Často kladené dotazy k anketě

Obsah

Význam ankety

Jak se na fakultě využívají výsledky studentské ankety?

Anketa poskytuje důležitou zpětnou vazbu vyučujícím a dává podněty garantům a vedoucím pracovišť, kteří výsledky ankety zohledňují při obsazování výuky a organizaci studia. Výsledky ankety jsou také důležité pro vedení fakulty při řešení problémů ve výuce. Opakující se negativní hodnocení některých vyučujících nebo předmětů dává podnět k hledání způsobů zlepšení situace.

Jak se využívají data získaná z ankety?

Kromě zveřejňování souhrnných výsledků po každém semestru v SISu se výsledky používají k oceňování nejlepších vyučujících děkanem. Od roku 2021 se oceňování provádí za celý předchozí akademický rok. Spočítá se celkový průměr hodnocení každého vyučujícího za všechny předměty, které učil v celém akademickém roce, a výsledek se numericky upraví tak, aby byli mírně zvýhodněni vyučující s větším počtem hodnotících studentů. Podle těchto výsledků se sestaví žebříček nejlepších vyučujících na každé sekci a děkan udělí podle tohoto žebříčku ceny.

Anonymita hodnocení

Je hodnocení anonymní?

V celé anketě je zaručena anonymita vašeho hodnocení. To znamená, že není možné zjistit, kdo jak ve které otázce hlasoval. Aby se ale zabránilo tomu, že někdo bude hlasovat opakovaně, je nutné ukládat informace o tom, kdo už danou otázku hodnotil.

Jaký je rozdíl mezi podepsanými, anonymně podepsanými a nepodepsanými připomínkami?

U nepodepsaných připomínek se v datech neuchovává žádná informace o tom, kdo danou připomínku vložil. Proto takové připomínky student ani nevidí mezi „svými“ připomínkami. U podepsaných a anonymně podepsaných připomínek se informace o autorovi uchovává, liší se však to, za jakých okolností se podpis zobrazuje. U podepsaných připomínek je podpis u připomínky vždy zobrazen všem uživatelům, u anonymně podepsaných připomínek je podpis k dispozici pouze moderátorům ankety, vyučující autora nezná.

Podepsané a anonymně podepsané připomínky se zveřejňují v SIS. Nepodepsané připomínky se nezveřejňují, jsou k dispozici pouze adresátovi a některým jeho nadřízeným.

Technické problémy

Z nějakého důvodu mi anketa nedovoluje odeslat číselné hlasování. Nejde napsat příspěvky v sekci "Připomínky k předmětům" všem vyučujícím, resp. jde to jen někomu, jen někdy nebo jen odněkud (IP adresa).

Přispívání do ankety není omezeno žádným rozsahem IP adres. Důrazně doporučujeme tento typ problémů vždy bezodkladně hlásit e-mailem na adresu sis-adm@karlov.mff.cuni.cz, čímž se zajistí jejich rychlé řešení.

Uvítal bych, kdybych se mohl zpětně podívat, jak jsem hodnotil který předmět. Takhle jakmile hodnocení potvrdím, již se k němu nedostanu.

Toto není možné, protože hodnocení je anonymní a žádná informace o tom, kdo dané hodnocení zadal, se v datech neuchovává.

Časový harmonogram ankety

Nikde nevidím, do kdy mám vyplnit anketu - hodilo by se zobrazit.

Termín, kdy probíhá anketa, je uveden na stránkách SIS, v červeném řádku umístěném v horní části stránky.

Proč možnost hodnotit je po tak krátkou dobu? Vyhovovalo by mi, kdybych mohl hodnotit, kdy se chce mně, a ne, když je zrovna náhodou anketa.

Anketa se obvykle otevírá před koncem každého semestru a uzavírá před začátkem následujícího semestru. Potom je vyhodnocena a zveřejněna.

Hodnocené předměty a učitelé

Navrhuji vyloučit z ankety semináře, u kterých se střídají přednášející.

Vyřadit některé předměty by bylo škoda, i k seminářům mohou být např. slovní připomínky. V anketě nemusíte hodnotit všechny předměty, které máte zapsané.

V anketě fyzikálního praktika nelze ohodnotit všechny vyučující.

V anketě je možné ohodnotit všechny vyučující, kteří předmět učili, tedy i učitele v jiných paralelkách, než na kterou jste zapsaný. Vybrat hodnocené učitele můžete pomocí ikonky „upravit seznam vyučujících“ (modrý papír s tužkou), která je dostupná na seznamu vašich předmětů.

Přijde mi zbytečné např. u tělocviku hodnotit všechny vyučující, když chodím pouze k jednomu.

U předmětů s více vyučujícími můžete vybrat, které z nich chcete ohodnotit. K výběru slouží ikonka „upravit seznam vyučujících“ (modrý papír s tužkou), která je dostupná na seznamu vašich předmětů. Případně můžete zaškrtnout u vyučujícího volbu „nechci odpovědět/nevím“.

Je poněkud náročné rozhodnout se, co napsat do pole týkající se daného předmětu a co do pole týkající se daného vyučujícího. Pomohl by nějaký alespoň stručný návod, co patří kam.

K předmětu napište to, co souvisí s předmětem a je méně závislé na vyučujícím. Můžete odpovědět např. na tyto otázky: Co se vám na předmětu líbilo, čím vás předmět zaujal? Byl pro vás předmět přínosný? Navazuje tento předmět dobře na ostatní předměty? Byl seminář dobře organizován? Co byste doporučili studentům, kteří si chtějí předmět zapsat? Dále se můžete vyjádřit k dostupnosti literatury, k obtížnosti předmětu.

Ve slovním hodnocení vyučujícího napište třeba, co se vám na učiteli líbilo a v čem by se naopak mohl zlepšit. Váš komentář se může týkat srozumitelnosti výkladu, přednesu učitele, psaní na tabuli, přehlednosti poznámek, slajdů apod.

Za obsah této stránky zodpovídá: Komise pro studentskou anketu. Poslední úprava stránky: 6. 10. 2021, 13:02.