Vědecká rada UK ocenila profesora Štěpánka

22. října 2021

Profesor Josef Štěpánek z Fyzikálního ústavu UK získal stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru fyziky biomolekul a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Během pravidelného zasedání vědecké rady bylo ve čtvrtek 21. října v prostorách Karolina oceněno celkem devět osobností Univerzity Karlovy. Ceny a pamětní medaile významným vědcům a pedagogům předali prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Jan Royt a prorektor pro vědeckou činnost Jan Konvalinka.

Prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc., je oblíbeným pedagogem a mezinárodně uznávaným představitelem české školy spektroskopie biologických molekul. Po dlouhá léta se věnuje studiu strukturních a fyzikálně-chemických vlastností nukleových kyselin a biopolymerů metodami optické a NMR spektroskopie s důrazem na Ramanovu vibrační spektroskopii. Na MFF UK byl vedoucím a jedním ze zakladatelů Laboratoří s vysokým časovým a spektrálním rozlišením. Na fakultě také dlouhodobě přednášel kurzy optiky a optické spektroskopie v biofyzice. Je zodpovědný za doktorský studijní program Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika.

Prof. Štěpánek je autorem více než stovky vědeckých prací, které mají více než 1 000 citací, a také spoluautorem knihy a kapitol v monografiích. Jako člen autorského kolektivu vydal v nakladatelství Academia obsáhlou učebnici experimentálních metod biofyziky. V akademické obci je vysoce respektován a zasloužil se zásadní měrou o rozvoj oboru Fyzika molekulárních a biologických struktur. Aktivně se zapojil i v poradních a dozorčích orgánech na řadě institucích či při pořádání mezinárodních spektroskopických konferencí.

Vedle prof. Štěpánka byli oceněni také prof. Jaroslav Květina (FF UK), dr. Lenka Quaiserová (2. LF UK), prof. Pavel Hobza (externí člen vědecké rady UK), Ing. Eva Soubustová (1. LF UK), prof. Václav Šimon (1. LF UK), doc. Václav Ventura (KTF UK), prof. Miroslav Verner (FF UK) a prof. Karel Thein (FF UK).

RUK; foto: Vladimír Šigut