Otevírané programy doktorského studia

pro akademický rok 2024/2025


Studijní program Algebra, teorie čísel a matematická logika

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program Algebra, teorie čísel a matematická logika poskytuje studentům pokročilé vzdělání ve zvoleném oboru. Toto vydělání umožňuje absolventům programu sledovat aktuální vývoj oboru. Naučí absolventy základy samostatné vědecké činnosti a jak přistupovat k abstraktním problémům rozličných typů.

Uplatnění absolventů: Absolvent programu Algebra, teorie čísel a matematická logika získal pokročilé vzdělání ve zvoleném oboru. To mu umožňuje sledovat aktuální vývoj oboru a vyvíjet samostatnou vědeckou činnosti. Nároky studia ho naučily, jak přistupovat k abstraktním problémům rozličných typů a formulovat strategii k jejich řešení.

Detaily:

Studijní program Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Náplní programu je vzdělávání v interdisciplinární oblasti na rozhraní fyziky, chemie a biologie z pozic fyzikálního popisu a zaměřené na fyzikální experimentální a teoretické přístupy. Program připravuje odborníky pro samostatnou vědeckou práci při řešení úkolů základního i aplikovaného výzkumu v interdisciplinárních oborech mezi fyzikou, chemií a podle zaměření disertační práce i biologií.

Uplatnění absolventů: Absolvent tohoto doktorského programu je odborník připravený pro samostatnou vědeckou práci v základním i aplikovaném výzkumu v oblasti přírodních věd v interdisciplinárních oblastech mezi fyzikou, chemií a biologií. Má hluboké znalosti odpovídajících experimentálních i teoretických metod i znalosti v oblastech chemie (biologie) potřebné pro zapojení do vědeckých týmů s chemickým či biologickým zaměřením. Velmi dobře se uplatňuje v oborech biofyzika, biochemie, fyzikální chemie a chemická fyzika, makromolekulární fyzika a chemie, mikrobiologie i v biologických směrech lékařského výzkumu na výzkumných akademických nebo vývojových pracovištích stejně jako vedoucí odborník v laboratořích zaměřených na fyzikálně-chemické či biologicko-fyzikální analýzy.

Detaily:

Studijní program Bioinformatika a výpočetní biologie

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Bioinformatika i výpočetní biologie jsou multidisciplinární vědní obory na pokraji informatiky (především algoritmizace, vývoje softwaru, datového inženýrství), matematiky (především pravděpodobnosti, statistiky, matematického modelování) a biologie (především molekulární a evoluční) jejichž cílem je efektivní zpracování, analýza a modelování biologických dat a procesů na molekulární a buněčné úrovni. Společným jmenovatelem bioinformatiky a výpočetních biologie, kam spadají i oblasti jako je systémová biologie, neuroinformatika, bioimaging či počítačový vývoj léčiv, je vývoj analytických postupů a softwarových nástrojů pro zpracování a analýzu velkých, doménově specifických a heterogenních dat s cílem porozumět buněčným procesům na molekulární úrovni, poučit se z evoluce daných procesů a následně aplikovat tyto poznatky především v medicíně a biotechnologiích.

Uplatnění absolventů: Absolvent disponuje znalostmi klíčových oblastí informatiky jako jsou algoritmizace nebo vývoj softwarových systémů. Rovněž je dobře obeznámen s nejdůležitějšími metodami a novými poznatky v oblasti přírodních věd odpovídající tématu jeho/její disertační práce. Absolvent má schopnost definovat problémy, přicházet s přístupy k jejich řešení, tyto implementovat a výstupy své práce prezentovat a obhájit v domácím i mezinárodním kontextu. Absolvent najde uplatnění především ve výzkumu a vývoji, a to jak v akademické, tak v komerční sféře, ať už se jedná o pozice vyžadující zpracování a analýzu biomolekulárních dat (např. v nemocnicích), nebo o výzkumné pozice ve farmaceutickém průmyslu či v biotechnologických firmách. Nicméně interdisciplinarita oboru vyžaduje, aby byl absolvent schopen integrovat poznatky a data z různých domén, čímž je připraven i na práci v obecné datově orientovaných pozicích mimo oblast přírodních věd.

Detaily:

Studijní program Částicová a jaderná fyzika

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program má dvě zaměření, částicová fyzika a jaderná fyzika. Studium tohoto oboru je založeno na výuce teoretické a experimentální jaderné respektive částicové fyziky, podepřené detailním pochopením kvantové mechaniky, kvantové teorie pole a fenomenologie jaderných a subjaderných procesů. Důraz je kladen na zvládnutí relevantních teoretických výpočetních postupů a na osvojení si metod získávání a zpracování experimentálních dat, včetně efektivního ovládnutí výpočetní techniky. Tyto dovednosti student využije a rozvine ve vlastní vědecké práci, která tvoří důležitou složku doktorského studia.

Uplatnění absolventů: Absolvent má dle zaměření hluboké vzdělání v moderní částicové nebo jaderné fyzice a je kvalifikovaným odborníkem v experimentální nebo teoretické větvi těchto oborů. Nachází uplatnění především v základním výzkumu v akademických institucích, částečně i v aplikovaném výzkumu. Absolventi mají zkušenosti s prací v mezinárodních vědeckých týmech nebo jsou připraveni se do nich začlenit. Typický absolvent daného oboru má značnou míru profesní adaptability zvláště díky získaným zkušenostem s týmovou prací a využitím výpočetní techniky a moderních technologií.

Detaily:

Studijní program Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

Forma studia: prezenční

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program je zaměřen na problematiku didaktiky fyziky a na obecné otázky fyziky. Vědní obory, z nichž se v programu vychází, jsou fyzika, didaktika fyziky, pedagogika a psychologie. Hlavním cílem je poskytnout studentům komplexní náhled na problematiku didaktiky fyziky, naučit je samostatné vědecké práci v této oblasti a poskytnout jim hlubší náhled do vybraných partií fyziky. Program přirozeně navazuje na magisterský program Učitelství fyziky pro střední školy, který lze na Univerzitě Karlově studovat pouze na Matematicko-fyzikální fakultě. Je tedy vcelku přirozené, že tato fakulta má i doktorský studijní program zaměřený na didaktiku fyziky a obecné otázky fyziky. Studijní program je jedinečný tím, že je jediným, který na UK nabízí možnost studia didaktiky fyziky na úrovni doktorského studia.

Uplatnění absolventů: Absolvent má hlubší znalosti z fyziky, didaktiky fyziky a pedagogicko-psychologických disciplín, resp. filozofie či historie fyziky a je připraven k samostatné vědecké práci v různých oblastech didaktiky fyziky nebo filozofie a historie fyziky. Při specializaci na didaktiku fyziky je absolvent schopen řešit problémy související s fyzikálním vzděláváním na základních a středních školách, navrhovat, realizovat a vyhodnocovat výzkum v oblasti vzdělávání ve fyzice. Absolventi se uplatní na katedrách připravujících učitele fyziky pro základní a střední školy, na vědeckých pracovištích, v pedagogických institucích, na řídicích místech v oblasti školství a jako velmi kvalitní učitelé základních, středních a vyšších odborných škol.

Detaily:

Studijní program Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program je zaměřen na rozsáhlý komplex atmosférických jevů a procesů, které mají fyzikální charakter, uplatňují se však také v interdisciplinárních vazbách např. k atmosférické chemii, oceánologii, fyzické geografii, environmentálním vědám apod. V rámci Univerzity Karlovy jde o jedinečný program z hlediska komplexního pohledu na dynamický systém zemské atmosféry v širokých interdisciplinárních vazbách. I v rámci ČR se jedná o jediný program poskytující vzdělání v oblasti fyziky atmosféry, meteorologie a klimatologie. Z metodologického hlediska se interaktivně a komplementárně uplatňuje rozsáhlé spektrum aplikací z oblasti teoretické, experimentální i počítačové fyziky.

Uplatnění absolventů: Absolventi získávájí komplexní vědeckou erudici pro studium atmosférických procesů v širším kontextu s dalšími procesy probíhajícími v klimatickém systému i přilehlé části vnějšího meziplanetárního prostoru. Oblast znalostí absolventů je charakterizována zejména tématy fyzika atmosféry, dynamická a synoptická meteorologie, modelování atmosférických procesů, klimatologie a změny klimatu, děje v mezní vrstvě atmosféry, turbulence a modelování proudění, chemismus atmosféry a kvalita ovzduší anebo charakteristiky vyšších vrstev atmosféry. Absolventi jsou připraveni tvůrčím způsobem uplatňovat nabyté vědomosti na akademických pracovištích, v resortním výzkumu i v různých aplikovaných odvětvích komerční sféry.Absolventi mají širokou perspektivu uplatnění například ve výzkumných ústavech a na pracovištích vysokých škol, v průmyslových vývojových centrech zaměřených na studium proudění, v business prostředí v souvislosti s expertními znalostmi postupů statistického modelování, v oblasti krizového managementu v souvislosti s extrémními meteorologickými jevy anebo v řadě hospodářských odvětví ovlivňovaných atmosférickými ději jako je třeba energetika.

Detaily:

Studijní program Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Cílem studia tohoto programu je poskytnout studentům pokročilé experimentální a teoretické znalosti a dovednosti pokrývající v plné šíři fyziku kondenzovaných látek a materiálový výzkum a připravit je pro aktivní a tvůrčí uplatnění nabytých znalostí v moderních směrech základního výzkumu i relevantních aplikacích.

Uplatnění absolventů: Absolvent dosahuje širokého vzdělání v teoretických a experimentálních disciplínách vázaných na fyziku kondenzovaných látek a materiálový výzkum v jejich moderní podobě a disponuje potřebnými znalostmi matematických metod a IT. Je odborník připravený pro samostatnou vědeckou práci v základním i aplikovaném výzkumu v oblastech studia fyzikálních vlastností kondenzovaných látek a materiálů. Má hluboké znalosti odpovídajících teoretických přístupů (kvantová teorie, termodynamická a statistická fyzika) a jejich aplikací v teoretické a experimentální fyzice kondenzovaných soustav a je seznámen s moderními experimentálními metodami oboru a technologickými postupy. Velmi dobře se uplatňuje jako tvůrčí pracovník v ústavech základního fyzikálního, materiálového, chemického a biomedicínského výzkumu a na vysokých školách uvedeného zaměření, ale i jako vedoucí odborník v laboratořích aplikovaného materiálového výzkumu a vývoje nebo průmyslových zkušebních laboratořích.

Detaily:

Studijní program Fyzika nanostruktur a nanomateriálů

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Cílem doktorského studijního programu (DSP) je výchova špičkových odborníků ve fyzice nanostruktur a nanomateriálů se širokou škálou budoucího uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu v oblasti nanotechnologií. Hlavními pilíři DSP jsou teoretická a experimentální fyzika kondenzovaného stavu a povrchů, unikátní experimentální a teoretické metody studia nanostruktur a sofistikovaná technologie přípravy nanostruktur a nanomateriálů. DSP je interdisciplinární a cílí k aktuálním tématům současných fyzikálních věd jako je spintronika, nanoelektronika, nanomedicína a kvantová informatika. Jako jediný z programů doktorského studia na MFF UK tak integruje různé oblasti fyziky a materiálové vědy s přesahem do chemie, biologie a medicíny. V souladu s tradicemi MFF UK je ultimátním cílem vzdělávání ve SDP Fyzika nanostruktur a nanomateriálů poskytnout hluboké teoretické základy oboru pro pochopení klíčových fyzikálních principů a jevů zodpovědných za jedinečné vlastnosti nanostruktur a nanomateriálů.

