Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Optika a optoelektronika

Garantující pracoviště: Katedra chemické fyziky a optiky
Oborový garant: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.

Charakteristika studijního oboru:
Obor je nabízen studentům, kteří chtějí získat širší fyzikální rozhled a detailní znalosti i praktické dovednosti potřebné k výzkumné a vědecké činnosti v oboru optiky a optoelektroniky. Výuka připravuje studenty jak pro samostatnou tvůrčí činnost, tak i pro týmovou spolupráci. Získaný širší přehled vytváří předpoklady také pro práci v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky, biologie a technických oborů. Důraz je kladen na vysokou profesionalitu v optice a optoelektronice s dobrou znalostí výpočetní techniky.

Student si vybírá podle zájmu a tématu diplomové práce jedno ze tří zaměření. Kromě obecných společných předmětů tak získává hlubší znalosti ve zvolených oblastech. Zaměření Kvantová a nelineární optika se soustředí zejména na vlastnosti světelných polí v rámci klasické i kvantové optiky, na nelineárně optické jevy. Zaměření Optoelektronika a fotonika se podrobně zabývá interakcí světla s pevnými látkami, detekcí světla, a technologií přípravy polovodičových materiálů pro optoelektronické a fotonické aplikace. V zaměření Teorie a modelování pro kvantovou optiku a optoelektroniku se vyučuje teoretický fyzikální aparát a rozvíjí metody modelování a počítačového programování pro teoretické řešení náročných problémů z oblasti kvantové i klasické optiky, interakce světla s látkami (včetně biologických objektů).

Součástí studijního plánu na všech zaměřeních je praktická výuka vedená v laboratořích vybavených na současné světové úrovni, která zajišťuje kompetence absolventů v oblasti experimentálního výzkumu, optické spektroskopie, aplikované optiky, optoelektroniky a spintroniky. Výběrové přednášky pokrývají ve světě se nově rozvíjející obory jako opto-spintronika, fyzika metamateriálů či terahertzová spektroskopie. Zasahování optiky do řady oborů (fyzika, biologie, chemie, medicína) i její stále rostoucí aplikace v každodenním životě zvyšují adaptibilitu absolventů a možnosti jejich uplatnění ve vědecké práci i v praxi.

Profil absolventa studijního oboru a cíle studia:
Absolvent má teoretické i experimentální znalosti z klasické i kvantové optiky a optoelektroniky. Zvládá matematické modelování fyzikálních procesů v optice a optoelektronice. Tyto znalosti a dovednosti je schopen uplatnit v další výzkumné a vědecké činnosti v oborech optika, optoelektronika, spintronika, fotonika, fyzika laserů, statistická a koherenční optika, nelineární optika, optické sdělování a zpracování informace, přístrojová optika, i v řadě oborů, kde se optika nebo optická spektroskopie využívá (biologie, chemie, medicína). Ovládá moderní informační technologie a zpracování vědeckých informací ze světových elektronických databází a je schopen odborně komunikovat v českém i anglickém jazyce. Má i zkušenosti s přípravou a navrhováním grantových projektů a s organizací vědecké práce. Je mu otevřena možnost dalšího doktorského studia nebo vědecké a pedagogické činnosti na vysokých školách a vědeckých ústavech v ČR i v zahraničí. Absolventi se uplatní i jako vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci nebo řídící pracovníci v soukromých firmách a institucích.

Doporučený průběh studia

Předpokladem úspěšného magisterského studia tohoto oboru je získání základních znalostí na úrovni následujících předmětů:

kódPředmětKredityZSLS
NBCM110Kvantová teorie I 94/2 Z+Zk
NOOE021Vlnová optika 94/2 Z+Zk
NOOE001Základy optické spektroskopie 32/0 Zk
NMAF035Numerické metody zpracování experimentálních dat 32/0 Zk

Tyto předměty se obvykle zapisují ve třetím roce bakalářského studia programu Fyzika jako povinně volitelné. Pokud posluchač tyto nebo jim ekvivalentní předměty neabsolvoval, měl by si je ve vlastním zájmu zapsat jako volitelné v prvním roce navazujícího magisterského studia. Obsah uvedených předmětů je součástí společných požadavků státní závěrečné zkoušky.

Povinné a povinně volitelné předměty – skupina 1 (24 kreditů)

Studenti si volí jedno ze tří zaměření Kvantová a nelineární optika, Optoelektronika a fotonika a Teorie a modelování pro kvantovou optiku a elektroniku.

1. rok magisterského studia

kódPředmětKredityZSLS
NFPL182Teorie pevných látek 94/2 Z+Zk
NOOE027Základy kvantové a nelineární optiky I 63/1 Z+Zk
NOOE028Základy kvantové a nelineární optiky II 63/1 Z+Zk
NOOE002Fyzika polovodičů pro optoelektroniku I 32/0 Zk
NOOE072Teorie prostorových symetrií pro optiku 32/0 Zk
NOOE046Speciální praktikum pro OOE I 60/4 KZ
NOOE016Speciální praktikum pro OOE II 60/4 KZ
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z
Kvantová a&nbnbsp;nelineární optika
NBCM067Kvantová optika I 52/1 Z+Zk
NBCM093Kvantová optika II 52/1 Z+Zk
NOOE003Optoelektronické materiály a technologie 32/0 Zk
Optoelektronika a fotonika
NOOE003Optoelektronické materiály a technologie 32/0 Zk
NOOE008Fyzika polovodičů pro optoelektroniku II 32/0 Zk
NBCM096Elektronový transport v kvantových systémech 52/1 Z+Zk
Teorie a modelování pro kvantovou optiku a elektroniku
NBCM067Kvantová optika I 52/1 Z+Zk
NBCM093Kvantová optika II 52/1 Z+Zk
NFPL004Nerovnovážná statistická fyzika a termodynamika 32/0 Zk

2. rok magisterského studia

kódPředmětKredityZSLS
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z
Kvantová a nelineární optika
NOOE007Integrovaná a vláknová optika 32/0 Zk
NOOE061Nelineární optika polovodičových nanostruktur 52/1 Z+Zk
NOOE033Speciální seminář z kvantové a nelineární optiky 30/2 Z0/2 Z
Optoelektronika a fotonika
NOOE005Fyzika polovodičů pro optoelektroniku III 52/1 Z+Zk
NOOE061Nelineární optika polovodičových nanostruktur 52/1 Z+Zk
NOOE010Speciální seminář z optoelektroniky 30/2 Z0/2 Z
Teorie a modelování pro kvantovou optiku a elektroniku
NOOE007Integrovaná a vláknová optika 32/0 Zk
NBCM083Vybrané partie z kvantové teorie 52/1 Z+Zk
NOOE033Speciální seminář z kvantové a nelineární optiky 30/2 Z0/2 Z

Povinně volitelné předměty – skupina 2 (15 kreditů)

kódPředmětKredityZSLS
Společné
NOOE025Spektroskopie s vysokým časovým rozlišením 32/0 Zk
NOOE124Fotonické struktury a elektromagnetické metamateriály 32/0 Zk
NOOE127Nanooptika 32/0 Zk
NOOE130Rentgenové lasery a rentgenová optika 32/0 Zk
NOOE125Spektroskopie v terahertzové spektrální oblasti 32/0 Zk
NOOE014Exkurze 20/1 Z
NOOE015Seminář 20/1 Z
Kvantová a nelineární optika
NOOE120Optická spektroskopie ve spintronice 32/0 Zk
NOOE048Základy konstrukce a výroby optických prvků 20/1 Z
NOOE035Luminiscenční spektroskopie polovodičů 32/0 Zk
NOOE047Integrovaná optika 32/0 Zk
NOOE029Mikrodutiny 32/0 Zk
NOOE034Teorie laseru 32/0 Zk
NOOE008Fyzika polovodičů pro optoelektroniku II 32/0 Zk
NBCM096Elektronový transport v kvantových systémech 52/1 Z+Zk
Optoelektronika a fotonika
NOOE120Optická spektroskopie ve spintronice 32/0 Zk
NOOE048Základy konstrukce a výroby optických prvků 20/1 Z
NOOE035Luminiscenční spektroskopie polovodičů 32/0 Zk
NOOE047Integrovaná optika 32/0 Zk
NOOE029Mikrodutiny 32/0 Zk
NBCM067Kvantová optika I 52/1 Z+Zk
NBCM093Kvantová optika II 52/1 Z+Zk
Teorie a modelování pro kvantovou optiku a elektroniku
NOOE029Mikrodutiny 32/0 Zk
NOOE034Teorie laseru 32/0 Zk
NOOE008Fyzika polovodičů pro optoelektroniku II 32/0 Zk
NBCM096Elektronový transport v kvantových systémech 52/1 Z+Zk
NBCM111Kvantová teorie II 73/2 Z+Zk
NBCM039Kvantová teorie molekul 73/2 Z+Zk
NTMF031Statistická fyzika kvantových mnohočásticových systémů I 32/0 Zk
NTMF032Statistická fyzika kvantových mnohočásticových systémů II 32/0 Zk

Doporučené volitelné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NOOE126Seminář femtosekundové laserové spektroskopie 20/2 Z0/2 Z
NBCM323Seminář teorie otevřených kvantových systémů 10/1 Z0/1 Z
NOOE049Holografie 32/0 Zk
NOOE113Laserová metrologie 32/0 Zk
NOOE026Ultrakrátké laserové pulzy 32/0 Zk
NOOE011Optika tenkých vrstev a vrstevnatých struktur 32/0 Zk

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

získání alespoň 120 kreditů
splnění všech povinných předmětů zvoleného oboru
získání alespoň 24 kreditů z povinně volitelných předmětů oboru ze skupiny 1
získání alespoň 15 kreditů z povinně volitelných předmětů oboru ze skupiny 2
odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

A. Společné požadavky

1. Pokročilá kvantová mechanika
Variační princip a poruchový počet.

Symetrie vlnové funkce, bosony a fermiony. Pauliho princip. Symetrie a zákony zachování. Štěpení hladin při snížení symetrie.

Oddělení pohybu elektronů a jader. Jednočásticová aproximace. Hladiny atomů, molekul a pevných látek. Typy vazeb v molekulách a kondenzovaných systémech.

Orbitální a spinový moment hybnosti, jejich operátory a kvantování. Skládání momentů hybnosti. Orbitální a spinový magnetický moment a jejich interakce s vnějším polem. Spin-orbitální interakce.

Druhé kvantování. Kvantování elektromagnetického pole. Koherentní stavy. Interakce elektromagnetického záření s látkou. Zlaté pravidlo. Absorpce, stimulovaná a spontánní emise. Výběrová pravidla. Doby života kvantových stavů. Absorpce a emise. Šířka a tvar spektrální čáry.

2. Kvantová teorie molekul a pevných látek
Bornova-Oppenheimerova a adiabatická aproximace. Základy kvantové teorie pevných látek se zaměřením na elektronovou strukturu a dynamiku elementárních excitací. Kvantový problém mnoha částic. Fonony a elektrony v periodických strukturách. Rozměrové vlivy, dimenze soustavy a vliv okrajových podmínek.

3. Termodynamika a statistická fyzika molekulárních soustav
Zákon působících hmot. Gibbsovo fázové pravidlo. Rovnice Clausiova-Clapeyronova. Stavová suma. Statistická rozdělení. Entropie ve statistické fyzice. Boltzmannova rovnice. Pauliho řídící rovnice.

4. Vlnová optika
Světlo jako elektromanetické vlnění v různých prostředích (vakuum, dielektrikum, bezztrátové–ztrátové, vodivé, homogenní–nehomogenní, izotropní–anizotropní, lineární–nelineární). Polarizace světla–matematický popis (Jonesovy vektory a matice, Stokesovy parametry) a experiment. Jevy na rozhraní mezi prostředími, Fresnelovy vzorce. Optické konstanty, Kramersovy-Kronigovy relace. Přiblížení paprskové optiky, eikonálová rovnice, paprsková rovnice, vady zobrazení. Komplexní reprezentace monochromatických a polychromatických polí, komplexní analytický signál. Vlnová teorie optické koherence, stupeň koherence, koherenční matice a částečně polarizované vlnění. Skalární teorie difrakce, Fresnelova a Fraunhoferova difrakce. Fourierovská optika, prostorové frekvence, přenosová funkce zobrazovací soustavy. Holografie. Gaussovské svazky, jejich šíření a transformace, další typy optických svazků (hermiteovské–gaussovské, laguerrovské-gaussovské, besselovské svazky). Optické rezonátory, stabilita rezonátoru, módy rezonátoru. Integrovaná a vláknová optika, typy optických vláken a vlnovodů, optické komunikace, vláknové senzory.

5. Experimentální metody
Způsoby měření optických konstant látek. Spektroskopické metody zkoumání látek (podle druhu interakce - absorpční, emisní, reflexní, měření rozptylu atd.). Spektroskopické přístroje. Zdroje a detektory optického záření. Měření parametrů světelných svazků (spektrální složení, výkon, časový průběh, polarizační a koherenční vlastnosti). Základní experimenty kvantové optiky.

B. Užší zaměření

Student si volí okruh otázek odpovídající jeho zaměření.

1. Kvantová a nelineární optika
Popis laseru: kinetické rovnice, semiklasická teorie, základy kvantové teorie laseru. Laserové rezonátory. Dynamické vlastnosti laseru (kontinuální režim a relaxační oscilace, Q-spínání, modová synchronizace, ultrakrátké pulsy). Typy laserů. Metody měření parametrů v laseru. Základy laserové spektroskopie. Lineární a nelineární optika (nelineární susceptibilita, klasický a semiklasický popis, základy kvantové teorie). Nelineární jevy druhého řádu (generace druhé harmonické, součtové a rozdílové frekvence, parametrický generátor a zesilovač). Nelineární jevy třetího řádu (generace třetí harmonické frekvence, nelineární index lomu a absorpce, čtyřvlnné směšování, optická fázová konjugace, optická bistabilita). Spontánní a stimulované rozptyly. Nestacionární koherentní jevy. Nelineárně optické materiály.

2. Optoelektronika a fotonika.
Krystalová struktura. Pásové schéma polovodičů, kvantové jámy a supermřížky, kvantové body (nanokrystaly) a dráty. Volné elektrony. Stacionární transportní jevy v polovodičích, vodivost a Hallův jev. Fotovodivost, základní mechanismy excitace a rekombinace nosičů. Optické vlastnosti polovodičů. Absorpční hrana. Příměsi a excitony, kmity mříže. Optické vlastnosti polovodičů ve vnějších polích. Zdroje optického záření, luminiscence, optický zisk, luminiscenční diody a polovodičové lasery. Polovodičové detektory záření. Polovodičové struktury kov-polovodič, přechod P-N, MIS, FET (JFET, MOSFET, HEMT). Metody přípravy monokrystalů, tenkých vrstev a superstruktur, optoelektronických prvků a systémů, technologie polovodičových systémů. Základy laserové a nelineární optiky. Nelineární optické vlastnosti polovodičů. Optická bistabilita, optické spínání.

3. Teorie a modelování pro kvantovou optiku a elektroniku
Kvantování elektromagnetického pole, klasická a kvantová teorie koherence. Koherentní stavy, stlačené stavy. Kvantová teorie fotoelektrické detekce. Kvantové korelace a fotonová statistika. Kvantový popis interakce světla s dvouhladinovým systémem. Teorie odezvy. Interakce světla s polovodiči. Interakce světla s kmity látky. Semiklasický a kvantový popis laseru. Dynamické vlastnosti laseru (kontinuální laser, synchronizace modů, Q spínání). Semiklasický a kvantový popis nelineárních optických procesů (generace harmonických frekvencí, součtové a rozdílové frekvence, parametrický generátor a zesilovač, nelineární komplexní index lomu, čtyřvlnné směšování, optická fázová konjugace, optická bistabilita). Kvantová teorie polovodičů.