Ocenění pro nejlepší bakalářské a diplomové práce

9. prosince 2022

Výsledky soutěže o cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci obhájenou v akademickém roce 2021/2022 byly vyhlášeny ve středu 7. prosince 2022 na jednání Vědecké rady MFF UK.

Soutěž je vyhlašována podle Směrnice děkana č. 2/2021 v kategoriích fyzika, matematika, informatika a učitelství. Ceny uděluje děkan za bakalářské a diplomové práce, které dosahují mimořádné úrovně z odborného či pedagogického hlediska. Zpravidla jsou oceňovány práce, které byly publikovány, byly přijaty do tisku nebo mají úroveň vysoce překračující obvyklé požadavky na závěrečnou práci.

Nominace podávají předsedové nebo místopředsedové komisí pro státní závěrečné zkoušky, u nichž proběhla obhajoba navrhované práce. Komise posuzující nominace zasedala 9. 11. 2022 za předsednictví proděkana pro studijní záležitosti doc. Michala Kulicha. Děkan akceptoval všechny návrhy, které mu komise dala.


BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Děkan udělil cenu za nejlepší bakalářskou práci v kategorii fyzika
Bc. Martině Valáškové
za práci Analýza vibračních spekter vybraných environmentálních kontaminantů
studijní program: Fyzika
vedoucí práce: RNDr. Václav Profant, Ph.D., FÚUK

Děkan udělil cenu za nejlepší bakalářskou práci v kategorii informatika
Bc. Lence Kopfové
za práci The Möbius function of combinatorial posets (Möbiova funkce kombinatorických uspořádání)
studijní program: Informatika
vedoucí práce: doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D., IÚUK

Děkan udělil cenu za nejlepší bakalářskou práci v kategorii matematika
Bc. Aibatu Kossumovovi
za práci Stejnoměrný zákon velkých čísel, VC dimenze a strojové učení
studijní program: Obecná matematika
vedoucí práce: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D., KPMS

Děkan udělil cenu za nejlepší bakalářskou práci v kategorii učitelství
Bc. Kateřině Tetalové
za práci Morfologie a fyzikální vlastnosti VPbS3, vrstevnaté sloučeniny s nesouměřitelnou krystalovou strukturou
studijní program: Fyzika se zaměřením na vzdělávání/Matematika se zaměřením na vzdělávání
vedoucí práce: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D., KFKL


DIPLOMOVÉ PRÁCE

Děkan udělil cenu za nejlepší diplomovou práci v kategorii fyzika
Mgr. Tomáši Bartlovi
za práci Analýza uspořádaní vazebné kapsy MDR pumpy Cdr1p patogenní kvasinky Candida albicans – hlavního přispěvatele ke klinické lékové rezistenci
studijní program: Biofyzika a chemická fyzika
vedoucí práce: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc., FÚUK

Děkan udělil cenu za nejlepší diplomovou práci v kategorii matematika
Mgr. Martině Petrákové
za práci Gibbs particle processes
studijní program: Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
vedoucí práce: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc., KPMS

V kategoriích informatikaučitelství nebyla nominována žádná práce.


Děkan dále udělil mimořádné stipendium dvěma studentům, jejichž závěrečná práce byla komisí vyhodnocena jako velmi kvalitní. Stipendium obdrží:

Bc. Jonáš Dujava za práci Generující funkce pro operátory v efektivních teoriích pole, vypracovanou ve studijním programu Fyzika (vedoucí práce: Mgr. Petr Vaško, Ph.D., ÚČJF)

Mgr. Filip Strakoš za práci Legendreovy podvariety ve vysokodimenzionální kontaktní topologii, vypracovanou ve studijním programu Matematické struktury (vedoucí práce: Roman Golovko, Ph.D., MÚUK)


Všem oceněným gratulujeme!

OPMK, foto Tomáš Princ