Otevírané programy doktorského studia

pro akademický rok 2023/2024


Studijní program Algebra, teorie čísel a matematická logika

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program Algebra, teorie čísel a matematická logika poskytuje studentům pokročilé vzdělání ve zvoleném oboru. Toto vydělání umožňuje absolventům programu sledovat aktuální vývoj oboru. Naučí absolventy základy samostatné vědecké činnosti a jak přistupovat k abstraktním problémům rozličných typů.

Uplatnění absolventů: Absolvent programu Algebra, teorie čísel a matematická logika získal pokročilé vzdělání ve zvoleném oboru. To mu umožňuje sledovat aktuální vývoj oboru a vyvíjet samostatnou vědeckou činnosti. Nároky studia ho naučily, jak přistupovat k abstraktním problémům rozličných typů a formulovat strategii k jejich řešení.

Detaily:

Studijní program Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Náplní programu je vzdělávání v interdisciplinární oblasti na rozhraní fyziky, chemie a biologie z pozic fyzikálního popisu a zaměřené na fyzikální experimentální a teoretické přístupy. Program připravuje odborníky pro samostatnou vědeckou práci při řešení úkolů základního i aplikovaného výzkumu v interdisciplinárních oborech mezi fyzikou, chemií a podle zaměření disertační práce i biologií.

Uplatnění absolventů: Absolvent tohoto doktorského programu je odborník připravený pro samostatnou vědeckou práci v základním i aplikovaném výzkumu v interdisciplinárních oblastech mezi fyzikou, chemií a biologií. Má hluboké znalosti odpovídajících experimentálních i teoretických metod i znalosti v oblastech chemie (biologie) potřebné pro zapojení do vědeckých týmů s chemickým či biologickým zaměřením. Velmi dobře se uplatňuje v oborech biofyzika, biochemie, fyzikální chemie a chemická fyzika, makromolekulární fyzika a chemie, mikrobiologie i v biologických směrech lékařského výzkumu na výzkumných akademických nebo vývojových pracovištích stejně jako vedoucí odborník v laboratořích zaměřených na fyzikálně-chemické či biologicko-fyzikální analýzy.

Detaily:

Studijní program Bioinformatika a výpočetní biologie

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Detaily:

Studijní program Částicová a jaderná fyzika

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program má dvě zaměření, částicová fyzika a jaderná fyzika. Studium tohoto oboru je založeno na výuce teoretické a experimentální jaderné respektive částicové fyziky, podepřené detailním pochopením kvantové mechaniky, kvantové teorie pole a fenomenologie jaderných a subjaderných procesů. Důraz je kladen na zvládnutí relevantních teoretických výpočetních postupů a na osvojení si metod získávání a zpracování experimentálních dat, včetně efektivního ovládnutí výpočetní techniky. Tyto dovednosti student využije a rozvine ve vlastní vědecké práci, která tvoří důležitou složku doktorského studia.

Uplatnění absolventů: Absolvent má dle zaměření hluboké vzdělání v moderní částicové nebo jaderné fyzice a je kvalifikovaným odborníkem v experimentální nebo teoretické větvi těchto oborů. Nachází uplatnění především v základním výzkumu v akademických institucích, částečně i v aplikovaném výzkumu. Absolventi mají zkušenosti s prací v mezinárodních vědeckých týmech nebo jsou připraveni se do nich začlenit. Typický absolvent daného oboru má značnou míru profesní adaptability zvláště díky získaným zkušenostem s týmovou prací a využitím výpočetní techniky a moderních technologií.

Detaily:

Studijní program Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program je zaměřen na problematiku didaktiky fyziky a na obecné otázky fyziky. Vědní obory, z nichž se v programu vychází, jsou fyzika, didaktika fyziky, pedagogika a psychologie. Hlavním cílem je poskytnout studentům komplexní náhled na problematiku didaktiky fyziky, naučit je samostatné vědecké práci v této oblasti a poskytnout jim hlubší náhled do vybraných partií fyziky. Program přirozeně navazuje na magisterský program Učitelství fyziky pro střední školy, který lze na Univerzitě Karlově studovat pouze na Matematicko-fyzikální fakultě. Je tedy vcelku přirozené, že tato fakulta má i doktorský studijní program zaměřený na didaktiku fyziky a obecné otázky fyziky. Studijní program je jedinečný tím, že je jediným, který na UK nabízí možnost studia didaktiky fyziky na úrovni doktorského studia.

Uplatnění absolventů: Absolvent má hlubší znalosti z fyziky, didaktiky fyziky a pedagogicko-psychologických disciplín, resp. filozofie či historie fyziky a je připraven k samostatné vědecké práci v různých oblastech didaktiky fyziky nebo filozofie a historie fyziky. Při specializaci na didaktiku fyziky je absolvent schopen řešit problémy související s fyzikálním vzděláváním na základních a středních školách, navrhovat, realizovat a vyhodnocovat výzkum v oblasti vzdělávání ve fyzice. Absolventi se uplatní na katedrách připravujících učitele fyziky pro základní a střední školy, na vědeckých pracovištích, v pedagogických institucích, na řídicích místech v oblasti školství a jako velmi kvalitní učitelé základních, středních a vyšších odborných škol.

Detaily:

Studijní program Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program je zaměřen na rozsáhlý komplex atmosférických jevů a procesů, které mají fyzikální charakter, uplatňují se však také v interdisciplinárních vazbách např. k atmosférické chemii, oceánologii, fyzické geografii, environmentálním vědám apod. V rámci Univerzity Karlovy jde o jedinečný program z hlediska komplexního pohledu na dynamický systém zemské atmosféry v širokých interdisciplinárních vazbách. I v rámci ČR se jedná o jediný program poskytující vzdělání v oblasti fyziky atmosféry, meteorologie a klimatologie. Z metodologického hlediska se interaktivně a komplementárně uplatňuje rozsáhlé spektrum aplikací z oblasti teoretické, experimentální i počítačové fyziky.

Uplatnění absolventů: Absolvent získává komplexní vědeckou erudici pro studium atmosférických procesů v širším kontextu s dalšími procesy probíhajícími v klimatickém systému i přilehlé části vnějšího meziplanetárního prostoru. Oblast znalostí absolventů je charakterizována zejména tématy fyzika atmosféry, dynamická a synoptická meteorologie, modelování atmosférických procesů, klimatologie a změny klimatu, děje v mezní vrstvě atmosféry, turbulence a modelování proudění, chemismus atmosféry a kvalita ovzduší anebo charakteristiky vyšších vrstev atmosféry. Absolvent je připraven tvůrčím způsobem uplatňovat svoje znalosti a kompetence na akademických pracovištích, v resortním výzkumu i v různých aplikovaných odvětvích komerční sféry.

Detaily:

Studijní program Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Cílem studia tohoto programu je poskytnout studentům pokročilé experimentální a teoretické znalosti a dovednosti pokrývající v plné šíři fyziku kondenzovaných látek a materiálový výzkum a připravit je pro aktivní a tvůrčí uplatnění nabytých znalostí v moderních směrech základního výzkumu i relevantních aplikacích.

Uplatnění absolventů: Absolvent tohoto programu je odborník připravený pro samostatnou vědeckou práci v základním i aplikovaném výzkumu v oblastech studia fyzikálních vlastností kondenzovaných látek a materiálů. Má hluboké znalosti odpovídajících teoretických přístupů (kvantová teorie, termodynamická a statistická fyzika) a jejich aplikací v teoretické a experimentální fyzice kondenzovaných soustav. Je seznámen s moderními experimentálními metodami a technologickými postupy. Velmi dobře se uplatňuje na pracovištích základního fyzikálního, materiálového, chemického a biomedicínského výzkumu a na vysokých školách uvedeného zaměření, ale i jako vedoucí odborník v laboratořích aplikovaného materiálového výzkumu a vývoje nebo průmyslových zkušebních laboratořích.

