděte studenta, kterému chcete navrhnout stipendium.

 6. Klikněte na ikonku vlevo od příjmení v seznamu nalezených studentů. Upozornění: Stipendium lze navrhnout pouze aktuálně studujícím studentům prezenčního studia. U studentů nesplňujících kritéria pro výplatu stipendia se místo ikonky pro přidání zobrazí červený křížek.

 7. Vyberte typ stipendia. V případě nejasnosti, jaký typ je třeba vybrat, se obraťte s prosbou o radu na studijní oddělení (viz poznámky níže).

 8. Pokud navrhujete stipendium, které má být hrazeno z centrálních fakultních prostředků (např. ze stipendijního fondu), ponechte políčko Zdroj financování nevyplněné. Pokud navrhujete stipendium z vlastního zdroje (např. grantu), vyplňte označení zdroje financování (např. 105-10/258113). Vlastními zdroji financování mohou být vedle grantů také třeba rozpočty kateder či sekcí a pod. Upozornění: pokud uvedete takový zdroj financování, kterým nejste podle účetního systému oprávněni disponovat, vyžádá si SIS schválení takového návrhu ze strany osoby, která takové oprávnění má. O procesu schválování se můžete dočíst níže v tomto dokumentu.

 9. Vyplňte částku navrhovaného stipendia.

 10. Pokud je to třeba, napište vhodné zdůvodnění. Zdůvodnění není třeba vyplňovat u stipendií za službu v počítačových laboratořích a u stipendií z grantů, byl-li vybrán příslušný typ stipendia v bodě 7.

 11. Stiskněte Uložit. Zobrazí se seznam, viz bod 3.

 12. Pomocí položky menu Zadat nové můžete postupně vytvořit návrhy stipendií pro další studenty.

 13. Až budete mít všechny návrhy připraveny, označte je pomocí zaškrtovátka v levém sloupečku seznamu Moje návrhy, vyberte v menu Provést akci položku zamknout vybrané návrhy a stiskněte tlačítko Provést. Tím je podání návrhu stipendia ukončeno.

 14. V případě stipendií z centrálních fakultních zdrojů je tímto úkonem podání dokončeno. V případě stipendií z grantů je třeba ještě návrh vytisknout, podepsat a zaslat příslušné referentce (viz poznámky níže) na studijní oddělení. K vytištění seznamu slouží odkazy Tisk seznamu stipendií.

Poznámky

V případě, že budete mít nejasnosti ohledně požadovaného obsahu návrhu (např. jaký vybrat typ stipendia, jaké napsat zdůvodnění apod.), obraťte se na příslušnou referentku studijního oddělení. Problematiku stipendií mají na starosti H. Kisvetrová (pregraduální studium) a Mgr. D. Zádrapová (postgraduální studium).

Své starší návrhy si můžete zobrazit tak, že (na stránce Mnou zadaná) vyberete příslušný měsíc, ve kterém byl návrh podán. Informace o tom, jak proběhlo zpracování návrhu na studijním oddělení (včetně skutečně vyplacené částky) najdete v pravé části seznamu nadepsané Studijní oddělení.

Pokud vyplácíte stipendia pravidelně skupině studentů (např. jako odměnu za službu v počítačových laboratořích), můžete si starší návrhy snadno zkopírovat do rozpracovaných tak, že je označíte pomocí zaškrtovátka vlevo vedle příjmení studenta a provedete akci kopírovat vybrané návrhy do rozpracovaných.

Jak schvalovat elektronické návrhy na stipendia?

Pokud je do SIS zadán návrh na vyplacení stipendia ze zdroje financování, kterým nedisponuje přímo navrhovatel stipendia, je nutné, aby takový návrh schválila oprávněná osoba, která daným zdrojem financování smí disponovat. Na potřebu návrh schválit je oprávněná osoba upozorněna e-mailem. Následující odstavce podrobně objasňují, jak oprávněná osoba může návrh schválit.

 1. Přihlašte se do SIS jako učitel (tj. stejně, jako když chcete např. vyplňovat výsledky zkoušek).

 2. Vstupte do aplikace Stipendia kliknutím na příslušný odkaz v nabídce aplikací.

 3. Klikněte na odkaz Schvalování v zelené řádce menu v horní části obrazovky.

 4. Zobrazí se filtr návrhů/navrhovatelů a pod ním návrhy, čekající na vaše schválení a odpovídající danému filtru, seskupené po jednotlivých navrhovatelích.

 5. Klikněte na modrou ikonu dokumentu v levém sloupečku seznamu návrhů čekajících na schválení, vedle jména příslušného navrhovatele. Zobrazí se návrh daného navrhovatele rozepsaný po jednotlivých studentech.

 6. Zaškrtněte křížek v levém sloupečku u všech studentů, jimž chcete příslušný návrh schválit.

 7. V nabídce Provést akci vyberte volbu schválit vybrané návrhy jako správce zdroje a klikněte na tlačítko provést.

 8. Tím je schválení daného konkrétního návrhu ukončeno.


Pavel Zakouřil
9. července 2016