Zemřel profesor Petr Sgall

30. května 2019

MFF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 28. května 2019 zemřel ve věku 93 let prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc. Dr.h.c.mult., emeritní profesor Univerzity Karlovy, dlouholetý člen informatické sekce Matematicko-fyzikální fakulty a zakladatel Ústavu formální a aplikované lingvistiky.

prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc. Dr.h.c.mult.

Indoevropeista, bohemista a profesor obecné lingvistiky Petr Sgall byl jedním ze zakladatelů a vůdčí osobností oboru počítačové lingvistiky a jeho pojetí přirozeného jazyka jako formální matematické struktury zásadně přispělo k rozvoji automatického zpracování češtiny. Svou originální a dnes široce přijímanou teorii funkčního generativního popisu jazyka ostatně koncipoval již v 60. letech s tehdy revoluční vizí strojového překladu.

Profesní život profesora Petra Sgalla byl spjat s Univerzitou Karlovou od roku 1950, kde působil střídavě na její Filosofické fakultě a na Matematicko-fyzikální fakultě. V šedesátých letech na Filosofické fakultě založil a vedl Laboratoř algebraické lingvistiky, začátkem sedmdesátých let našel se svou skupinou útočiště na Matematicko-fyzikální fakultě UK, na které poté působil více než 40 let. Byl autorem či spoluautorem řady monografií a několika set odborných článků a tato rozsáhlá publikační činnost mu přinesla široké uznání české i mezinárodní vědecké komunity. Petr Sgall působil jako hostující profesor na řadě zahraničních univerzit a jeho práce jsou široce citovány. Získal též řadu významných ocenění včetně členství ve vědecké společnosti Academia Europaea, čestného členství v prestižní American Linguistic Society, ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, mezinárodní ceny Alexandra von Humboldta a čestných doktorátů francouzského institutu INALCO a univerzity v Hamburku.

Profesor Petr Sgall vychoval celou generaci uznávaných českých jazykovědců, mezi jeho žáky se však počítají i informatici věnující se zpracování přirozeného jazyka. Pro svou odbornost i svůj zápal zůstává profesor Petr Sgall velikým vzorem a stálým zdrojem inspirace pro všechny z nás, kteří měli tu čest s ním spolupracovat.

Odchodem profesora Petra Sgalla ztrácí nejen Univerzita Karlova, ale i široká odborná komunita jedinečnou osobnost, která celý svůj dlouhý život zasvětila originální vědecké práci.


Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve čtvrtek 13. června 2019 ve 14.00 hodin
ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2