Detaily:

Studijní program Fyzika nanostruktur a nanomateriálů

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Cílem doktorského studijního programu (DSP) je výchova špičkových odborníků ve fyzice nanostruktur a nanomateriálů se širokou škálou budoucího uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu v oblasti nanotechnologií. Hlavními pilíři DSP jsou teoretická a experimentální fyzika kondenzovaného stavu a povrchů, unikátní experimentální a teoretické metody studia nanostruktur a sofistikovaná technologie přípravy nanostruktur a nanomateriálů. DSP je interdisciplinární a cílí k aktuálním tématům současných fyzikálních věd jako je spintronika, nanoelektronika, nanomedicína a kvantová informatika. Jako jediný z programů doktorského studia na MFF UK tak integruje různé oblasti fyziky a materiálové vědy s přesahem do chemie, biologie a medicíny. V souladu s tradicemi MFF UK je ultimátním cílem vzdělávání ve SDP Fyzika nanostruktur a nanomateriálů poskytnout hluboké teoretické základy oboru pro pochopení klíčových fyzikálních principů a jevů zodpovědných za jedinečné vlastnosti nanostruktur a nanomateriálů.

Uplatnění absolventů: Absolvent doktorského SP Fyzika nanostruktur a nanomateriálů bude disponovat teoretickými i praktickými znalostmi ve fyzice nízkodimenzionálních struktur na bázi polovodičů, kovů a dielektrických materiálů, jakož i biologických, plasmonických a hybridních nanostruktur. Dle zaměření disertační práce bude odborníkem v přípravě některých typů nanostruktur a v použití fyzikálních experimentálních resp. teoretických metod pro jejich diagnostiku a studium. Absolventi studijního oboru se uplatní v základním fyzikálním, chemickém nebo biofyzikálním výzkumu, aplikovaném materiálovém výzkumu, biomedicínském inženýrství, výzkumu procesů katalýzy, nanofluidice, nanoelektronice, výzkumu nano- a mikromechanických systémů i v průmyslové nanotechnologii.

Detaily:

Studijní program Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program pokrývá veškeré aspekty fyziky plazmatu a přesahuje i do teoretické fyziky (elementární procesy) a do některých témat astrofyziky (plazma meziplanetárního prostoru, problémy pohybu prachu/ledových klastrů ve sluneční soustavě) a přispívá k řešení problematiky jaderné fúze. Studium zahrnuje i hraniční disciplíny jako je plazmo-chemie, interakce plazmatu s povrchem pevné látky a komplexní plazma. Program připravuje odborníky se širokým základem v matematice, fyzice a počítačovém modelování fyzikálních procesů a zároveň s hlubokými znalostmi z fyziky plazmatu.

Uplatnění absolventů: Obor připravuje odborníky se širokým základem v matematice, fyzice a počítačovém modelování fyzikálních procesů a zároveň s hlubokými znalostmi z fyziky plazmatu. Studium zahrnuje i hraniční disciplíny jako je plazmo-chemie, interakce plazmatu s povrchem pevné látky a komplexní plazma. Absolvent ovládá teoretické i experimentální metody, které díky schopnosti abstraktního a tvořivého myšlení využívá i v jiných oborech zaměřených na základní a aplikovaný výzkum na vysokých školách, ve vědeckých ústavech a technologických centrech, ale také v průmyslové sféře.