Uplatnění absolventů: Absolvent doktorského studijního programu (DSP) Fyzika nanostruktur a nanomateriálů bude mít hluboké znalosti ve fyzice nízkodimenzionálních struktur s přesahem do příbuzných disciplín: fyzika kondenzovaných látek, fyzika povrchů, teoretická fyzika, nanotechnologie, chemie nízkodimenzionálních struktur a materiálů, biomedicínské inženýrství, plasmonika. Bude ovládat vybrané experimentální resp. teoretické metody studia nanostruktur a nanomateriálů a bude schopen připravovat vybrané nízkodimenzionální struktury a nanomateriály vhodnými technologickými procesy. Vzhledem k mezioborové povaze DSP bude schopen pohlížet na složité výzkumné problém z více perspektiv a pojmout je v širším kontextu několika disciplín, což mu umožní kvalitně formulovat a vést mezinárodně kompetitivní výzkum napříč obory a pojmout náročné mezioborové úkoly v oblasti nanotechnologií. Absolvent je předurčen pro akademickou kariéru ve fyzikálních oborech, stejně tak jako pro pozici experta resp. vedoucího výzkumného týmu v základním a aplikovaném výzkumu ve fyzikálních, chemických a materiálových vědách, biomedicínském inženýrství a průmyslových nanotechnologiích.

Detaily:

Studijní program Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program pokrývá veškeré aspekty fyziky plazmatu a přesahuje i do teoretické fyziky (elementární procesy) a do některých témat astrofyziky (plazma meziplanetárního prostoru, problémy pohybu prachu/ledových klastrů ve sluneční soustavě) a přispívá k řešení problematiky jaderné fúze. Studium zahrnuje i hraniční disciplíny jako je plazmo-chemie, interakce plazmatu s povrchem pevné látky a komplexní plazma. Program připravuje odborníky se širokým základem v matematice, fyzice a počítačovém modelování fyzikálních procesů a zároveň s hlubokými znalostmi z fyziky plazmatu.

Uplatnění absolventů: Absolvent získává hluboké teoretické znalosti ve fyzice plazmatu, ovládá diagnostické metody a aplikuje získané dovednosti při řešení vědeckých a technologických výzev současného světa v této oblasti. Těží ze znalosti matematického popisu jevů a jeho numerického řešení, které uplatňuje na studovaný problém. Výsledky experimentů dokáže vyhodnotit a správně interpretovat a následně porovnat s výstupy modelů. Samostatně řeší složité výzkumné problémy, vyvíjí nové efektivnější způsoby jejich řešení, analyzuje data a kriticky hodnotí pozitiva a limity dosažených výsledků. Srozumitelně prezentuje na zahraničním fóru, píše odborné publikace a projekty, objektivně posuzuje a hodnotí práce jiných autorů. Své poznatky však dokáže představit i laické veřejnosti formou prezentací, psaných textů a mediálních výstupů. Je připraven se zapojit do mezinárodních týmů a pracovat ve světových laboratořích. Nachází uplatnění v pedagogických a vědeckých pozicích na domácích i zahraničních vysokých školách, ve vědeckých ústavech, výzkumných a technologických centrech (ELI, ITER, ESA) a dalších pracovištích zabývajících se fyzikou plazmatu, problematikou fúze, kosmickým výzkumem nebo aplikujících plazmové technologie. V neakademické sféře působí na vývojových pracovištích průmyslových podniků i úzce specializovaných firem.

Detaily:

Studijní program Fyzika povrchů a rozhraní

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje pokročilé teoretické a praktické znalosti z oblasti fyziky povrchů, rozhraní a tenkých vrstev, oblastí o něž se opírají současné nanotechnologie. Zahrnuje studium povrchových procesů a struktur na atomární úrovni s využitím široké škály experimentálních technik pro zobrazení povrchů a povrchovou analýzu. Studium zahrnuje i hraniční disciplíny související s chemickou reaktivitou povrchů (katalýza, elektrochemie, syntéza na površích). Program připravuje odborníky se širokým základem v matematice a fyzice a s hlubokými znalostmi v oblasti fyziky povrchů a tenkých vrstev .

