Matfyz otevřel pavilon IMPAKT

10. června 2020

Nový pavilon, který významně rozšiřuje výukové a výzkumné zázemí MFF UK, slavnostně zahájil provoz v úterý 9. června 2020. Úspěšně se tak završilo úsilí uplynulých let.

„Přípravy pavilonu trvaly velmi dlouho a zasáhla je řada administrativních komplikací,“ připomněl ve svém úvodním projevu děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl. Poděkoval zároveň předchozímu vedení fakulty, emeritnímu děkanu prof. Zdeňku Němečkovi a členům jeho kolegia, že dovedli celý záměr až do stadia kompletní architektonické studie. „Předpokládal jsem,“ pokračoval prof. Kratochvíl, „že pavilon IMPAKT otevřeme na konci mého funkčního období. Ale měl jsem původně na mysli to první. Jsem rád, že jsme dokázali stavbu úspěšně završit na konci mého druhého funkčního období.“

Slavnostního otevření se zúčastnily desítky významných hostů, vrcholní představitelé Univerzity Karlovy, její emeritní rektoři, zástupci MŠMT ČR a realizačních firem. Přestřižení pásky se ujal úřadující rektor UK prof. Tomáš Zima, který ve svém projevu vyjádřil potěšení z nové stavby a připomněl, že je krásným kontrastem k dalšímu sídlu informatiků z Matfyzu. Vytváří se tak symbolický most mezi románskou a barokní architekturou budovy na Malostranském náměstí 25 a nejmodernějším pavilonem pro 21. století.

Organizačně spadala vlastní výstavba, kterou se podařilo realizovat v rozmezí dvou let, do kompetence proděkana pro rozvoj prof. Ladislava Skrbka. Ten připomněl několik technických zajímavostí stavby. Pozornost zaslouží zejména mimořádně kvalitní odhlučnění prostor a speciální akustické úpravy. Díky nim je možné ve velkém auditoriu pro 250 posluchačů přednášet pohodlně bez mikrofonu, jak se osobně přesvědčili všichni účastníci slavnostního otevření. Zajímavostí je také masivní využití moderních technologií, počítačových sítí i prezentační audiovizuální techniky. „Jen výkop stavební jámy si vyžádal odvoz 26 000 tun zeminy. Technologie propojuje asi 170 km kabelových vedení. To by stačilo ke spojení Plzně a Hradce Králové, tedy nejvzdálenějších fakult Univerzity Karlovy,“ připomněl mimo jiné prof. Skrbek.

Název IMPAKT evokuje očekávané vědecké úspěchy, ke kterým nové zázemí jistě přispěje, ale technicky vzato jde o zkratku ze slov informatické a matematické posluchárny – auditorium – knihovna – Troja. Připravený vědecký program shrnuli ve svých vystoupeních proděkan pro informatickou sekci MFF UK prof. Jiří Sgall a prof. Jan Hajič z Ústavu formální a aplikované lingvistiky.

Součástí slavnostního otevření byla také praktická ukázka možností prezentační techniky ve velkém auditoriu. Fyzikální experiment, který využíval interaktivitu nebo zobrazování výsledků měření v reálném čase a pomocí termokamery, byl jistě přesvědčivým dokladem možností nových prostor fakulty. Připravili jej dr. Peter Žilavý a dr. Jitka Houfková z Katedry didaktiky fyziky.

Vrcholem slavnostního otevření bylo předání stříbrných pamětních medailí MFF UK. Děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl jejich prostřednictvím ocenil mimořádné pracovní nasazení a péči o výstavbu pavilonu IMPAKT. Připomněl, že právě tyto faktory byly rozhodující pro úspěch celého projektu. Ocenění převzali architekt budovy Ing. arch. Jan Jaroš, tajemník fakulty Ing. Antonín Líska, vedoucí správy budov MFF UK Pavel Michálek, dr. David Obdržálek z Katedry teoretické informatiky a matematické logiky, dr. Peter Žilavý z Katedry didaktiky fyziky a proděkan pro rozvoj prof. Ladislav Skrbek.

Podíl dalších zaměstnanců a spolupracovníků pak byl oceněn zvláštním grafickým listem, který pro tuto příležitost vytvořil akademický malíř Zdeněk Netopil.

Pavilon bude nadále sídlem především zaměstnanců informatické sekce MFF UK. Deset multifunkčních poslucháren i velké auditorium však bude sloužit všem studentům, počítá se také s pořádáním různých konferencí, workshopů i neformálních setkání. Celé přízemí budovy zabírá fakultní knihovna. Projekt stál 325 milionů korun, přičemž většina prostředků pocházela z příspěvku MŠMT ČR, zhruba 50 milionů pak uhradil Matfyz z vlastních prostředků.

–OPMK–
Úvodní foto Tomáš Princ


Související odkazy: