Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Studijní plány studijního programu INFORMATIKA

Magisterské studium

Garant studijního programu: doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.

Zahájení studia v roce 2015 nebo později

1. Základní informace

Studijní obory a zaměření v rámci magisterského studijního programu Informatika:

1 Diskrétní modely a algoritmy
diskrétní matematika a algoritmy
geometrie a matematické struktury v informatice
optimalizace
2 Teoretická informatika
3 Softwarové a datové inženýrství
softwarové inženýrství
vývoj software
webové inženýrství
databázové systémy
analýza a zpracování rozsáhlých dat
4 Softwarové systémy
systémové programování
spolehlivé systémy
výkonné systémy
5 Matematická lingvistika
počítačová a formální lingvistika
statistické metody a strojové učení v počítačové lingvistice
6 Umělá inteligence
inteligentní agenti
strojové učení
robotika
7 Počítačová grafika a vývoj počítačových her
počítačová grafika
vývoj počítačových her
8 Učitelství informatiky
Poslední výše uvedený obor a další učitelské obory jsou popsány v samostatné kapitole této publikace.

Uchazeči o studium se hlásí do magisterského studijního programu Informatika přímo na zvolený obor studia. Volba konkrétního zaměření je ponechána na pozdější rozhodnutí posluchače. Pro každý obor (příp. zaměření) je stanoveno garantující pracoviště zajišťující převážnou část výuky v tomto oboru a je jmenován garant oboru.

Informatika je dynamicky se rozvíjející disciplínou, a proto důležitým novým trendům průběžně přizpůsobujeme i obsah studia. Posluchači by ve vlastním zájmu měli sledovat aktuální stav studijních plánů, kde může docházet k rozšíření a úpravě nabídky předmětů, případně k dalším drobným změnám. Některé předměty mohou být vyučovány anglicky.

Návaznost na bakalářské studium

Pro úspěšné absolvování magisterského studia informatiky se předpokládají vstupní znalosti alespoň v rozsahu výuky povinných bakalářských předmětů NDMI002 Diskrétní matematika, NTIN060 Algoritmy a datové struktury I, NTIN061 Algoritmy a datové struktury II, NTIN071 Automaty a gramatiky, NAIL062 Výroková a predikátová logika. Znalost učiva uvedených předmětů je nezbytná rovněž ke společným povinným zkušebním okruhům státní závěrečné zkoušky. Pokud posluchač ve svém dřívějším studiu neabsolvoval tyto nebo obsahově podobné předměty, měl by si ve vlastním zájmu zapsat v prvním roce magisterského studia ty z uvedených bakalářských předmětů, jejichž znalosti mu chybějí.

V magisterském studiu se dále předpokládá dobrá znalost matematiky na úrovni povinných a povinně volitelných bakalářských předmětů NMAI054 Matematická analýza I, NMAI055 Matematická analýza II, NMAI059 Pravděpodobnost a statistika, NMAI062 Algebra I, NOPT048 Optimalizační metody. Chybějící znalosti z uvedených oborů by si měl každý posluchač rovněž doplnit v prvním roce magisterského studia.

Pro úspěšné absolvování studia je nezbytná také dobrá znalost programování alespoň v rozsahu základních kurzů NPRG030 Programování I a NPRG031 Programování II. Posluchačům, kteří podobný kurz neabsolvovali ve svém předchozím studiu, doporučujeme zapsat si v úvodu magisterského studia uvedené předměty.

Pokud posluchač ve svém předchozím bakalářském studiu na MFF úspěšně absolvoval některý z povinných nebo povinně volitelných předmětů studovaného oboru, může požádat o uznání splnění těchto povinností. Posluchač přicházející na MFF po získání bakalářského vzdělání na jiné vysoké škole může požádat o uznání povinného nebo povinně volitelného předmětu na základě předchozího absolvování obdobného předmětu. Udělování kreditů za předměty absolvované v bakalářském studiu do magisterského studia upravuje čl. 18 Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě.

Softwarový projekt

Studijní plány magisterského studijního programu Informatika nabízejí posluchačům možnost účasti v týmovém softwarovém projektu v rámci předmětu NPRG023 Softwarový projekt. Na oborech ``Softwarové a datové inženýrství", ``Softwarové systémy" a ``Počítačová grafika a vývoj počítačových her" je úspěšné absolvování tohoto předmětu povinné. Na oborech ``Umělá inteligence" a ``Matematická lingvistika" je tento předmět povinně volitelný, na ostatních oborech je předmět volitelný. Doporučujeme, aby studenti při výběru tématu a práci na projektu řešili témata odpovídající jejich studijnímu zaměření.

Veškeré záležitosti týkající se Softwarového projektu koordinuje Komise pro softwarové projekty tvořená zástupci jednotlivých informatických pracovišť. Za úspěšně obhájený projekt obdrží každý jeho řešitel 15 kreditů, z nichž 6 kreditů může vedoucí projektu udělit na žádost posluchače zálohově předem po prvním semestru práce na projektu na základě doložených průběžných výsledků. Pro započítání zálohových 6 kreditů si posluchač zapíše předmět NPRG027 Zápočet k projektu, zbývajících 9 kreditů získá po úspěšné obhajobě projektu zároveň se zápočtem z předmětu NPRG023 Softwarový projekt. Pokud posluchač o zálohové body předem nepožádá, zapíše si oba výše uvedené předměty zároveň při obhajobě. Na návrh komise pro softwarové projekty může být po úspěšné obhajobě nejlepším řešitelům projektu celková dotace přidělených kreditů ještě zvýšena o 3 kredity. Pro započítání těchto dalších přidělených kreditů si posluchač zapíše předmět NPRG028 Mimořádné ohodnocení projektu.

Předměty NPRG023 Softwarový projekt, NPRG027 Zápočet k projektu a NPRG028 Mimořádné ohodnocení projektu si lze zapsat kdykoliv podle potřeby, nikoli pouze v období zápisu vymezeném v harmonogramu akademického roku, jako je tomu u ostatních předmětů. Lze je ovšem zapsat nejvýše dvakrát za celé studium.

Státní závěrečná zkouška

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Ta má dvě části, jimiž jsou obhajoba diplomové práce a ústní část. K oběma částem státní závěrečné zkoušky se posluchač může přihlásit samostatně. Studium je úspěšně zakončeno po úspěšném absolvování obou těchto částí.

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce nebo její části

získání alespoň 120 kreditů
splnění všech povinných předmětů zvoleného oboru, příp. zaměření
splnění povinně volitelných předmětů zvoleného oboru, resp. zaměření, ve stanoveném rozsahu
odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu (pro přihlášení k obhajobě diplomové práce).

Diplomová práce

Téma diplomové práce si posluchač typicky vybere na konci zimního semestru předposledního roku studia. Doporučujeme vybírat si téma především z nabídky pracoviště garantujícího zvolený studijní obor; v případě zájmu o téma z nabídky jiného pracoviště nebo o téma vlastní důrazně doporučujeme konzultovat vhodnost tématu s garantem studijního oboru.

Po zadání diplomové práce si každý posluchač postupně zapíše povinné předměty společné pro všechny obory:

kódPředmětKredityZSLS
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z

Zápočty z povinných předmětů NSZZ023 Diplomová práce I, NSZZ024 Diplomová práce II, NSZZ025 Diplomová práce III uděluje vedoucí diplomové práce jako doklad o úspěšné práci posluchače na stanoveném diplomovém úkolu. Předmět Diplomová práce I si posluchač zapíše zpravidla v letním semestru předposledního roku studia, předměty Diplomová práce II a Diplomová práce III pak návazně v zimním a v letním semestru posledního roku svého studia. V případě potřeby lze zvolit i jiné uspořádání, každý z těchto předmětů je možné zapsat v zimním nebo v letním semestru v období zápisu vymezeném v harmonogramu akademického roku.

Ústní část SZZ

Ústní část státní závěrečné zkoušky má na všech oborech studijního programu Informatika podobnou strukturu. Posluchač je zkoušen ze znalostí dvou povinných zkušebních okruhů pokrývajících teoretické základy informatiky (složitost a vyčíslitelnost, datové struktury), a dále ze tří zkušebních okruhů specifických pro studijní obor. Ty mohou být v rámci oboru ještě rozděleny podle zaměření. Posluchač si typicky sám vybere tři zkušební okruhy z nabídky studovaného oboru a svou volbu oznámí při přihlašování se ke státní závěrečné zkoušce. Některé obory či zaměření mají na výběr okruhů restriktivnější podmínky a mohou mít například další povinný okruh, viz podrobnější popis oborů.

Povinné zkušební okruhy pro všechny obory

1. Základy složitosti a vyčíslitelnosti
Výpočetní modely (Turingovy stroje, RAM). Rozhodnutelné a částečně rozhodnutelné problémy. Algoritmicky nerozhodnutelné problémy (halting problem). Nedeterministický výpočetní model. Základní třídy složitosti a jejich vztahy. Věty o hierarchii. Úplné problémy pro třídu NP, Cook-Levinova věta. Pseudopolynomiální algoritmy, silná NP-úplnost. Aproximační algoritmy a schémata.

Doporučené předměty

kódPředmětKredityZSLS
NTIN090Základy složitosti a vyčíslitelnosti 52/1 Z+Zk

2. Datové struktury
Vyhledávací stromy ((a,b)-stromy, Splay stromy). Haldy (regulární, binomiální). Hašování, řešení kolizí, univerzální hašování, výběr hašovací funkce. Analýza nejhoršího, amortizovaného a očekávaného chování datových struktur. Chování a analýza datových struktur na systémech s paměťovou hierarchií.

Doporučené předměty

kódPředmětKredityZSLS
NTIN066Datové struktury I 52/1 Z+Zk