Uplatnění absolventů: Absolvent programu získává široké vzdělání ve fyzice povrchů a tenkých vrstev, založené na znalosti fyzikálních vlastností povrchů a rozhraní pevných látek a fyzikálních procesů, které na nich probíhají. Získané dovednosti aplikuje při řešení současných vědeckých a technologických výzev. Samostatně řeší složité výzkumné problémy a vyvíjí nové efektivnější způsoby jejich řešení. Umí používat moderní metody analýzy povrchů a získává praktické zkušenosti s řadou špičkových experimentálních technik využívaných na školicích pracovištích. Témata disertací se dotýkají základního výzkumu v oblasti fyziky materiálů a nanotechnologií. Experimentální přístup je spojen s řešením studovaných problémů na teoretické úrovni. Absolventi nacházejí uplatnění v pedagogických a vědeckých pozicích na domácích i zahraničních vysokých školách, ve vědeckých ústavech i na dalších pracovištích zaměřených na oblast materiálového výzkumu a nanotechnologií a díky speciálním znalostem z oblasti analýzy povrchů i v průmyslovém aplikovaném výzkumu.

Detaily:

Studijní program Fyzika Země a planet

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program poskytne studentům pokročilé teoretické znalosti a připraví je k teoretickému i numerickému řešení problémů v oblasti fyziky Země a planet metodami přímého i obráceného modelování. Absolventi se uplatní především v oblasti základního výzkumu zaměřeného na výzkum Země, planet a měsíců sluneční soustavy i terestrických exoplanet, ale také v průmyslovém výzkumu orientovaném na problematiku deformace kontinua.

Uplatnění absolventů: Absolvent získá hluboké teoretické znalosti v oblasti fyzikálního vývoje Země a planetárních těles. Je schopen vytvářet a numericky řešit matematické modely dynamických procesů a výstupy interpretovat. Je schopen samostatné tvořivé vědecké práce a připravený pro uplatnění v mezinárodních akademických institucích. Uplatnění najde také v průmyslovém výzkumu, jak s geofyzikálním zaměřením, tak obecně ve výzkumu orientovaném na problematiku deformace kontinua.

Detaily:

Studijní program Geometrie, topologie, a globální analýza

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program Geometrie, topologie, a globální analýza poskytuje studentům rozsáhlé a hluboké vzdělání ve zvoleném oboru. Toto vzdělání umožňuje absolventům programu sledovat a užívat nové matematické poznatky, metody a teorie, rozvíjet a používat je, vyvíjet samostatnou vědeckou činnost a presentovat její výsledky na mezinárodních vědeckých konferencích. Studijní program připraví studenta pro akademickou dráhu na univerzitách a výzkumných ústavech, nebo na výzkumnou práci ve firmách, které mají oddělení pro aplikovaný výzkum a vývoj.

Uplatnění absolventů: Absolvent(ka) získal(a) rozsáhlou a důkladnou znalost teoretických základů hlavních matematických disciplín daného programu. Je schopen (schopna) se učit a užívat nové matematické poznatky, nové matematické metody a teorie. Je schopen (schopna) nezávisle a tvořivě je rozvíjet a používat, a presentovat výsledky na mezinárodních vědeckých konferencích. Absolventi jsou předurčeni k akademické dráze na univerzitách a výzkumných ústavech, a ve firmách, které mají oddělení pro aplikovaný výzkum a vývoj. Jejich vzdělání je velmi vhodné pro aplikace v matematické fyzice.

Detaily:

Studijní program Informatika – Softwarové systémy

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program se zaměřuje na otevřené otázky v analýze, konstrukci a aplikaci softwarových systémů. V teoretické i praktické rovině se opírá zejména o výzkum softwarových architektur, programovacích jazyků a notací, spolu s nástroji a metodami analýzy a konstrukce software. Ty jsou studovány jak obecně, tak i konkrétně pro významné třídy softwarových systémů jako jsou informační systémy, distribuované systémy nebo paralelní systémy. Zaměření programu se odráží v charakteru tvůrčí činnosti, kde se kombinují projekty základního a aplikovaného výzkumu, často se silným experimentálním aspektem, s výstupy zahrnujícími vedle tradičních publikací také výzkumné prototypy.Program bez specializací.

Uplatnění absolventů: Absolvent disponuje odbornými znalostmi v klíčových oblastech informatiky týkajících se softwarových systémů. Tyto znalosti je schopen rozvíjet samostatným i týmovým výzkumem, aplikovat v praxi a předávat ve výuce. Absolvent má také obecné znalosti a dovednosti potřebné k systematickému získávání a aplikaci poznatků při řešení problémů – je schopen výstižně charakterizovat problém, systematicky získat potřebné poznatky, tvořivě je aplikovat při řešení problému, a konečně obhájit své řešení v mezinárodní konkurenci. Absolvent je schopen průběžné adaptace na podmínky a požadavky praxe v kontextu intenzivně se vyvíjejícího oboru.

Detaily:

Studijní program Informatika – teorie, diskrétní modely a optimalizace

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Cílem programu je získání znalostí a zkušeností s odbornou a vědeckou prací v širokém spektru oborů diskrétní matematiky a teoretické informatiky. Program metodicky navazuje na současné teoretické trendy, s přihlédnutím k aplikacím ve fyzice, biologii a dalších vědách. Absolvent je schopen vědecké a odborné práce a řízení výzkumu v těchto oblastech a předpokládá se jeho úspěšné zapojení do mezinárodního výzkumu.

Uplatnění absolventů: Absolvent má přehled o důležitých výsledcích a otázkách hlavních oborů diskrétní matematiky a teoretické informatiky; umí aplikovat aktuální algebraické, geometrické, pravděpodobnostní a strukturální metody. Má též zkušenost se samostatnou vědeckou prací, vedením výzkumu a prezentací výsledků v těchto oborech. Absolvent je připraven vykonávat vědeckou a odbornou činnost na mezinárodní úrovni. Rovněž se se svými znalostmi a přehledem může začlenit do developerských týmů a technologicky zaměřených skupin odborníků a je připraven je vést.

Detaily:

Studijní program Informatika – Vizuální výpočty a počítačové hry

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program se zaměřuje na výchovu absolventů připravených na řešení výzkumně i prakticky zaměřených úkolů v podoblasti informatiky týkající se generování a zpracování obrazové informace (počítačová grafika, analýza obrazu, strojové vidění) a/nebo ve vývoji počítačových her. Primárním nástrojem vzdělávání studentů je samostatný výzkum, publikace a prezentace výzkumných výsledků, jakož i jejich případný přenos do praxe v rámci odborných stáží. Tvůrčí činnost v rámci programu je zaměřena na vývoj nových či vylepšování existujících matematických metod, algoritmů a technologií pro počítačové zpracování vizuální informace a počítačové hry. Program reflektuje rostoucí poptávku po pokročilých technologiích a zároveň staví na výjimečné odbornosti pracovníků MFF UK a ÚTIA AV ČR v těchto oblastech výzkumu. Absolventi jsou připraveni na uplatnění jak na akademické půdě, tak ve veřejných výzkumných institucích i v soukromých firmách.

Uplatnění absolventů: Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z oboru počítačové grafiky, analýzy obrazu, počítačového vidění anebo počítačových her. Má přehled o metodách používaných v těchto oborech a umí je aplikovat při řešení konkrétních výzkumných i praktických úkolů. Jeho znalosti jsou pevně zasazené do teoretického rámce vycházejícího z aplikované matematiky a informatiky. Zásadní dovedností absolventů doktorského programu je schopnost samostatné a nezávislé výzkumné práce a řešení otevřených problémů z oblastí vizuálních výpočtů nebo počítačových her. Absolvent se uplatní v soukromých i veřejných firmách zabývajících se výzkumem a vývojem pokročilých vizuálních technologií. Konkrétně se může jednat o počítačovou grafiku (filmová a televizní produkce, počítačová animace, 3D modelování, realistické zobrazování, vizualizace dat, 2D a 3D tisk), analýzu obrazu a počítačové viděním (kamerové systémy, mikroskopie, dálkový průzkum země, armádní a lékařské aplikace, bezpečnostní systémy, rozpoznávání biometrických údajů, kódování a distribuce obrazu a videa) nebo vývoji počítačových her a interaktivních systémů virtuální a rozšířené reality. Absolvent je také připraven na výzkumnou kariéru v akademickém prostředí.

Detaily:

Studijní program Kvantová optika a optoelektronika

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studenti oboru získávají rozsáhlé znalosti a dovednosti potřebné pro samostatnou vědeckou a výzkumnou práci v kvantové optice a optoelektronice. Podle individuálního studijního plánu se studenti hlouběji zaměřují na oblast své disertační práce. Mohou se uplatnit jak v základním, tak aplikovaném výzkumu na vysokých školách, výzkumných ústavech i v průmyslu. Zasahování optiky do řady oborů (fyzika, biologie, chemie, medicína, komunikace, robotika) rozšiřuje spektrum možností uplatnění.

Detaily:

Studijní program Matematická analýza

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Detaily:

Studijní program Matematická lingvistika

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Cílem doktorského studijního programu Matematická lingvistika je příprava mladých vědeckých pracovníků pro samostatnou tvůrčí výzkumnou činnost v této oblasti a pro přenášení moderních metod a poznatků do praxe.

Uplatnění absolventů: Absolvent programu má široké teoretické i praktické znalosti z oblastí popisu jazykového systému a počítačového zpracování přirozeného jazyka a dovede je uplatnit při návrhu, implementaci a vyhodnocení experimentů v této oblasti.

Detaily:

Studijní program Matematické a počítačové modelování

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Jedná se o mezioborové studium na MFF UK, které spojuje klasickou fyziku (především mechaniku a termodynamiku kontinua) s matematickou analýzou a numerickou matematikou. Student by měl projít od tvorby či porozumění fyzikálního pozadí modelu přes matematickou analýzu výsledného problému až po jeho numerické řešení. Vzhledem ke komplexnosti problémů řešených jak ve výzkumu tak v praxi je nutná spolupráce mezi vědci různých oborů. Často jde o fyziky či inženýry, kteří se věnují tvorbě modelu, a matematiky, kteří se věnují matematickým aspektům daných modelů a jejich numerickému řešení. Problémem takové mezioborové spolupráce ale často bývá „různý jazyk“, kterým jednotlivé obory hovoří. Absolventi tohoto programu by měli být schopni dobře komunikovat se všemi, a tudíž jsou přirozeně připraveni pro řízení takových výzkumných skupin. Navíc mohou jednodušší úlohy řešit také sami: od vytvoření modelu přes jeho analýzu až po numerické řešení.

Uplatnění absolventů: Držitel diplomu absolvoval program doktorského studia, který je zaměřen na modelování v klasické fyzice, zejména v mechanice a termodynamice kontinua, případně s aplikacemi ve vědě o materiálech, geofyzice, biologii a v lékařství. Podle tématu doktorské dizertační práce se věnoval hlouběji buď fyzikální podstatě problému, tedy tvorbě a ověřování platnosti různých modelů fyziky kontinua, nebo matematické stránce, tady matematické analýze či numerickému řešení takových modelů. Absolventi tohoto programu vykazují dobré znalosti v oblasti matematiky, fyziky a počítačových metod, vysokou flexibilitu a schopnost problémy reálného světa formulovat, analyzovat a numericky řešit a mohou se dobře uplatnit jak v akademické, tak i v komerční sféře.

Detaily:

Studijní program Numerická a výpočtová matematika

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje pokročilé teoretické a praktické znalosti výpočtové matematiky, která se zabývá řešením matematických problémů popisující jevy v přírodních, technických a společenských vědách. Důraz je kladen zejména na studium a pochopení dané problematiky v širších souvislostech. Studium zahrnuje jak čistě teoretické aspekty metod výpočtové matematiky tak i konkrétní řešení daných problémů na počítačích, které jsou motivovány praktickými problémy. Studijní program připravuje studenty jak k rozvoji oboru tak i k uplatnění těchto znalostí při řešení matematických problémů v přírodních a aplikovaných vědách.

Detaily:

Studijní program Obecné otázky matematiky a informatiky

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Detaily:

Studijní program Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Detaily:

Studijní program Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program nabízí přípravu v oblasti teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky. Absolvent získá široké teoretické znalosti a praktické zkušenosti při řešení náročných fyzikálních problémů. Absolvent astronomie získá i experimentální dovednosti, všichni absolventi zvládají nejrůznější numerické a počítačové metody. Vedle matematických metod absolventi získají i fyzikální intuici, mimořádně důležitou při vědeckém výzkumu a řešení nečekaných odborných překážek a problémů.

Uplatnění absolventů: Absolventi oboru získají rozsáhlé znalosti matematiky a teoretické fyziky, resp. astronomie a astrofyziky, hluboké především v oblastech souvisejících s jejich disertační prací. Dále získají cenné zkušenosti s původní, tvořivou prací. Spektrum jejich specializací je velmi široké. Absolventi nacházejí uplatnění všude ve výzkumu na vysokých školách, v ústavech AV ČR a dalších vědeckých institucích u nás a v zahraničí. Univerzalita vzdělání a znalost počítačových metod jim dávají značnou flexibilitu při řešení konkrétních problémů, takže se osvědčují i v prakticky zaměřených zaměstnáních, při činnostech, které vyžadují logické myšlení a analýzu složitých úloh.

Detaily:

Studijní program Teoretická informatika a umělá inteligence

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program vychovává odborníky pro oblast výzkumu a vývoje, a to formou samostatného řešení výzkumných úkolů v teoretické informatice a umělé inteligenci. Kromě širších formálních základů informatiky získají studenti hluboké znalosti v některé ze specializací, kterými jsou například: návrh algoritmů a datových struktur včetně jejich analýzy, reprezentace znalostí, studium a využití moderních kognitivních přístupů i klasických technik strojového učení, návrh multiagentních systémů, formální modelování problémů (například plánování a rozhodování) a jejich řešení různými přístupy včetně logických, pravděpodobnostních a přírodou inspirovaných metod. Studenti se naučí formulovat vlastní výzkumné cíle, připravit návrh projektu, který by vedl k jejich splnění, a získané výsledky prezentovat v mezinárodním prostředí. Získají také zkušenosti s výukou studentů, která zahrnuje i vedení závěrečných prací.

Uplatnění absolventů: Absolventi programu znají aktuální výsledky v oboru teoretické informatiky a umělé inteligence a sami k nim aktivně přispívají. Orientují se v problematice návrhu algoritmů, datových struktur, složitosti a řešení problémů umělé inteligence, které zahrnují mj. obecné řešení úloh, plánování, rozhodovací úlohy, optimalizaci, strojové učení, návrh kognitivních modelů a robotických systémů. Ovládají základní principy vědecké práce a jsou schopni stanovit si samostatně cíle, které by vedly k řešení zkoumaného problému. Mají zkušenosti ze zahraniční, s univerzitní výukou a týmovou prací zahrnující vývoj komplexních softwarových děl. Dokážou své výsledky prezentovat a obhájit v kompetitivním mezinárodním prostředí. Uplatnění najdou především ve výzkumu a vývoji, a to jak na akademické půdě, tak v komerční sféře.

Detaily: