Otevírané programy bakalářského studia

pro akademický rok 2024/2025


Studijní program Finanční matematika

Finanční matematika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem studijního programu Finanční matematika je uvést studenty do základů financí, pojišťovnictví a matematiky a připravit je na studium v navazujícím magisterském studijním programu Finanční a pojistná matematika na MFF UK, i na práci ve finančních institucích (banky, pojišťovny, investiční a penzijní fondy) a ve státní správě.

Uplatnění absolventů: Bakalář finanční matematiky zná základní teoretické partie matematiky (algebra a kalkulus, pravděpodobnost astatistika, optimalizace) a ovládá aplikace matematických metod v pojišťovnictví a financích. Absolvent programu zvládá výpočetní aspekty těchto metod a má praktické znalosti potřebné pro orientaci v prostředí finančních institucí a státní správy. Studijní obor poskytuje soudobé teoretické a praktické poznatky umožňující absolventovi pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo zastávat analytickou či manažerskou pozici,zejména v bankách a pojišťovnách. 

Detaily:

Studijní program Fyzika

Fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program Fyzika poskytuje základní znalosti z experimentální a teoretické fyziky, matematiky a programování. Ve třetím roce studia si student volí povinně volitelné předměty a téma bakalářské práce (zpravidla podle oboru zamýšleného budoucího navazujícího magisterského studia) a získá prakticky orientované znalostí v některém z následujících zaměření: Astronomie a astrofyzika, geofyzika, meteorologie a klimatologie, teoretická fyzika, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, optika a optoelektronika, fyzika povrchů a ionizovaných prostředí, biofyzika a chemická fyzika, jaderná a částicová fyzika, matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice.

Uplatnění absolventů: Absolvent studijního programu Fyzika má ucelené znalosti v experimentální a teoretické fyzice pokrývající všechny obory fyziky. Současně získal i velmi solidní znalosti z matematiky a osvojil si i základy programování. Volbou povinně volitelných a volitelných předmětů měl student možnost získat prohloubené znalosti v jednom z deseti oborů fyziky. Vzhledem k šíři vzdělání, přizpůsobivosti a všeobecně oceňované schopnosti abstraktního a tvořivého myšlení je student výborně připraven jak na navazující magisterské studium, tak na zaměstnání v řadě prakticky orientovaných oborů, kde jsou tyto schopnosti vyžadovány.

Detaily:

Studijní program Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství fyziky pro střední školy. Studijní program poskytuje základní znalosti obecné i teoretické fyziky a matematických metod užívaných ve fyzice, zaměřuje se na aplikaci těchto znalostí a na to, jak fyzikální znalosti srozumitelně a přitom bez nepřípustného zkreslení zprostředkovat nespecialistům. Ve studiu je proto věnována pozornost i tzv. didaktickým znalostem obsahu. Program rozvíjí také dovednosti v oblasti komunikace a práce s lidmi, zejména práce se žáky a studenty. Propojováním fyzikální odbornosti, didaktických aspektů, prvků zaměřených na osobnostní rozvoj a práci s lidmi připravuje a motivuje studenty pro jejich budoucí kariéru v oblasti fyzikálního vzdělávání.

Uplatnění absolventů: Absolvent má kvalitní průpravu v základech klasické i moderní fyziky a v matematických metodách užívaných ve fyzice. Díky tomu může v případě zájmu pokračovat i na některém z fyzikálních studijních programů navazujícího magisterského studia. Je však připraven především pro studium v navazujícím magisterském programu Učitelství fyziky pro střední školy (jehož absolvování umožňuje vyučovat i na druhém stupni základních škol). Absolvent má proto také základní průpravu v komunikaci s lidmi a v tom, jak pracovat se žáky a studenty ve třídě a jak jim různými aktivizujícími metodami a pomocí experimentů přiblížit fyziku jako zajímavou a přitom pochopitelnou disciplínu. Kombinací racionality, empirie a orientace na práci s lidmi tak daný studijní program poskytuje široké možnosti uplatnění. V kombinaci s výše uvedeným navazujícím magisterským studiem však zejména připravuje kvalitní učitele fyziky (většinou v kombinaci s matematikou), o něž je v praxi velký zájem.

Detaily:

Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství fyziky pro střední školy. Studijní program poskytuje základní znalosti obecné i teoretické fyziky a matematických metod užívaných ve fyzice, zaměřuje se na aplikaci těchto znalostí a na to, jak fyzikální znalosti srozumitelně a přitom bez nepřípustného zkreslení zprostředkovat nespecialistům. Ve studiu je proto věnována pozornost i tzv. didaktickým znalostem obsahu. Program rozvíjí také dovednosti v oblasti komunikace a práce s lidmi, zejména práce se žáky a studenty. Propojováním fyzikální odbornosti, didaktických aspektů, prvků zaměřených na osobnostní rozvoj a práci s lidmi připravuje a motivuje studenty pro jejich budoucí kariéru v oblasti fyzikálního vzdělávání. 

Uplatnění absolventů: Absolvent má kvalitní průpravu v základech klasické i moderní fyziky a v matematických metodách užívaných ve fyzice. Díky tomu může v případě zájmu pokračovat i na některém z fyzikálních studijních programů navazujícího magisterského studia. Je však připraven především pro studium v navazujícím magisterském programu Učitelství fyziky pro střední školy (jehož absolvování umožňuje vyučovat i na druhém stupni základních škol). Absolvent má proto také základní průpravu v komunikaci s lidmi a v tom, jak pracovat se žáky a studenty ve třídě a jak jim různými aktivizujícími metodami a pomocí experimentů přiblížit fyziku jako zajímavou a přitom pochopitelnou disciplínu. Kombinací racionality, empirie a orientace na práci s lidmi tak daný studijní program poskytuje široké možnosti uplatnění. V kombinaci s výše uvedeným navazujícím magisterským studiem však zejména připravuje kvalitní učitele fyziky (většinou v kombinaci s matematikou), o něž je v praxi velký zájem. 

Detaily:

Studijní program Informatika

Informatika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem bakalářského studijního programu Informatika je výchova absolventů vzdělaných ve dvou oblastech. Jednak v aplikované informatice, tedy zejména ve schopnosti aktivně algoritmizovat a programovat reálné problémy, což umožňuje odchod do praxe ihned po ukončení bakalářského studia. Dále pak v teoretické informatice (včetně poměrně rozsáhlého matematického aparátu), což umožňuje další návazné studium na magisterské a později případně doktorské úrovni. Pokrytí obou zmíněných oblastí odpovídá pozici informatiky na pomezí technických a přírodních věd.

Studijní program Informatika má šest specializací, z toho čtyři praktičtěji zaměřené (Programování a vývoj software, Systémové programování, Databáze a web, Počítačová grafika, vidění a vývoj her) a dvě teoretičtěji zaměřené (Obecná informatika, Umělá inteligence). První ročník je nicméně společný a k volbě specializací tedy studující přistupují až ve druhém ročníku, kdy mají již k takovému rozhodnutí dostatek informací.

Nedílnou součástí studia je tvůrčí činnost, která také zahrnuje závěrečné studentské práce. Ta je cílena zejména na vývoj softwarových děl, či specializovaného hardwaru (v aplikované části informatiky) a na vědecké publikace (v teoretické části informatiky). 

