Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Umělá inteligence

Garantující pracoviště: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Oborový garant: Prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

Zaměření:

inteligentní agenti
strojové učení
robotika

Absolvent oboru Umělá inteligence dokáže aplikovat a dále rozvíjet různé techniky návrhu inteligentních systémů, jako je automatické řešení úloh, řízení autonomních agentů (jak virtuálních, tak fyzických), plánování, strojové učení a dolování dat. Je schopen analyzovat a formálně popsat komplexní rozhodovací problém, navrhnout vhodnou řešící techniku a tuto techniku také implementovat.

Povinné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NTIN090Základy složitosti a vyčíslitelnosti 52/1 Z+Zk
NTIN066Datové struktury I 52/1 Z+Zk
NMAI060Pravděpodobnostní metody 32/0 Zk
NAIL070Umělá inteligence II 32/0 Zk
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z0/4 Z
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z0/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z0/10 Z

Povinně volitelné předměty

Je požadováno splnění povinně volitelných předmětů z následujícího seznamu v rozsahu alespoň 60 kreditů:

kódPředmětKredityZSLS
NAIL002Neuronové sítě 94/2 Z+Zk
NAIL013Aplikace teorie neuronových sítí 32/0 Zk
NAIL060Implementace neuronových sítí I 62/2 Z+Zk
NAIL021Booleovské funkce a jejich aplikace 32/0 Zk
NAIL022Metody logického programování 32/0 Zk
NAIL025Evoluční algoritmy I 62/2 Z+Zk
NAIL086Evoluční algoritmy II 62/2 Z+Zk
NAIL028Úvod do robotiky 62/2 Z+Zk
NAIL029Strojové učení 32/0 Zk
NAIL004Seminář z umělé inteligence I 30/2 Z
NAIL052Seminář z umělé inteligence II 30/2 Z
NAIL061Seminář z mobilní robotiky 30/2 Z
NAIL065Evoluční robotika 52/1 Z+Zk
NAIL068Umělé bytosti 62/2 Z+Zk
NAIL069Umělá inteligence I 52/1 Z+Zk
NAIL071Plánování a rozvrhování 32/0 Zk
NAIL073Robot I 30/2 Z
NAIL074Robot II 30/2 Z
NAIL076Logické programování I 32/0 Zk
NAIL077Logické programování II 32/0 Zk
NAIL078Lambda-kalkulus a funkcionální programování I 52/1 Z+Zk
NAIL087Informatika a kognitivní vědy I 63/1 Z+Zk
NAIL088Informatika a kognitivní vědy II 63/1 Z+Zk
NAIL094Rozhodovací procedury a verifikace 62/2 Z+Zk
NAIL101Pravděpodobnostní robotika 62/2 Z+Zk
NAIL104Pravděpodobnostní grafické modely 32/0 Zk
NAIL105Internet a klasifikační metody 31/1 Z+Zk
NAIL106Multiagentní systémy 62/2 Z+Zk
NAIL107Strojové učení v bioinformatice 62/2 Z+Zk
NAIL108Mobilní robotika 31/1 KZ
NAIL116Sociální sítě a jejich analýza 62/2 Z+Zk
NDBI023Dobývání znalostí 94/2 Z+Zk
NDBI031Statistické metody v systémech pro dobývání znalostí z dat 31/1 Z+Zk
NMAI061Metody matematické statistiky 52/1 Z+Zk
NMAI067Logika v informatice 32/0 Zk
NOPT021Teorie her 32/0 Zk
NOPT042Programování s omezujícími podmínkami 62/2 Z+Zk
NPFL067Statistické metody zpracování přirozených jazyků I 52/2 Z+Zk
NPFL068Statistické metody zpracování přirozených jazyků II 62/2 Z+Zk
NPFL097Neřízené strojové učení v NLP 31/1 Z
NPFL104Metody strojového učení 51/2 Z+Zk
NPGR0013D počítačové vidění 52/2 Zk
NPRG023Softwarový projekt 90/6 Z0/6 Z
NPRG027Zápočet k projektu 60/4 Z0/4 Z
NPRG037Programování mikrokontrolerů 62/2 Z+Zk
NSWE001Vestavěné systémy a systémy reálného času 62/2 Z+Zk
NSWI054Softwarové inženýrství pro spolehlivé systémy 30/2 Z
NPFL114Hluboké učení 73/2 Z+Zk

Doporučené volitelné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NAIL015Implementace neuronových sítí II 62/2 Z+Zk
NAIL031Reprezentace booleovských funkcí 32/0 Zk
NAIL079Lambda-kalkulus a funkcionální programování II 52/1 Z+Zk
NAIL110Praktikum z robotiky 61/3 KZ
NPFL038Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči 62/2 Z+Zk
NPFL054Úvod do strojového učení 52/2 Z+Zk
NPFL079Algoritmy rozpoznávání mluvené řeči 62/2 Z+Zk
NPFL087Statistický strojový překlad 62/2 Z+Zk
NPFL103Vyhledávání informací 62/2 Z+Zk
NPGR002Digitální zpracování obrazu 43/0 Zk
NTIN084Bioinformatické algoritmy 62/2 Z+Zk
NSWI103Řízení projektů Systémová dynamika I 30/2 Z
NSWI104Řízení firem Systémová dynamika II 30/2 Z

Státní závěrečná zkouška

Ke dvěma povinným okruhům společným pro všechny obory si student vybere tři okruhy podle zvoleného zaměření. Minimálně dva okruhy musí být ze zvoleného zaměření (zaměření Inteligentní agenti má jeden z těchto okruhů povinný), třetí okruh je možné zvolit z jiného zaměření oboru. Celkem tedy každý student dostane pět otázek.

Zaměření: Inteligentní agenti

Zkušební okruhy

1. Reprezentace znalostí (povinný okruh pro zaměření Inteligentní agenti)
2. Řešení úloh a plánování
3. Neprocedurální programování
4. Multi-agentní systémy
5. Přírodou inspirované počítání

Zkušební požadavky

1. Reprezentace znalostí
Formální systémy, logika 1. řádu, jazyk, axiomy, odvozovací pravidla. Výroková logika, sémantika, tautologie a splnitelnost, dokazatelnost. Normální tvary formulí. Strojové dokazování vět, model checking, dopředné a zpětné řetězení, rezoluční metoda a unifikace.

Podmíněná nezávislost, Bayesovské sítě, výpočet v Bayesovské síti, naivní Bayesovský klasifikátor, rozhodovací grafy, markovské rozhodovací procesy, zpětnovazebné učení, částečně pozorovatelné markovské rozhodovací procesy, podmíněná markovská pole.

Doporučené předměty

kódPředmětKredityZSLS
NAIL062Výroková a predikátová logika 62/2 Z+Zk
NMAI060Pravděpodobnostní metody 32/0 Zk
NAIL069Umělá inteligence I 52/1 Z+Zk
NAIL070Umělá inteligence II 32/0 Zk
NAIL104Pravděpodobnostní grafické modely 32/0 Zk

2. Řešení úloh a plánování
Reprezentace znalostí: stavový prostor, produkční systémy, reprezentace pomocí logiky. Prohledávací algoritmy; stromové, grafové a lokální prohledávání, heuristiky. Řešení SAT problémů a splňování omezujících podmínek. Modelování problémů. Automatické plánování; plánovací doména a problém, plánovací operátory. Základní plánovací techniky a algoritmy; heuristiky; rozšíření plánovacích algoritmů. Plánování a rozvrhování.

Doporučené předměty

kódPředmětKredityZSLS
NAIL069Umělá inteligence I 52/1 Z+Zk
NAIL071Plánování a rozvrhování 32/0 Zk
NOPT042Programování s omezujícími podmínkami 62/2 Z+Zk
NAIL094Rozhodovací procedury a verifikace 62/2 Z+Zk

3. Neprocedurální programování
Odlišnost procedurálního a neprocedurálního způsobu programování. Principy funkcionálního a logického programování. Lambda kalkulus, syntax, principy redukce. Churchova a Rosserova vlastnost a konsistence kalkulu. Věty o pevném bodu. Normální tvar objektů. Typovaný lambda kalkul. Substituce a unifikace. Hornovy klauzule, SLD-rezoluce a logické programy. Čistý Prolog, negace definovaná neúspěchem, obecné logické programy. Postačující podmínky ukončení výpočtu. Implementace Prologu. Logické programování s omezujícími podmínkami.

Doporučené předměty

kódPředmětKredityZSLS
NAIL076Logické programování I 32/0 Zk
NAIL077Logické programování II 32/0 Zk
NAIL078Lambda-kalkulus a funkcionální programování I 52/1 Z+Zk
NAIL022Metody logického programování 32/0 Zk
NOPT042Programování s omezujícími podmínkami 62/2 Z+Zk

4. Multi-agentní systémy
Architektura autonomního agenta; percepce, mechanismus výběru akcí, paměť; psychologické inspirace. Metody pro řízení agentů; symbolické a konekcionistické reaktivní plánování, hybridní přístupy. Problém hledání cesty; navigační pravidla, reprezentace terénu. Komunikace a znalosti v multiagentních systémech, ontologie, řečové akty, FIPA-ACL, protokoly. Distribuované řešení problémů, kooperace, Nashova ekvilibria, Paretova efektivita, alokace zdrojů, aukce. Etologické motivace, modely populační dynamiky. Metody pro učení agentů; zpětnovazební učení, základní formy učení zvířat. Metodologie návrhu, jazyky a prostředí multiagentních systémů.

Doporučené předměty

kódPředmětKredityZSLS
NAIL106Multiagentní systémy 62/2 Z+Zk
NAIL068Umělé bytosti 62/2 Z+Zk

5. Přírodou inspirované počítání
Genetické algoritmy, genetické a evoluční programování. Teorie schémat, pravděpodobnostní modely jednoduchého genetického algoritmu. Evoluční strategie, diferenciální evoluce, koevoluce, otevřená evoluce. Rojové optimalizační algoritmy. Memetické algoritmy, hill climbing, simulované žíhání. Aplikace evolučních algoritmů (evoluce expertních systému, neuroevoluce, řešení kombinatorických úloh, vícekriteriální optimalizace).

Doporučené předměty

kódPředmětKredityZSLS
NAIL025Evoluční algoritmy I 62/2 Z+Zk
NAIL086Evoluční algoritmy II 62/2 Z+Zk
NAIL065Evoluční robotika 52/1 Z+Zk

Zaměření: Strojové učení

Zkušební okruhy

1. Strojové učení a jeho aplikace
2. Neuronové sítě
3. Dobývání znalostí

Zkušební požadavky

1. Strojové učení a jeho aplikace
Strojové učení; prohledávání prostoru verzí, učení s učitelem a bez učitele, pravděpodobnostní přístupy, zpětnovazební učení, teoretické aspekty strojového učení. Evoluční algoritmy; základní pojmy a teoretické poznatky, hypotéza o stavebních blocích, koevoluce, aplikace evolučních algoritmů. Strojové učení v počítačové lingvistice. Pravděpodobnostní algoritmy pro analýzu biologických sekvencí; hledávání motivů v DNA, strategie pro detekci genů a predikci struktury proteinů.

Doporučené předměty

kódPředmětKredityZSLS
NAIL029Strojové učení 32/0 Zk
NPFL067Statistické metody zpracování přirozených jazyků I 52/2 Z+Zk
NAIL025Evoluční algoritmy I 62/2 Z+Zk
NAIL107Strojové učení v bioinformatice 62/2 Z+Zk

2. Neuronové sítě
Neurofyziologické minimum. Modely pro učení s učitelem, algoritmus zpětného šíření, strategie pro urychlení učení, regularizační techniky a generalizace. Asociativní paměti, Hebbovské učení a hledání suboptimálních řešení, stochastické modely. Umělé neuronové sítě založené na principu učení bez učitele. Modulární, hierarchické a hybridní modely neuronových sítí. Genetické algoritmy a jejich využití při učení umělých neuronových sítí.

Doporučené předměty

kódPředmětKredityZSLS
NAIL002Neuronové sítě 94/2 Z+Zk
NAIL060Implementace neuronových sítí I 62/2 Z+Zk
NAIL013Aplikace teorie neuronových sítí 32/0 Zk
NAIL065Evoluční robotika 52/1 Z+Zk

3. Dobývání znalostí
Základní paradigmata dobývání znalostí. Příprava dat, výběr atributů a metody pro analýzu jejich relevance. Metody pro dobývání znalostí; asociační pravidla, přístupy založené na principu učení s učitelem a klastrová analýza. Metody pro extrakci charakteristických diskriminačních pravidel a měření jejich zajímavosti. Reprezentace, vyhodnocování a vizualizace získaných znalostí. Modely a evaluace vyhledávání informací. Využití technik pro dobývání znalostí a vyhledávání informací v praxi.

Doporučené předměty

kódPředmětKredityZSLS
NDBI023Dobývání znalostí 94/2 Z+Zk
NPFL103Vyhledávání informací 62/2 Z+Zk
NAIL105Internet a klasifikační metody 31/1 Z+Zk
NAIL099Seminář strojového učení a modelování I 20/1 Z

Zaměření: Robotika

Zkušební okruhy

1. Lokalizace a mapování
2. Řídící systémy
3. Robotické systémy
4. Plánování a navigace

Zkušební požadavky

1. Lokalizace a mapování
Základní typy lokalizace. Pravděpodobnostní lokalizace, částicové filtry, metody Monte-Carlo. Reprezentace prostředí, reprezentace map, problém korespondence, mapování v dynamickém prostředí. Vztah lokalizace a mapování, SLAM.

Doporučené předměty

kódPředmětKredityZSLS
NAIL028Úvod do robotiky 62/2 Z+Zk
NAIL101Pravděpodobnostní robotika 62/2 Z+Zk
NAIL108Mobilní robotika 31/1 KZ

2. Řídící systémy
Řídící systém robota. Zpracování signálu, rozpoznávání, feature matching and tracking. Systémy pro modelování, virtuální robotika, simulátory. Distribuované algoritmy, systémy řízení pro multirobotické systémy, komunikace, synchronizace, koordinace. Softwarová realizace, programování pro specifické běhové prostředí, ladící prostředky a postupy.

Doporučené předměty

kódPředmětKredityZSLS
NAIL028Úvod do robotiky 62/2 Z+Zk
NPGR0013D počítačové vidění 52/2 Zk
NPGR002Digitální zpracování obrazu 43/0 Zk
NSWI035Principy distribuovaných systémů 32/0 Zk

3. Robotické systémy
Základní kinematický a dynamický model, reverzní kinematika a dynamika. Nízkoúrovňový hardware a software, vestavěné systémy. Typy senzorů a aktuátorů, principy a typické oblasti použití. Vysokoúrovňové robotické systémy a jejich řízení: manipulátory, mobilní robotika, autonomní robotika.

Doporučené předměty

kódPředmětKredityZSLS
NAIL028Úvod do robotiky 62/2 Z+Zk
NAIL108Mobilní robotika 31/1 KZ
NSWE001Vestavěné systémy a systémy reálného času 62/2 Z+Zk

4. Plánování a navigace
Základní navigační postupy: dead-reckoning, odometrie, triangulace a trilaterace, inerciální navigace. Navigační a prohledávací algoritmy. Plánování akcí, formulace plánovacího problému, základní plánovací algoritmy, plánování s časem a zdroji.

Doporučené předměty

kódPředmětKredityZSLS
NAIL028Úvod do robotiky 62/2 Z+Zk
NAIL108Mobilní robotika 31/1 KZ
NAIL071Plánování a rozvrhování 32/0 Zk