Otevírané programy bakalářského studia

pro akademický rok 2020/2021


Studijní program Finanční matematika

Finanční matematika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem studijního programu Finanční matematika je uvést studenty do základů financí, pojišťovnictví a matematiky a připravit je na studium v navazujícím magisterském studijním programu Finanční a pojistná matematika na MFF UK, i na práci ve finančních institucích (banky, pojišťovny, investiční a penzijní fondy) a ve státní správě.

Uplatnění absolventů: Bakalář finanční matematiky zná základní teoretické partie matematiky (algebra a kalkulus, pravděpodobnost astatistika, optimalizace) a ovládá aplikace matematických metod v pojišťovnictví a financích. Absolvent programu zvládá výpočetní aspekty těchto metod a má praktické znalosti potřebné pro orientaci v prostředí finančních institucí a státní správy. Studijní obor poskytuje soudobé teoretické a praktické poznatky umožňující absolventovi pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo zastávat analytickou či manažerskou pozici,zejména v bankách a pojišťovnách.

Detaily:

Studijní program Fyzika

Fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program Fyzika poskytuje základní znalosti z experimentální a teoretické fyziky, matematiky a programování. Ve třetím roce studia si student volí povinně volitelné předměty a téma bakalářské práce (zpravidla podle oboru zamýšleného budoucího navazujícího magisterského studia) a získá prakticky orientované znalostí v některém z následujících zaměření: Astronomie a astrofyzika, geofyzika, meteorologie a klimatologie, teoretická fyzika, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, optika a optoelektronika, fyzika povrchů a ionizovaných prostředí, biofyzika a chemická fyzika, jaderná a částicová fyzika, matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice.

Uplatnění absolventů: Absolvent studijního programu Fyzika má ucelené znalosti v experimentální a teoretické fyzice pokrývající všechny obory fyziky. Současně získal i velmi solidní znalosti z matematiky a osvojil si i základy programování. Volbou povinně volitelných a volitelných předmětů měl student možnost získat prohloubené znalosti v jednom z deseti oborů fyziky. Vzhledem k šíři vzdělání, přizpůsobivosti a všeobecně oceňované schopnosti abstraktního a tvořivého myšlení je student výborně připraven jak na navazující magisterské studium, tak na zaměstnání v řadě prakticky orientovaných oborů, kde jsou tyto schopnosti vyžadovány.

Detaily:

Studijní program Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství fyziky pro střední školy. Studijní program poskytuje základní znalosti obecné i teoretické fyziky a matematických metod užívaných ve fyzice, zaměřuje se na aplikaci těchto znalostí a na to, jak fyzikální znalosti srozumitelně a přitom bez nepřípustného zkreslení zprostředkovat nespecialistům. Ve studiu je proto věnována pozornost i tzv. didaktickým znalostem obsahu. Program rozvíjí také dovednosti v oblasti komunikace a práce s lidmi, zejména práce se žáky a studenty. Propojováním fyzikální odbornosti, didaktických aspektů, prvků zaměřených na osobnostní rozvoj a práci s lidmi připravuje a motivuje studenty pro jejich budoucí kariéru v oblasti fyzikálního vzdělávání. Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky. Absolvent má znalosti základů obecné i teoretické fyziky a matematických metod v nich užívaných. Dokáže tyto znalosti aplikovat a má základní průpravu, jak zpřístupňovat fyzikální poznatky nespecialistům a pracovat s lidmi. Je připraven na studium v navazujícím magisterském studiu, zejména v programu Učitelství fyziky pro střední školy.

Detaily:

Studijní program Informatika

Informatika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem bakalářského studijního programu Informatika je výchova absolventů vzdělaných ve dvou oblastech. Jednak v aplikované informatice, tedy zejména ve schopnosti aktivně algoritmizovat a programovat reálné problémy, což umožňuje odchod do praxe ihned po ukončení bakalářského studia. Dále pak v teoretické informatice (včetně poměrně rozsáhlého matematického aparátu), což umožňuje další návazné studium na magisterské a později případně doktorské úrovni. Pokrytí obou zmíněných oblastí odpovídá pozici informatiky na pomezí technických a přírodních věd.

