Otevírané programy bakalářského studia

pro akademický rok 2022/2023


Studijní program Finanční matematika

Finanční matematika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem studijního programu Finanční matematika je uvést studenty do základů financí, pojišťovnictví a matematiky a připravit je na studium v navazujícím magisterském studijním programu Finanční a pojistná matematika na MFF UK, i na práci ve finančních institucích (banky, pojišťovny, investiční a penzijní fondy) a ve státní správě.

Uplatnění absolventů: Bakalář finanční matematiky zná základní teoretické partie matematiky (algebra a kalkulus, pravděpodobnost astatistika, optimalizace) a ovládá aplikace matematických metod v pojišťovnictví a financích. Absolvent programu zvládá výpočetní aspekty těchto metod a má praktické znalosti potřebné pro orientaci v prostředí finančních institucí a státní správy. Studijní obor poskytuje soudobé teoretické a praktické poznatky umožňující absolventovi pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo zastávat analytickou či manažerskou pozici,zejména v bankách a pojišťovnách. 

Detaily:

Studijní program Fyzika

Fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program Fyzika poskytuje základní znalosti z experimentální a teoretické fyziky, matematiky a programování. Ve třetím roce studia si student volí povinně volitelné předměty a téma bakalářské práce (zpravidla podle oboru zamýšleného budoucího navazujícího magisterského studia) a získá prakticky orientované znalostí v některém z následujících zaměření: Astronomie a astrofyzika, geofyzika, meteorologie a klimatologie, teoretická fyzika, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, optika a optoelektronika, fyzika povrchů a ionizovaných prostředí, biofyzika a chemická fyzika, jaderná a částicová fyzika, matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice.

Uplatnění absolventů: Absolvent studijního programu Fyzika má ucelené znalosti v experimentální a teoretické fyzice pokrývající všechny obory fyziky. Současně získal i velmi solidní znalosti z matematiky a osvojil si i základy programování. Volbou povinně volitelných a volitelných předmětů měl student možnost získat prohloubené znalosti v jednom z deseti oborů fyziky. Vzhledem k šíři vzdělání, přizpůsobivosti a všeobecně oceňované schopnosti abstraktního a tvořivého myšlení je student výborně připraven jak na navazující magisterské studium, tak na zaměstnání v řadě prakticky orientovaných oborů, kde jsou tyto schopnosti vyžadovány.

Detaily:

Studijní program Informatika

Informatika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem bakalářského studijního programu Informatika je výchova absolventů vzdělaných ve dvou oblastech. Jednak v aplikované informatice, tedy zejména ve schopnosti aktivně algoritmizovat a programovat reálné problémy, což umožňuje odchod do praxe ihned po ukončení bakalářského studia. Dále pak v teoretické informatice (včetně poměrně rozsáhlého matematického aparátu), což umožňuje další návazné studium na magisterské a později případně doktorské úrovni. Pokrytí obou zmíněných oblastí odpovídá pozici informatiky na pomezí technických a přírodních věd.

Studijní program Informatika má šest specializací, z toho čtyři praktičtěji zaměřené (Programování a vývoj software, Systémové programování, Databáze a web, Počítačová grafika, vidění a vývoj her) a dvě teoretičtěji zaměřené (Obecná informatika, Umělá inteligence). První ročník je nicméně společný a k volbě specializací tedy studující přistupují až ve druhém ročníku, kdy mají již k takovému rozhodnutí dostatek informací.

Nedílnou součástí studia je tvůrčí činnost, která také zahrnuje závěrečné studentské práce. Ta je cílena zejména na vývoj softwarových děl, či specializovaného hardwaru (v aplikované části informatiky) a na vědecké publikace (v teoretické části informatiky). 

Uplatnění absolventů: Absolventi studijního programu Informatika jsou vybaveni kombinací dovedností a znalostí, která jim umožňuje jak práci na IT aplikacích (programování, správa systémů, vývoj SW aplikací), tak práci analytickou, vyžadující hluboké teoretické znalosti a schopnost přesného kritického myšlení. Absolventi jsou schopni rychle vstřebávat nové poznatky, a tudíž se dobře orientovat v rychle se měnícím světě IT technologií. Přesný profil absolventa samozřejmě závisí na zvolené specializaci, různé specializace kladou různě silný důraz na konkrétní dovednosti a znalosti.Uplatnitelnost absolventů všech šesti specializací na trhu práce je výborná. Mezi povolání, na které jednotlivé specializace své absolventy připravují, patří: programátor, vývojář aplikací (pro standardní i mobilní platformy), analytik SW, datový analytik a analytik webových aplikací, analytik firemních procesů (zejména v IT firmách), správce počítačových sítí, specialista na optimalizaci procesů, specialista na automatické zpracování přirozeného jazyka (mluveného i psaného), vývojář počítačových her. Tato povolání patří mezi nejžádanější povolání na pracovním trhu. Nezaměstnanost našich absolventů je nulová a drtivá většina z nich zůstává v oboru, který vystudovali. 