Detaily:

Studijní program Fyzika povrchů a rozhraní

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje pokročilé teoretické a praktické znalosti z oblasti fyziky povrchů, rozhraní a tenkých vrstev, oblastí o něž se opírají současné nanotechnologie. Zahrnuje studium povrchových procesů a struktur na atomární úrovni s využitím široké škály experimentálních technik pro zobrazení povrchů a povrchovou analýzu. Studium zahrnuje i hraniční disciplíny související s chemickou reaktivitou povrchů (katalýza, elektrochemie, syntéza na površích). Program připravuje odborníky se širokým základem v matematice a fyzice a s hlubokými znalostmi v oblasti fyziky povrchů a tenkých vrstev .

Uplatnění absolventů: Absolventi programu mají široké vzdělání ve fyzice povrchů a tenkých vrstev, založené na znalosti fyzikálních vlastností povrchů a rozhraní pevných látek a fyzikálních procesů, které na nich probíhají. Umí používat moderní metody analýzy povrchů a získali praktické zkušenosti s řadou špičkových experimentálních technik využívaných na školicích pracovištích. Témata disertací se dotýkají základního výzkumu v oblasti fyziky materiálů a nanotechnologií. Experimentální přístup je spojen s řešením studovaných problémů na teoretické úrovni. Absolventi se uplatňují v domácích i zahraničních institucích v oblasti materiálového výzkumu, nanotechnologií a díky speciálním znalostem z oblasti analýzy povrchů i v průmyslovém aplikovaném výzkumu.

Detaily:

Studijní program Fyzika Země a planet

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program poskytne studentům pokročilé teoretické znalosti a připraví je k teoretickému i numerickému řešení problémů v oblasti fyziky Země a planet metodami přímého i obráceného modelování. Absolventi se uplatní především v oblasti základního výzkumu zaměřeného na výzkum Země, planet a měsíců sluneční soustavy i terestrických exoplanet, ale také v průmyslovém výzkumu orientovaném na problematiku deformace kontinua.

Uplatnění absolventů: Absolvent je schopen samostatně a tvůrčím způsobem řešit výzkumné úkoly v oblasti fyziky Země a planet. Dokáže konstruovat matematické modely problémů, navrhnout a realizovat numerické řešení a kriticky interpretovat výsledky. Výsledky své odborné práce je schopen přehledně a srozumitelně sdělovat formou prezentací a odborných textů

Detaily:

Studijní program Geometrie, topologie, a globální analýza

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program Geometrie, topologie, a globální analýza poskytuje studentům rozsáhlé a hluboké vzdělání ve zvoleném oboru. Toto vzdělání umožňuje absolventům programu sledovat a užívat nové matematické poznatky, metody a teorie, rozvíjet a používat je, vyvíjet samostatnou vědeckou činnost a presentovat její výsledky na mezinárodních vědeckých konferencích. Studijní program připraví studenta pro akademickou dráhu na univerzitách a výzkumných ústavech, nebo na výzkumnou práci ve firmách, které mají oddělení pro aplikovaný výzkum a vývoj.

Uplatnění absolventů: Absolvent(ka) získal(a) rozsáhlou a důkladnou znalost teoretických základů hlavních matematických disciplín daného programu. Je schopen (schopna) se učit a užívat nové matematické poznatky, nové matematické metody a teorie, rozvíjet je a používat je, a presentovat jejich výsledky na mezinárodních vědeckých konferencích. Jsou předurčeni k akademické dráze na univerzitách a výzkumných ústavech, a ve firmách, které mají oddělení pro aplikovaný výzkum a vývoj. Jejich vzdělání je velmi vhodné pro aplikace v matematické fyzice.

Detaily:

Studijní program Informatika – Softwarové systémy

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program se zaměřuje na otevřené otázky v analýze, konstrukci a aplikaci softwarových systémů. V teoretické i praktické rovině se opírá zejména o výzkum softwarových architektur, programovacích jazyků a notací, spolu s nástroji a metodami analýzy a konstrukce software. Ty jsou studovány jak obecně, tak i konkrétně pro významné třídy softwarových systémů jako jsou informační systémy, distribuované systémy nebo paralelní systémy. Zaměření programu se odráží v charakteru tvůrčí činnosti, kde se kombinují projekty základního a aplikovaného výzkumu, často se silným experimentálním aspektem, s výstupy zahrnujícími vedle tradičních publikací také výzkumné prototypy.

Uplatnění absolventů: Absolvent disponuje odbornými znalostmi v klíčových oblastech informatiky týkajících se softwarových systémů. Tyto znalosti je schopen rozvíjet samostatným i týmovým výzkumem, aplikovat v praxi a předávat ve výuce. Absolvent má také obecné znalosti a dovednosti potřebné k systematickému získávání a aplikaci poznatků při řešení problémů – je schopen výstižně charakterizovat problém, systematicky získat potřebné poznatky, tvořivě je aplikovat při řešení problému, a konečně obhájit své řešení v mezinárodní konkurenci. Absolvent je schopen průběžné adaptace na podmínky a požadavky praxe v kontextu intenzivně se vyvíjejícího oboru.

Detaily:

Studijní program Informatika – teorie, diskrétní modely a optimalizace

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Cílem programu je získání znalostí a zkušeností s odbornou a vědeckou prací v širokém spektru oborů diskrétní matematiky a teoretické informatiky. Program metodicky navazuje na současné teoretické trendy, s přihlédnutím k aplikacím ve fyzice, biologii a dalších vědách. Absolvent je schopen vědecké a odborné práce a řízení výzkumu v těchto oblastech a předpokládá se jeho úspěšné zapojení do mezinárodního výzkumu.

Uplatnění absolventů: Cílem studia je získání znalostí a zkušeností z odborné a vědecké práce v širokém spektru diskrétní matematiky a teoretické informatiky: algebraických, geometrických, pravděpodobnostních a strukturálních metod v návaznosti na současné trendy jak teorie, tak i aplikací ve fyzice, biologii a dalších vědách. Absolvent oboru je schopen vědecké a odborné práce a řízení výzkumu v těchto oblastech a předpokládá se jeho úspěšné zapojení do mezinárodního výzkumu.

Detaily:

Studijní program Informatika – Vizuální výpočty a počítačové hry

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program se zaměřuje na výchovu absolventů připravených na řešení výzkumně i prakticky zaměřených úkolů v podoblasti informatiky týkající se generování a zpracování obrazové informace (počítačová grafika, analýza obrazu, strojové vidění) a/nebo ve vývoji počítačových her. Primárním nástrojem vzdělávání studentů je samostatný výzkum, publikace a prezentace výzkumných výsledků, jakož i jejich případný přenos do praxe v rámci odborných stáží. Tvůrčí činnost v rámci programu je zaměřena na vývoj nových či vylepšování existujících matematických metod, algoritmů a technologií pro počítačové zpracování vizuální informace a počítačové hry. Program reflektuje rostoucí poptávku po pokročilých technologiích a zároveň staví na výjimečné odbornosti pracovníků MFF UK a ÚTIA AV ČR v těchto oblastech výzkumu. Absolventi jsou připraveni na uplatnění jak na akademické půdě, tak ve veřejných výzkumných institucích i v soukromých firmách.

Uplatnění absolventů: Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z oboru počítačové grafiky, vizualizace, analýzy obrazu a rozpoznávání objektů. Má přehled o současných metodách používaných v těchto oborech a umí je aplikovat při řešení konkrétních výzkumných i praktických úkolů.

Detaily:

Studijní program Kvantová optika a optoelektronika

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studenti oboru získávají rozsáhlé znalosti a dovednosti potřebné pro samostatnou vědeckou a výzkumnou práci v kvantové optice a optoelektronice. Podle individuálního studijního plánu se studenti hlouběji zaměřují na oblast své disertační práce. Mohou se uplatnit jak v základním, tak aplikovaném výzkumu na vysokých školách, výzkumných ústavech i v průmyslu. Zasahování optiky do řady oborů (fyzika, biologie, chemie, medicína, komunikace, robotika) rozšiřuje spektrum možností uplatnění.

Uplatnění absolventů: Absolvent programu má hluboké teoretické i experimentální znalosti z kvantové optiky a optoelektroniky. Je připraven provádět samostatně vědecký výzkum, prezentovat získané výsledky na konferencích a v časopiseckých vědeckých článcích. Může se uplatnit jak v základním, tak aplikovaném výzkumu na vysokých školách, výzkumných ústavech i v průmyslu.

Detaily:

Studijní program Matematická analýza

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program matematická analýza je zaměřen na studium základních i pokročilých partií matematické analýzy. Jde o matematickou disciplínu určenou k popisu přírodních či společenských procesů obsahujících nějakou formu dynamického vývoje, nejčastěji pohyb nebo změnu. Základním principem matematické analýzy je limitní přechod a všechny jeho formy. Vrcholem vzdělání v oboru matematická analýza je schopnost řešení diferenciálních rovnic všech typů.

Uplatnění absolventů: Absolvent získal hluboké teoretické znalosti a praktické dovednosti technik pokročilé matematické analýzy. Je schopen řešit komplikované problémy vyžadující hluboké analytické myšlení. Je schopen problém správně pochopit, navrhnout optimální způsob jeho řešení, a toto řešení pak správně a efektivně provést. Může nalézt uplatnění v jakémkoli oboru lidské činnosti, který vyžaduje schopnost analytického myšlení, ve výzkumu a vývoji v přírodních, aplikovaných a společenských vědách nebo v komerční i akademické sféře doma i v zahraničí.

Detaily:

Studijní program Matematická lingvistika

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Matematická lingvistika je multidisciplinární vědní obor na pomezí matematiky (relevantní jsou např. témata z diskrétní matematiky, statistiky a pravděpodobnosti), informatiky (např. algoritmizace, strojové učení, umělá inteligence) a tradiční jazykovědy (např. tvarosloví, slovotvorba, větná skladba, jazyková typologie). Matematická lingvistika se zabývá jak rigorózním zkoumáním vlastností přirozeného jazyka, tak výzkumem metod využitelných pro softwarové aplikace v oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka, a to v psané i mluvené podobě.

Uplatnění absolventů: Absolvent programu má široké teoretické i praktické znalosti z oblastí popisu jazykového systému a počítačového zpracování přirozeného jazyka a dovede je uplatnit při návrhu, implementaci a vyhodnocení experimentů v této oblasti.

Detaily:

Studijní program Matematické a počítačové modelování

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Jedná se o mezioborové studium na MFF UK, které spojuje klasickou fyziku (především mechaniku a termodynamiku kontinua) s matematickou analýzou a numerickou matematikou. Student by měl projít od tvorby či porozumění fyzikálního pozadí modelu přes matematickou analýzu výsledného problému až po jeho numerické řešení. Vzhledem ke komplexnosti problémů řešených jak ve výzkumu tak v praxi je nutná spolupráce mezi vědci různých oborů. Často jde o fyziky či inženýry, kteří se věnují tvorbě modelu, a matematiky, kteří se věnují matematickým aspektům daných modelů a jejich numerickému řešení. Problémem takové mezioborové spolupráce ale často bývá „různý jazyk“, kterým jednotlivé obory hovoří. Absolventi tohoto programu by měli být schopni dobře komunikovat se všemi, a tudíž jsou přirozeně připraveni pro řízení takových výzkumných skupin. Navíc mohou jednodušší úlohy řešit také sami: od vytvoření modelu přes jeho analýzu až po numerické řešení.

Uplatnění absolventů: Držitel diplomu absolvoval program doktorského studia, který je kombinovaný mezi matematikou a klasickou fyzikou, a je zaměřen na modelování ve fyzice pevných látek, kapalin a plynů, případně s aplikacemi ve vědě o materiálech, geofyzice, biologii a v lékařství. Podle zaměření doktorské dizertační práce se student věnoval tvorbě a vlastnostem modelů mechaniky a termodynamiky tekutin a tuhých látek, související matematickou a numerickou analýzou odpovídajících systémů parciálních diferenciálních rovnic či jejich numerickému řešení. Absolventi tohoto programu vykazují dobré znalosti v matematické a numerické analýze, v klasické fyzice a v aplikacích numerických metod a umí problémy reálného světa formulovat, analyzovat a numericky řešit.

Detaily:

Studijní program Numerická a výpočtová matematika

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje pokročilé teoretické a praktické znalosti výpočtové matematiky, která se zabývá řešením matematických problémů popisující jevy v přírodních, technických a společenských vědách. Důraz je kladen zejména na studium a pochopení dané problematiky v širších souvislostech. Studium zahrnuje jak čistě teoretické aspekty metod výpočtové matematiky tak i konkrétní řešení daných problémů na počítačích, které jsou motivovány praktickými problémy. Studijní program připravuje studenty jak k rozvoji oboru tak i k uplatnění těchto znalostí při řešení matematických problémů v přírodních a aplikovaných vědách.

Uplatnění absolventů: Absolvent získal hluboké teoretické znalosti a praktické dovednosti pro numerické řešení matematických problémů popisujících různé přírodní, technické a společenské jevy. Absolvent je schopen pro daný problém navrhnout optimální způsob řešení zahrnující volbu vhodné metody a její efektivní algoritmizaci. Tuto metodu dokáže analyzovat a provést vlastní implementaci na počítačích. Výstupy metod pak umí správně interpretovat a následně navrhnout případnou úpravu metod. Je schopen též vyhodnotit možnosti a slabiny uvažovaných přístupů. Absolvent je též schopen posoudit vhodnost použití metod a implementací v aplikačním softwaru.

Detaily:

Studijní program Obecné otázky matematiky a informatiky

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program je určen především absolventům učitelství matematiky a informatiky, kterým umožňuje dále prohlubovat znalosti z magisterského studia a přitom se podílet na aktuálním výzkumu. Program je zaměřen na elementární matematiku a informatiku, jejich historii a vyučování. V elementární matematice a informatice jde o partie, které nějakým způsobem navazují jak na středoškolskou látku, tak na náplň magisterského učitelského studia, a tyto oblasti vhodně rozšiřují. V historii je pozornost věnována zejména problematice 19. a 20. století, české matematice a informatice. Historie úzce souvisí s otázkami vyučování, neboť vývoj je podmiňován i předáváním poznatků prostřednictvím učitelů a učebnic.

Uplatnění absolventů: Absolvent je vybaven odbornými znalostmi vysokoškolské matematiky/informatiky, orientuje se v historii příslušné disciplíny. Rozšířil a prohloubil své znalosti získané v navazujícím magisterském studiu o další poznatky odpovídající zaměření jeho disertační práce. Je rovněž dobře obeznámen s nejdůležitějšími metodami ve výuce matematiky/informatiky.

Detaily:

Studijní program Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program stojí na matematických základech, zahrnuje teorii pravděpodobnosti a náhodných procesů, matematickou a výpočetní statistiku, optimalizaci, ekonometrii, operační výzkum, finanční a pojistnou matematiku. Související tvůrčí činnost představuje zejména základní matematický výzkum, zčásti zasahuje do aplikací, zejména ve financích a pojišťovnictví. Posluchači podle individuálních studijních plánů prohlubují své vědomosti v pokročilých kurzech a na seminářích. Pod vedením školitele se věnují výzkumu v daném tématu, výsledky publikují a prezentují na konferencích. Studijní program připraví přední odborníky, z nichž vyrostou nástupci nejlepších profesorů fakulty, další absolventi uplatní svou převahu v matematickém myšlení v praxi.

Uplatnění absolventů: Absolventi mají pokročilé vědomosti z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a optimalizace, vycházející z abstraktní matematiky. Jsou schopni využívat nové vědecké poznatky, matematické metody a moderní výpočetní postupy, rozvíjet je s ohledem na řešený problém a kriticky je hodnotit. Jsou předurčeni k systematické analytické práci, mají schopnosti publikovat dosažené výsledky a prezentovat je na mezinárodních vědeckých konferencích. Jsou vychováni k akademické dráze na univerzitách a ve výzkumných institucích, též ve firmách s potřebou aplikovaného výzkumu a vývoje. Se znalostmi ekonomie jsou vedeni ke konstruování ekonometrických modelů, zvládají modelování a řízení složitých ekonomických systémů včetně finančních a pojistných projektů.

Detaily:

Studijní program Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Studijní program nabízí přípravu v oblasti teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky. Absolvent získá široké teoretické znalosti a praktické zkušenosti při řešení náročných fyzikálních problémů. Absolvent astronomie získá i experimentální dovednosti, všichni absolventi zvládají nejrůznější numerické a počítačové metody. Vedle matematických metod absolventi získají i fyzikální intuici, mimořádně důležitou při vědeckém výzkumu a řešení nečekaných odborných překážek a problémů.

Uplatnění absolventů: Absolventi oboru mají rozsáhlé znalosti matematiky a teoretické fyziky, resp. astronomie a astrofyziky, hluboké především v oblastech souvisejících s jejich disertační prací. Získali cenné zkušenosti s původní, tvořivou prací. Spektrum jejich specializací je velmi široké. Absolventi nacházejí uplatnění všude ve výzkumu na vysokých školách, v ústavech AV ČR a dalších vědeckých institucích u nás a v zahraničí. Univerzalita vzdělání a znalost počítačových metod jim dávají značnou flexibilitu při řešení konkrétních problémů, takže se osvědčují i v prakticky zaměřených zaměstnáních, při činnostech, které vyžadují logické myšlení a analýzu složitých úloh.

Detaily:

Studijní program Teoretická informatika a umělá inteligence

Forma studia: prezenční, kombinovaná, prezenční, kombinovaná

Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Charakteristika: Program vychovává odborníky pro oblast výzkumu a vývoje, a to formou samostatného řešení výzkumných úkolů v teoretické informatice a umělé inteligenci. Kromě širších formálních základů informatiky získají studenti hluboké znalosti v některé ze specializací, kterými jsou například: návrh algoritmů a datových struktur včetně jejich analýzy, reprezentace znalostí, studium a využití moderních kognitivních přístupů i klasických technik strojového učení, návrh multiagentních systémů, formální modelování problémů (například plánování a rozhodování) a jejich řešení různými přístupy včetně logických, pravděpodobnostních a přírodou inspirovaných metod. Studenti se naučí formulovat vlastní výzkumné cíle, připravit návrh projektu, který by vedl k jejich splnění, a získané výsledky prezentovat v mezinárodním prostředí. Získají také zkušenosti s výukou studentů, která zahrnuje i vedení závěrečných prací.

Uplatnění absolventů: Absolvent má odborné znalosti v klíčových oblastech teoretické informatiky a umělé inteligence, jako je návrh a analýza algoritmů a datových struktur, práce s velkými daty a řešení komplexních problémů vyžadující integraci více přístupů. Tyto znalosti dokáže použít a rozvíjet samostatnou i týmovou prací, využít je v praxi a dále je předávat. Disponuje znalostmi a dovednostmi pro systematické získávání, kritické zpracování a aplikaci poznatků při řešení nových a složitých problémů (teoretických i aplikovaných). Je schopen sledovat vývoj svého oboru. Absolvent může pracovat ve výzkumných institucích a na VŠ v ČR i v zahraničí a ve firmách z oblasti IT na výzkumných, vývojových, expertních a řídících pozicích.

Detaily: