Navazující magisterské studium na MFF

Co lze na MFF studovat

Fakulta nabízí vysokoškolské vzdělání ve studijních programech fyzika, informatika a matematika a v jejich rámci i učitelskou kvalifikaci pro střední školy. Všichni uchazeči o studium, kteří přicházejí ze středních škol, se zapisují do bakalářských studijních programů. Po ukončení bakalářského studia mohou jeho absolventi pokračovat v navazujících magisterských programech.

Jak se na MFF studuje

Na fakultě studuje více než 3000 studentů; do nového akademického roku se vždy zapisuje zhruba 1000 studentů. Pro nastupující studenty pořádáme úvodní soustředění a zápis ve středisku UK na Albeři s bohatým doprovodným programem. Po dobu studia bydlí řada studentů v moderně vybavených kolejích 17. listopadu; v blízkosti většiny budov fakulty jsou studentské menzy. Bližší informace jsou uvedeny na adrese: http://www.cuni.cz/UK-300.html. Studenti mají k dispozici několik počítačových laboratoří s možností využití internetu a přístup k literatuře ve fakultní knihovně. Studenti experimentálních oborů se v praktikách seznamují s měřicími a diagnostickými zařízeními a metodami. Fakulta podporuje studijní výjezdy do zahraničí. Nejlepším studentům prezenční formy bakalářského a magisterského studia vyplácí stipendium za vynikající studijní výsledky (tzv. prospěchové stipendium). Studium je završeno slavnostní promocí.

Proč zvolit MFF

Vědecký potenciál fakulty je mj. dokumentován úspěchy v grantových soutěžích tuzemských i zahraničních. MFF se podle počtu publikací ve světových odborných časopisech umisťuje na předních místech mezi vědeckými institucemi v ČR. MFF participuje na řadě smluv uzavřených mezi Univerzitou Karlovou a zahraničními univerzitami. Fakultní pracoviště nabízí služby související s jejich výzkumným programem v oblasti poradenství a školení, fyzikálního měření, analýzy materiálů, návrhů měřicích aparatur, výroby optických a mechanických součástí, přípravy softwaru, matematického zpracování dat a v oblasti pojistné a finanční matematiky. Pracovníci kateder zaměřených na přípravu budoucích učitelů se také podílejí na dalším vzdělávání učitelů z praxe a tvorbě učebnic matematiky a fyziky pro základní i střední školy.

Absolventi se díky své univerzálnosti a schopnosti analytického myšlení, díky důkladné obeznámenosti s výpočetní technikou a díky znalosti angličtiny dobře uplatňují v základním a aplikovaném výzkumu, jako učitelé, v nejrůznějších oborech průmyslu, obchodu, bankovnictví a všude tam, kde lze využít tvůrčí invenci, schopnost rychle se učit a aplikovat své znalosti při řešení nových problémů.

Formy vysokoškolského studia na MFF

  • prezenční studium – je základní formou vysokoškolského studia.
  • kombinované studium – má studijní plány obsahově shodné s prezenčním studiem (kromě tělesné výchovy), časové rozvržení lze však upravit. Tato forma je určena především pro zaměstnané uchazeče, kteří nemají možnost navštěvovat pravidelně výuku. V kombinované formě studia jsou otevírány pouze učitelské studijní obory. Více zde.

Studijní programy, studijní obory a studijní plány

MFF nabízí uchazečům o studium v akademickém roce 2014/15 bakalářské studijní programy, navazující magisterské studijní programy a doktorské studijní programy ve fyzice, informatice a matematice. Bakalářské studijní programy se otevírají pouze v prezenční formě studia, s výjimkou oborů zaměřených na vzdělávání (učitelství). Obor finanční a pojistná matematika v navazujícím magisterském studijním programu Matematika se otevírá pouze v prezenční formě studia. MFF dále nabízí navazující magisterský studijní program Učitelství pro základní školy. V rámci jednotlivých studijních programů se většinou výuka člení do několika studijních oborů. Tyto obory se pak v některých případech dále člení do dílčích studijních plánů.

Programy navazujícího magisterského studia

Navazující magisterské studium je určeno pro absolventy odpovídajících bakalářských studijních programů a vede k získání titulu „magistr“ (Mgr.). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce (která je součástí státní závěrečné zkoušky). Navazující magisterské studium trvá standardně dva roky, maximálně pět let. Navazující magisterské studium probíhá v těchto studijních programech:

  • Fyzika
  • Informatika
  • Matematika

Studium učitelských oborů

Na MFF se připravují také učitelé. Klasické kombinace oborů nabízených na MFF UK jsou následující:

Bližší informace o učitelských studijních oborech jsou uvedeny ve studijních plánech v kapitole Učitelské studijní obory.