Zemřel profesor Ivan Netuka

14. října 2020

MFF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 14. října 2020 zemřel ve věku 76 let prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., profesor Univerzity Karlovy a emeritní děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Ivan Netuka se narodil 7. 7. 1944 v Hradci Králové. Vystudoval aplikovanou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1978 se habilitoval, v roce 1985 mu byla udělena vědecká hodnost doktor fyzikálně-matematických věd a v roce 1986 byl jmenován profesorem. Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem v matematické analýze, předním představitelem pražské školy teorie potenciálu a autorem či spoluautorem monografií a významných matematických prací. Aktivně se účastnil mnoha desítek prestižních konferencí v oboru, velmi často jako zvaný řečník. Dlouhodobě se věnoval také historii matematiky.

Celoživotní odborná dráha Ivana Netuky se pojila s MFF UK, kde pedagogicky působil 50 let a patřil mezi její významné a uznávané učitele. V období let 1979-1982 byl jejím proděkanem, v letech 1993-1999 zastával role zástupce děkana a proděkana pro vědeckou činnost a zahraniční styky, v období 1999-2005 funkci děkana. V letech 1986-1990 a 2006-2012 byl ředitelem Matematického ústavu Univerzity Karlovy. Byl členem korespondentem Bavorské akademie věd, opakovaně pak členem Vědecké rady Univerzity Karlovy i dalších vědeckých rad. Byl členem Akademického sněmu Akademie věd České republiky, působil v Radě Matematického ústavu Akademie věd. Od roku 2003 byl členem a od roku 2017 předsedou Grémia Akademie věd pro vědecký titul „doktor věd“. V roce 2017 ho Akademický sněm zvolil místopředsedou Vědecké rady Akademie věd České republiky. Po mnoho let se Ivan Netuka věnoval práci v Jednotě československých (později českých) matematiků a fyziků a také v European Mathematical Society.

Profesor Netuka byl v roce 2008 jmenován vládou České republiky do předsednictva Grantové agentury České republiky, od roku 2014 stál v jejím čele. Byl zástupcem Grantové agentury a Akademie věd v Governing Council of the European Science Foundation, od roku 2014 zastupoval Českou republiku v Science Europe. V roce 2016 a znovu v roce 2018 jmenovala vláda České republiky profesora Netuku členem Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Profesoru Netukovi byla udělena řada domácích i zahraničních ocenění, například francouzské vyznamenání Rytíř řádu Akademických palem, Rakouský řád za vědu a umění 1. třídy, Zlatá pamětní medaile Univerzity Karlovy, Čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách Akademie věd České republiky.

Odchodem Ivana Netuky ztrácíme vynikajícího pedagoga, významného vědce s mezinárodním renomé, výborného organizátora a obětavého kolegu. Jeho všestranná činnost zanechává hlubokou stopu v životě Univerzity Karlovy, naší fakulty i akademické a matematické komunity v naší zemi.

Čest jeho památce.


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Poslední rozloučení s profesorem Ivanem Netukou proběhne v úterý 20. října 2020 ve 12:40 hodin v malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích. Vzhledem k současným epidemiologickým opatřením se rozloučení bohužel uskuteční pouze v úzkém kruhu rodiny a pozvaných přátel.

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan