Matfyz se bude podílet na špičkovém výzkumu v rámci OP JAK

29. srpna 2023

Operační program Jan Amos Komenský podpoří 15 výzkumných projektů, jejichž cílem je přinést společnosti v praxi uplatnitelné výsledky. Spoluřešitelem několika z nich je také MFF UK.

Projekty podpořené v rámci výzvy OP JAK mají kromě samotného poznání také významně přispět k posílení bližší spolupráce mezi tuzemskými výzkumnými institucemi a zároveň zefektivnění spolupráce se zahraničními vědci při řešení společenských výzev současnosti. Jako jejich spoluřešitelé budou působit mj. vědecké týmy Tomáše Davídka, Jany Kalbáčové Vejpravové nebo Martina Setvína.

Podrobnosti o zapojení Univerzity Karlovy do výzvy Špičkový výzkum přináší magazín Forum.