Uplatnění absolventů: Absolventi studijního programu Informatika jsou vybaveni kombinací dovedností a znalostí, která jim umožňuje jak práci na IT aplikacích (programování, správa systémů, vývoj SW aplikací), tak práci analytickou, vyžadující hluboké teoretické znalosti a schopnost přesného kritického myšlení. Absolventi jsou schopni rychle vstřebávat nové poznatky, a tudíž se dobře orientovat v rychle se měnícím světě IT technologií. Přesný profil absolventa samozřejmě závisí na zvolené specializaci, různé specializace kladou různě silný důraz na konkrétní dovednosti a znalosti.Uplatnitelnost absolventů všech šesti specializací na trhu práce je výborná. Mezi povolání, na které jednotlivé specializace své absolventy připravují, patří: programátor, vývojář aplikací (pro standardní i mobilní platformy), analytik SW, datový analytik a analytik webových aplikací, analytik firemních procesů (zejména v IT firmách), správce počítačových sítí, specialista na optimalizaci procesů, specialista na automatické zpracování přirozeného jazyka (mluveného i psaného), vývojář počítačových her. Tato povolání patří mezi nejžádanější povolání na pracovním trhu. Nezaměstnanost našich absolventů je nulová a drtivá většina z nich zůstává v oboru, který vystudovali. 

Detaily:

Studijní program Matematické modelování

Matematické modelování

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Jedním z rysů moderní společnosti je propojování dříve samostatných oborů lidské činnosti. Přenos poznatků a dovedností mezi jednotlivými oblastmi často vede k obrovskému pokroku (v medicíně, fyzice, chemii i biologii). Cílem studijního programu Matematické modelování je výchova absolventů schopných kriticky přemýšlet a spojovat zdánlivě odlišné vědní obory. Absolvent porozumí fyzikálním principům přirodních jevů, jejich matematické formulaci i následnému numerickému řešení vzniklých matematických rovnic. Takovéto spojením matematiky, fyziky a počítačových věd, ve kterém má Matematicko-fyzikální fakulta UK dobrou tradici, je výjimečné ve světovém měřítku. Absolventi budou schopni navazovat ve studiu jak v České republice tak v zahraničí nebo najdou dobré uplatnění například v technologických a výpočetních firmách. 

Uplatnění absolventů: Pro pochopení složitých fyzikálních, chemických nebo i společenských systémů je nezbytné zkoumané jevy popsat, neboli vytvořit jejich matematický model. Vývoj takových systémů by pak na základě robustních modelů měl být předpovídatelný. Proces modelování se tak skládá z analýzy důležitých jevů, jejich matematického popisu a následného řešení získaných matematických rovnic. Všechny tyto dovednosti si absolvent oboru Matematické modelování osvojí.

Studium Matematického modelování se vyznačuje značnou volností ve výběru specializace, např. modelování náročných fyzikálních experimentů a inženýrských procesů, modelování v chemickém inženýrství, statistické modelování nebo modelování biologických systémů. Důraz je kladen na porozumnění a ovládnutí matematických nástrojů nutných pro formulaci a analýzu modelů a na následné numerické řešení pomocí současných počítačových metod. Takovéto spojení fyziky, matematiky a počítačových věd je výjimečné ve světovém měřítku.

Absolvent získá důkladnou průpravu v kritickém vědeckém myšlení, analýze komplexních problémů a jejich následné matematické formulaci. Bude schopen použít matematické, fyzikální a počítačové metody pro získání odpovědí na kladené otázky a pro předpověď chování zkoumaných systémů. Absolvent může pokračovat ve studiu v navazujících oborech jak fyzikálních tak matematických nebo začít pracovat v komerčním prostředí (například ve společnostech, které staví na používání matematických modelů, v technologických firmách, poradenství, finančních institucích, IT). 

Detaily:

Studijní program Matematika pro informační technologie

Matematika pro informační technologie

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem studijního programu Matematika pro informační technologie je uvést studenty do základů matematických oborů, na nichž je založena současná aplikovaná i teoretická informatika. Součástí programu jsou rozšířené základy programování a další aspektů informačních techonologií, a také úvod do aplikací, zejména v oblasti informační bezpečnosti a počítačové geometrie.