Detaily:

Studijní program Matematické modelování

Matematické modelování

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Jedním z rysů moderní společnosti je propojování dříve samostatných oborů lidské činnosti. Přenos poznatků a dovedností mezi jednotlivými oblastmi často vede k obrovskému pokroku (v medicíně, fyzice, chemii i biologii). Cílem studijního programu Matematické modelování je výchova absolventů schopných kriticky přemýšlet a spojovat zdánlivě odlišné vědní obory. Absolvent porozumí fyzikálním principům přirodních jevů, jejich matematické formulaci i následnému numerickému řešení vzniklých matematických rovnic. Takovéto spojením matematiky, fyziky a počítačových věd, ve kterém má Matematicko-fyzikální fakulta UK dobrou tradici, je výjimečné ve světovém měřítku. Absolventi budou schopni navazovat ve studiu jak v České republice tak v zahraničí nebo najdou dobré uplatnění například v technologických a výpočetních firmách. 

Uplatnění absolventů: Pro pochopení složitých fyzikálních, chemických nebo i společenských systémů je nezbytné zkoumané jevy popsat, neboli vytvořit jejich matematický model. Vývoj takových systémů by pak na základě robustních modelů měl být předpovídatelný. Proces modelování se tak skládá z analýzy důležitých jevů, jejich matematického popisu a následného řešení získaných matematických rovnic. Všechny tyto dovednosti si absolvent oboru Matematické modelování osvojí.

Studium Matematického modelování se vyznačuje značnou volností ve výběru specializace, např. modelování náročných fyzikálních experimentů a inženýrských procesů, modelování v chemickém inženýrství, statistické modelování nebo modelování biologických systémů. Důraz je kladen na porozumnění a ovládnutí matematických nástrojů nutných pro formulaci a analýzu modelů a na následné numerické řešení pomocí současných počítačových metod. Takovéto spojení fyziky, matematiky a počítačových věd je výjimečné ve světovém měřítku.

Absolvent získá důkladnou průpravu v kritickém vědeckém myšlení, analýze komplexních problémů a jejich následné matematické formulaci. Bude schopen použít matematické, fyzikální a počítačové metody pro získání odpovědí na kladené otázky a pro předpověď chování zkoumaných systémů. Absolvent může pokračovat ve studiu v navazujících oborech jak fyzikálních tak matematických nebo začít pracovat v komerčním prostředí (například ve společnostech, které staví na používání matematických modelů, v technologických firmách, poradenství, finančních institucích, IT). 

Detaily:

Studijní program Matematika pro informační technologie

Matematika pro informační technologie

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem studijního programu Matematika pro informační technologie je uvést studenty do základů matematických oborů, na nichž je založena současná aplikovaná i teoretická informatika. Součástí programu jsou rozšířené základy programování a další aspektů informačních techonologií, a také úvod do aplikací, zejména v oblasti informační bezpečnosti a počítačové geometrie.

Uplatnění absolventů: Absolvent pochopil základy stěžejních matematických oborů (analýza, algebra, geometrie, pravděpodobnost) a vybraných oblastí matematiky, které nacházejí uplatnění v informačních technologiích. Absolvent má rozvinuté analytické schopnosti, je schopen identifikovat matematickou podstatu problémů z IT praxe a umí aplikovat matematickou teorii a další odborné znalosti k řešení těchto problémů. Absolvent zvládá programovat jednoduché projekty a matematické výpočty. V rámci povinně volitelné výuky se podrobněji seznámil se základy informační bezpečnosti, nebo se základy počítačové geometrie. Jeho znalosti i analytické schopnosti postačují k nástupu do praxe ve specializovaných IT firmách, či v jiných oblastech na pozicích vyžadujících analytické myšlení, nebo se může dále vzdělávat v matematických či informatických navazujících magisterských programech teoretického i aplikovaného zaměření.

Detaily:

Studijní program Obecná matematika

Obecná matematika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem bakalářského studijního programu Obecná matematika je uvést studenty do základů široké škály matematických oborů a připravit je ke studiu v matematických navazujících magisterských studijních programech v ČR i v zahraničí. Tento tradiční program vychovává absolventy schopné podrobné analýzy obtížných teoretických i praktických problémů, kteří jsou připraveni především na studium navazujících magisterských studijních programů zaměřených na matematiku. Mohou se také uplatnit v řadě praktických zaměstnání, které vyžadují analytické schopnosti, přesné logické myšlení a tvůrčí řešení problémů.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru Obecná matematika má všeobecné vědomosti v základních odvětvích matematiky, zejména v matematické analýze, algebře lineární i obecné, geometrii, pravděpodobnosti a statistice, numerické analýze, a hlubší znalosti ve vybrané užší oblasti studia. Osvojil si principy matematického uvažování a logického myšlení, nejdůležitější teoretické výsledky umí přesně zformulovat nebo odvodit. Chápe vztahy a souvislosti mezi jednotlivými odvětvími matematiky. Teoretické poznatky umí použít k řešení vybraných praktických problémů. Je připravován především pro další studium matematiky a příbuzných oborů, ale své schopnosti logického myšlení a tvůrčího řešení problémů může uplatnit i v řadě praktických zaměstnání.

Detaily: