Otevírané programy bakalářského studia

pro akademický rok 2019/2020Studijní program Finanční matematika

Finanční matematika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem studijního programu Finanční matematika je uvést studenty do základů financí, pojišťovnictví a matematiky a připravit je na studium v navazujícím magisterském studijním programu Finanční a pojistná matematika na MFF UK, i  na práci ve finančních institucích (banky, pojišťovny, investiční a  penzijní fondy) a ve státní správě.

Detaily:

Studijní program Fyzika

Fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program Fyzika poskytuje základní znalosti z experimentální a teoretické fyziky, matematiky a programování. Ve třetím roce studia si student volí povinně volitelné předměty a téma bakalářské práce (zpravidla podle oboru zamýšleného budoucího navazujícího magisterského studia) a získá prakticky orientované znalostí v některém z následujících zaměření: Astronomie a astrofyzika, geofyzika, meteorologie a klimatologie, teoretická fyzika, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, optika a optoelektronika, fyzika povrchů a ionizovaných prostředí, biofyzika a chemická fyzika, jaderná a částicová fyzika, matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice.

Detaily:

Studijní program Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství fyziky pro střední školy. Studijní program poskytuje základní znalosti obecné i  teoretické fyziky a matematických metod užívaných ve fyzice, zaměřuje se na aplikaci těchto znalostí a na to, jak fyzikální znalosti srozumitelně a  přitom bez nepřípustného zkreslení zprostředkovat nespecialistům. Ve studiu je proto věnována pozornost i tzv. didaktickým znalostem obsahu. Program rozvíjí také dovednosti v oblasti komunikace a práce s lidmi, zejména práce se žáky a studenty. Propojováním fyzikální odbornosti, didaktických aspektů, prvků zaměřených na osobnostní rozvoj a práci s  lidmi připravuje a motivuje studenty pro jejich budoucí kariéru v oblasti fyzikálního vzdělávání. Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností.

Detaily:

Studijní program Informatika

Informatika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem bakalářského studijního programu Informatika je výchova absolventů vzdělaných ve dvou oblastech. Jednak v aplikované informatice, tedy zejména ve schopnosti aktivně algoritmizovat a programovat reálné problémy, což umožňuje odchod do praxe ihned po ukončení bakalářského studia. Dále pak v teoretické informatice (včetně poměrně rozsáhlého matematického aparátu), což umožňuje další návazné studium na magisterské a později případně doktorské úrovni. Pokrytí obou zmíněných oblastí odpovídá pozici informatiky na pomezí technických a přírodních věd.

Studijní program Informatika má šest specializací, z toho čtyři praktičtěji zaměřené (Programování a vývoj software, Systémové programování, Databáze a web, Počítačová grafika, vidění a vývoj her) a dvě teoretičtěji zaměřené (Obecná informatika, Umělá inteligence). První ročník je nicméně společný a k volbě specializací tedy studující přistupují až ve druhém ročníku, kdy mají již k takovému rozhodnutí dostatek informací.

Nedílnou součástí studia je tvůrčí činnost, která také zahrnuje závěrečné studentské práce. Ta je cílena zejména na vývoj softwarových děl, či specializovaného hardwaru (v aplikované části informatiky) a na vědecké publikace (v teoretické části informatiky).

Detaily:

Studijní program Matematické modelování

Matematické modelování

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Jedním z rysů moderní společnosti je propojování dříve samostatných oborů lidské činnosti. Přenos poznatků a dovedností mezi jednotlivými oblastmi často vede k obrovskému pokroku (v medicíně, fyzice, chemii i biologii). Cílem studijního programu Matematické modelování je výchova absolventů schopných kriticky přemýšlet a spojovat zdánlivě odlišné vědní obory. Absolvent porozumí fyzikálním principům přirodních jevů, jejich matematické formulaci i následnému numerickému řešení vzniklých matematických rovnic. Takovéto spojením matematiky, fyziky a počítačových věd, ve kterém má Matematicko-fyzikální fakulta UK dobrou tradici, je výjimečné ve světovém měřítku. Absolventi budou schopni navazovat ve studiu jak v České republice tak v zahraničí nebo najdou dobré uplatnění například v technologických a výpočetních firmách.

Detaily:

Studijní program Matematika pro informační technologie

Matematika pro informační technologie

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem studijního programu Matematika pro informační technologie je uvést studenty do základů matematických oborů, na nichž je založena současná aplikovaná i  teoretická informatika. Součástí programu jsou rozšířené základy programování a další aspektů informačních techonologií, a také úvod do aplikací, zejména v oblasti informační bezpečnosti a počítačové geometrie.

Detaily:

Studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk a  literatura

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a  geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností.

Detaily:

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a  geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových geometrických disciplínách ve vztahu k deskriptivní geometrii vyučované na středních školách, na jejích aplikacích a historii, na didaktice deskriptivní geometrie a na pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace geometrického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. Tento program lze kombinovat výhradně se studijním plánem Matematika se zaměřením na vzdělávání.

Detaily:

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a  geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství informatiky pro střední školy. Absolventi získají kvalitní průpravu v základních partiích teoretické i aplikované informatiky a jsou schopni využívat znalosti z těchto oborů. Přednášky, cvičení a semináře vyučované společně s výukou určenou pro odborné studium informatiky v rámci studijního programu Informatika jsou zárukou vysoké odborné úrovně. Absolventi se tak nejen připravují na svou budoucí profesi učitele informatiky, ale získají i plnohodnotné odborné znalosti umožňující jejich uplatnění v jiných profesích informatického zaměření.

Detaily:

Studijní program Obecná matematika

Obecná matematika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem bakalářského studijního programu Obecná matematika je uvést studenty do základů široké škály matematických oborů a připravit je ke studiu v matematických navazujících magisterských studijních programech v ČR i v zahraničí. Tento tradiční program vychovává absolventy schopné podrobné analýzy obtížných teoretických i praktických problémů, kteří jsou připraveni především na studium navazujících magisterských studijních programů zaměřených na matematiku. Mohou se také uplatnit v řadě praktických zaměstnání, které vyžadují analytické schopnosti, přesné logické myšlení a tvůrčí řešení problémů.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru Obecná matematika má všeobecné vědomosti v základních odvětvích matematiky, zejména v matematické analýze, algebře lineární i obecné, geometrii, pravděpodobnosti a statistice, numerické analýze, a hlubší znalosti ve vybrané užší oblasti studia. Osvojil si principy matematického uvažování a logického myšlení, nejdůležitější teoretické výsledky umí přesně zformulovat nebo odvodit. Chápe vztahy a souvislosti mezi jednotlivými odvětvími matematiky. Teoretické poznatky umí použít k  řešení vybraných praktických problémů. Je připravován především pro další studium matematiky a příbuzných oborů, ale své schopnosti logického myšlení a tvůrčího řešení problémů může uplatnit i v řadě praktických zaměstnání.

Detaily: