Dr. Sebastian Schwarzacher získal grant ERC CZ

3. června 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v květnu zveřejnilo výsledky šesté výzvy grantové soutěže ERC CZ. Mezi šest úspěšných projektů, které od ministerstva získají několikamilionovou podporu, patří výzkum dr. Sebastiana Schwarzachera z Katedry matematické analýzy MFF UK.

Dr. Schwarzacher uspěl v grantové soutěži s projektem Analýza systémů parciálních diferenciálních rovnic popisujících kontakt mezi tekutinami a pevnými látkami. Na pětiletý projekt obdrží od MŠMT přes 33 milionů korun.

Předmětem výzkumu rakouského matematika, který už šest let působí na MFF UK, je matematický popis interakcí mezi tekutinami a pevnými látkami. „Existuje mnoho situací, kdy dochází ke kontaktu mezi tekutinou a pevnou látkou, ať už jde třeba o proudění krve cévami, vzlet letadla, kmitání visutých mostů nebo pohyb větrné turbíny. Zatímco úkolem fyziků je vytvářet rovnice, které takové interakce předpovídají, úkolem nás, matematiků, je tyto rovnice analyzovat, a tak z nich udělat matematické objekty, které se následně dají aproximovat počítačovými simulacemi. Navíc, s pomocí matematiky můžeme určit, do jaké míry simulace skutečně reprezentují chování předpovězené fyzikálními rovnicemi,“ přibližuje oblast výzkumu dr. Schwarzacher.

V rámci projektu bude matematicky zkoumat specifické jevy jako turbulence, fluktuace nebo klouzavé efekty. Ty by měly umožnit hlubší vhled do pevné i tekuté hmoty. Úkolem týmu dr. Schwarzachera pak bude vytvořit matematickou teorii, která bude dostatečně obecná a zároveň využitelná pro konkrétní aplikace.

„Na jedné straně vznikne teorie, která umožní zodpovědět některé tradiční otázky, jako je existence řešení, jejich jednoznačnost, stabilita a jejich numerické aproximace. Na druhou stranu budeme studovat konkrétní případy interakce tekutin a pevných látek s cílem matematicky zrekonstruovat jejich charakteristický pohyb z matematického pohledu a ověřit tak platnost daného modelu,“ upřesňuje dr. Schwarzacher, který vnímá společenské interakce jako důležitou část matematiky, a také proto chce do projektu zapojit kromě českých matematiků a fyziků i experty ze zahraničí. „Zároveň plánujeme také workshop na dané téma, který by se měl uskutečnit na počátku roku 2022, a za tři roky chystáme uspořádat konferenci,“ dodává dr. Schwarzacher.

Program ERC CZ je určen na podporu vědeckých projektů, jež obdržely výborné hodnocení v prestižní grantové soutěži Evropské výzkumné rady (ERC), avšak z důvodu nedostatku financí evropskou podporu nezískaly. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v aktuální šesté výzvě podpořilo šest projektů (tři z UK a po jednom projekty AV ČR, VŠCHT a Ostravské univerzity) celkovou částkou bezmála 178 milionů korun.

OPMK