Studijní program Informatika má šest specializací, z toho čtyři praktičtěji zaměřené (Programování a vývoj software, Systémové programování, Databáze a web, Počítačová grafika, vidění a vývoj her) a dvě teoretičtěji zaměřené (Obecná informatika, Umělá inteligence). První ročník je nicméně společný a k volbě specializací tedy studující přistupují až ve druhém ročníku, kdy mají již k takovému rozhodnutí dostatek informací.

Nedílnou součástí studia je tvůrčí činnost, která také zahrnuje závěrečné studentské práce. Ta je cílena zejména na vývoj softwarových děl, či specializovaného hardwaru (v aplikované části informatiky) a na vědecké publikace (v teoretické části informatiky).

Detaily:

Studijní program Matematické modelování

Matematické modelování

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Jedním z rysů moderní společnosti je propojování dříve samostatných oborů lidské činnosti. Přenos poznatků a dovedností mezi jednotlivými oblastmi často vede k obrovskému pokroku (v medicíně, fyzice, chemii i biologii). Cílem studijního programu Matematické modelování je výchova absolventů schopných kriticky přemýšlet a spojovat zdánlivě odlišné vědní obory. Absolvent porozumí fyzikálním principům přirodních jevů, jejich matematické formulaci i následnému numerickému řešení vzniklých matematických rovnic. Takovéto spojením matematiky, fyziky a počítačových věd, ve kterém má Matematicko-fyzikální fakulta UK dobrou tradici, je výjimečné ve světovém měřítku. Absolventi budou schopni navazovat ve studiu jak v České republice tak v zahraničí nebo najdou dobré uplatnění například v technologických a výpočetních firmách.

Uplatnění absolventů: Absolvent získal základní teoretické znalosti o matematických analytických a numerických metodách potřebných pro matematické modelování přírodních jevů, přičemž se zejména jedná o metody pro studium dynamických systémů popsaných obyčejnými nebo parciálními diferenciálními rovnicemi. Příslušné matematické metody dokáže uplatnit při počítačových výpočtech ve vybraných vědních oborech. Absolvent je schopen navrhnout jednoduché matematické modely pro dané přírodní/technické/společenské jevy, prozkoumat základní matematické vlastnosti navržených modelů, vybrat odpovídající numerickou metodu pro počítačové zpracování a vyhodnotit možnosti a omezení daných modelů z hlediska jejich využitelnosti při zkoumání odpovídajících praktických otázek.

Detaily:

Studijní program Matematika pro informační technologie

Matematika pro informační technologie

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem studijního programu Matematika pro informační technologie je uvést studenty do základů matematických oborů, na nichž je založena současná aplikovaná i teoretická informatika. Součástí programu jsou rozšířené základy programování a další aspektů informačních techonologií, a také úvod do aplikací, zejména v oblasti informační bezpečnosti a počítačové geometrie.

Uplatnění absolventů: Absolvent pochopil základy stěžejních matematických oborů a vybraných oblastí matematiky, které nacházejí uplatnění v informačních technologiích. Absolvent má rozvinuté analytické schopnosti, je schopen identifikovat matematickou podstatu problémů z IT praxe a umí aplikovat matematickou teorii a další odborné znalosti k řešení těchto problémů. Absolvent zvládá programovat jednoduché projekty a matematické výpočty. V rámci povinně volitelné výuky se podrobněji seznámil se základy informační bezpečnosti, nebo se základy počítačové geometrie.

Detaily:

Studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. A dále program vzdělává studenty v oboru jazykovědné a literárněvědné anglistiky, který předává s ohledem na jejich budoucí uplatnění ve školství. Oborovou složku proto kombinuje s prvky obecně i oborově učitelské přípravy a úvodní pedagogickou přípravou do vyváženého, profesně zaměřeného studia.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky. Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu učitelství anglického jazyka a literatury, oborů blízkých a studiu oborovém; a pro výkon profese vyžadující znalost anglického jazyka, literatury a kultury na Bc. úrovni.

Detaily:

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. A dále vzdělává studenty v oboru jazykovědné a literárněvědné bohemistiky, který předává s ohledem na jejich budoucí uplatnění ve školství. Oborovou složku proto kombinuje s prvky obecně i oborově učitelské přípravy a úvodní pedagogickou přípravou do vyváženého, profesně zaměřeného studia.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky. Absolvent má vynikající praktické i teoretické znalosti češtiny, disponuje znalostmi principů jazykové akvizice a jazykového vyučování. Má uplatnění jak v oblastech vyžadujících perfektní ovládnutí češtiny jako mateřštiny (nakladatelství, rozhlas, televize), tak i na podpůrných pozicích v rámci vzdělávacího systému (jazykový lektor).

Detaily:

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových geometrických disciplínách ve vztahu k deskriptivní geometrii vyučované na středních školách, na jejích aplikacích a historii, na didaktice deskriptivní geometrie a na pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace geometrického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. Tento program lze kombinovat výhradně se studijním plánem Matematika se zaměřením na vzdělávání.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky. Absolvent se hlouběji seznámil se všemi základními zobrazovacími metodami i s projektivní geometrií a ovládá práci s grafickými programy. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích geometrie v technické praxi, zejména v architektuře. Může dále pokračovat například v navazujícím magisterském studiu učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy.

Detaily:

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. Dále program poskytuje možnost studia učitelství francouzského jazyka a literatury na dvoustupňovém modelu přípravy učitelů, který dovoluje rozložit předměty obecné učitelské přípravy, jejich přípravy oborově-učitelské a přípravy oborové do pěti let studia při zachování všech nepochybných výhod, jež přineslo současné studium strukturované.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky. Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu učitelství francouzského jazyka a literatury, oborů blízkých a studiu oborovém. Disponuje výbornou znalostí francouzského jazyka (C1) a metod jeho vyučování a orientuje se ve francouzské literatuře a historii.

Detaily:

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství informatiky pro střední školy. Absolventi získají kvalitní průpravu v základních partiích teoretické i aplikované informatiky a jsou schopni využívat znalosti z těchto oborů. Přednášky, cvičení a semináře vyučované společně s výukou určenou pro odborné studium informatiky v rámci studijního programu Informatika jsou zárukou vysoké odborné úrovně. Absolventi se tak nejen připravují na svou budoucí profesi učitele informatiky, ale získají i plnohodnotné odborné znalosti umožňující jejich uplatnění v jiných profesích informatického zaměření.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky.
Absolvent má přehled o základních metodách a postupech informatiky, rozumí jim a je schopen používat je. Je obeznámen s didaktikou informatiky a má počáteční pedagogické zkušenosti. Je tak všestranně připraven zejména pro navazující magisterské studium učitelství informatiky, ale může nalézt přímé uplatnění i ve sféře IT.

Detaily:

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. Dále program vzdělává studenty v oboru jazykovědné a literárněvědné germanistiky, a to s ohledem na jejich budoucí uplatnění ve školství. V rámci studia je tedy zastoupena jak složka oborová (jazykovědná a literárněvědná), tak složka obecně i oborově učitelské přípravy, aby v souhrnu bylo dosaženo optimálně vyváženého, profesně zaměřeného studia.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky. Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu učitelství Německého jazyka a literatury a studiu oborovém. Je vybaven pro profese vyžadující výbornou znalost německého jazyka a literatury i kultury včetně lektorských a popularizačních.

Detaily:

Studijní program Obecná matematika

Obecná matematika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika: Cílem bakalářského studijního programu Obecná matematika je uvést studenty do základů široké škály matematických oborů a připravit je ke studiu v matematických navazujících magisterských studijních programech v ČR i v zahraničí. Tento tradiční program vychovává absolventy schopné podrobné analýzy obtížných teoretických i praktických problémů, kteří jsou připraveni především na studium navazujících magisterských studijních programů zaměřených na matematiku. Mohou se také uplatnit v řadě praktických zaměstnání, které vyžadují analytické schopnosti, přesné logické myšlení a tvůrčí řešení problémů.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru Obecná matematika má všeobecné vědomosti v základních odvětvích matematiky, zejména v matematické analýze, algebře lineární i obecné, geometrii, pravděpodobnosti a statistice, numerické analýze, a hlubší znalosti ve vybrané užší oblasti studia. Osvojil si principy matematického uvažování a logického myšlení, nejdůležitější teoretické výsledky umí přesně zformulovat nebo odvodit. Chápe vztahy a souvislosti mezi jednotlivými odvětvími matematiky. Teoretické poznatky umí použít k řešení vybraných praktických problémů. Je připravován především pro další studium matematiky a příbuzných oborů, ale své schopnosti logického myšlení a tvůrčího řešení problémů může uplatnit i v řadě praktických zaměstnání.

Detaily:

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208