Uplatnění absolventů: Absolvent pochopil základy stěžejních matematických oborů (analýza, algebra, geometrie, pravděpodobnost) a vybraných oblastí matematiky, které nacházejí uplatnění v informačních technologiích. Absolvent má rozvinuté analytické schopnosti, je schopen identifikovat matematickou podstatu problémů z IT praxe a umí aplikovat matematickou teorii a další odborné znalosti k řešení těchto problémů. Absolvent zvládá programovat jednoduché projekty a matematické výpočty. V rámci povinně volitelné výuky se podrobněji seznámil se základy informační bezpečnosti, nebo se základy počítačové geometrie. Jeho znalosti i analytické schopnosti postačují k nástupu do praxe ve specializovaných IT firmách, či v jiných oblastech na pozicích vyžadujících analytické myšlení, nebo se může dále vzdělávat v matematických či informatických navazujících magisterských programech teoretického i aplikovaného zaměření.

Detaily:

Studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Jedná se o mezifakultní studium ve spolupráci MFF UK a FF UK.

Studijní program na MFF poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností.

Studijní program na FF Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání vzdělává studenty v oboru jazykovědné a literárněvědné anglistiky, který předává s ohledem na jejich budoucí uplatnění ve školství. Oborovou složku proto kombinuje s prvky obecně i oborově učitelské přípravy a úvodní složkou pedagogickou do vyváženého, akademického studia zaměřeného na vzdělávání.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín (matematická analýza, aritmetika, algebra, lineární algebra, geometrie syntetická, analytická i diferenciální) souvisejících s výukou matematiky na středních školách a druhém stupni základních škol. Znalosti absolventa zahrnují i některé prvky didaktické znalosti obsahu. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má základní dovednosti potřebné při komunikaci a práci s lidmi a při individuální práci se žáky. V průběhu pedagogické praxe získal během hospitací základní dovednosti ve sledování a hodnocení kvality výuky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy a druhý stupeň základních škol. O absolventy učitelského studia matematiky je dlouhodobě velký zájem. Uplatnitelnost absolventů je tedy velmi dobrá.

Detaily:

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Jedná se o mezifakultní studium ve spolupráci MFF UK a FF UK.Studijní program na MFF poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. 

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín (matematická analýza, aritmetika, algebra, lineární algebra, geometrie syntetická, analytická i diferenciální) souvisejících s výukou matematiky na středních školách a druhém stupni základních škol. Znalosti absolventa zahrnují i některé prvky didaktické znalosti obsahu. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má základní dovednosti potřebné při komunikaci a práci s lidmi a při individuální práci se žáky. V průběhu pedagogické praxe získal během hospitací základní dovednosti ve sledování a hodnocení kvality výuky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy a druhý stupeň základních škol. O absolventy učitelského studia matematiky je dlouhodobě velký zájem. Uplatnitelnost absolventů je tedy velmi dobrá.

Detaily:

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín (matematická analýza, aritmetika, algebra, lineární algebra, geometrie syntetická, analytická i diferenciální) souvisejících s výukou matematiky na středních školách a druhém stupni základních škol. Znalosti absolventa zahrnují i některé prvky didaktické znalosti obsahu. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má základní dovednosti potřebné při komunikaci a práci s lidmi a při individuální práci se žáky. V průběhu pedagogické praxe získal během hospitací základní dovednosti ve sledování a hodnocení kvality výuky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy a druhý stupeň základních škol. O absolventy učitelského studia matematiky je dlouhodobě velký zájem. Uplatnitelnost absolventů je tedy velmi dobrá. 

Detaily:

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Jedná se o mezifakultní studium ve spolupráci MFF UK a FF UK.

Studijní program na MFF poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností.

Studijní program na FF poskytuje možnost studia učitelství francouzského jazyka a literatury na dvoustupňovém modelu přípravy učitelů, který dovoluje rozložit předměty obecné učitelské přípravy, jejich přípravy oborově-učitelské a přípravy oborové do pěti let studia při zachování všech nepochybných výhod, jež přineslo současné studium strukturované, a to jak u studia jednooborového, tak dvouoborového. Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu učitelství francouzského jazyka a literatury, oborů blízkých a studiu oborovém; pro výkon profese ve vzdělávání v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., v platném znění, a pro výkon profese vyžadující vzdělání v oboru na Bc. úrovni. 

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín (matematická analýza, aritmetika, algebra, lineární algebra, geometrie syntetická, analytická i diferenciální) souvisejících s výukou matematiky na středních školách a druhém stupni základních škol. Znalosti absolventa zahrnují i některé prvky didaktické znalosti obsahu. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má základní dovednosti potřebné při komunikaci a práci s lidmi a při individuální práci se žáky. V průběhu pedagogické praxe získal během hospitací základní dovednosti ve sledování a hodnocení kvality výuky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy a druhý stupeň základních škol. O absolventy učitelského studia matematiky je dlouhodobě velký zájem. Uplatnitelnost absolventů je tedy velmi dobrá. 

Detaily:

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. 

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín (matematická analýza, aritmetika, algebra, lineární algebra, geometrie syntetická, analytická i diferenciální) souvisejících s výukou matematiky na středních školách a druhém stupni základních škol. Znalosti absolventa zahrnují i některé prvky didaktické znalosti obsahu. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má základní dovednosti potřebné při komunikaci a práci s lidmi a při individuální práci se žáky. V průběhu pedagogické praxe získal během hospitací základní dovednosti ve sledování a hodnocení kvality výuky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy a druhý stupeň základních škol. O absolventy učitelského studia matematiky je dlouhodobě velký zájem. Uplatnitelnost absolventů je tedy velmi dobrá. 

Detaily:

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Jedná se o mezifakultní studium ve spolupráci MFF UK a FF UK.

Studijní program na MFF poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností.

Studijní program na FF Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání vzdělává studenty v oboru jazykovědné a literárněvědné germanistiky, a to s ohledem na jejich budoucí uplatnění ve školství. V rámci studia je tedy zastoupena jak složka oborová (jazykovědná a literárněvědná), tak složka obecně i oborově učitelské přípravy, aby v souhrnu bylo dosaženo optimálně vyváženého, profesně zaměřeného studia.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín (matematická analýza, aritmetika, algebra, lineární algebra, geometrie syntetická, analytická i diferenciální) souvisejících s výukou matematiky na středních školách a druhém stupni základních škol. Znalosti absolventa zahrnují i některé prvky didaktické znalosti obsahu. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má základní dovednosti potřebné při komunikaci a práci s lidmi a při individuální práci se žáky. V průběhu pedagogické praxe získal během hospitací základní dovednosti ve sledování a hodnocení kvality výuky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy a druhý stupeň základních škol. O absolventy učitelského studia matematiky je dlouhodobě velký zájem. Uplatnitelnost absolventů je tedy velmi dobrá.

Detaily:

Studijní program Obecná matematika

Obecná matematika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem bakalářského studijního programu Obecná matematika je uvést studenty do základů široké škály matematických oborů a připravit je ke studiu v matematických navazujících magisterských studijních programech v ČR i v zahraničí. Tento tradiční program vychovává absolventy schopné podrobné analýzy obtížných teoretických i praktických problémů, kteří jsou připraveni především na studium navazujících magisterských studijních programů zaměřených na matematiku. Mohou se také uplatnit v řadě praktických zaměstnání, které vyžadují analytické schopnosti, přesné logické myšlení a tvůrčí řešení problémů.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru Obecná matematika má všeobecné vědomosti v základních odvětvích matematiky, zejména v matematické analýze, algebře lineární i obecné, geometrii, pravděpodobnosti a statistice, numerické analýze, a hlubší znalosti ve vybrané užší oblasti studia. Osvojil si principy matematického uvažování a logického myšlení, nejdůležitější teoretické výsledky umí přesně zformulovat nebo odvodit. Chápe vztahy a souvislosti mezi jednotlivými odvětvími matematiky. Teoretické poznatky umí použít k řešení vybraných praktických problémů. Je připravován především pro další studium matematiky a příbuzných oborů, ale své schopnosti logického myšlení a tvůrčího řešení problémů může uplatnit i v řadě praktických zaměstnání.

Detaily: