Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

Garantující pracoviště: Katedra fyziky kondenzovaných látek
Oborový garant: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.

Charakteristika studijního oboru:
Obor je věnován experimentálnímu i teoretickému studiu vlastností kondenzovaných soustav, jejich mikrofyzikální interpretaci a možnostem aplikací, zejména se zřetelem na současný rozvoj materiálového výzkumu. K výuce společné pro celý obor si studenti mohou volit jedno ze zaměření: Fyzika atomových a elektronových struktur, Fyzika makromolekulárních látek, Fyzika materiálů, Fyzika nízkých teplot, Fyzika povrchových modifikací. Každý z uvedených tématických bloků zabezpečuje obecné vzdělání v oboru na současné úrovni poznání a profiluje absolventa ve zvoleném zaměření.

Profil absolventa studijního oboru a cíle studia:
Absolventi mají široké znalosti základů kvantové teorie, termodynamiky a statistické fyziky kondenzovaných soustav a příslušných výpočetních metod. Dovedou popsat strukturu těchto látek v různých formách, jejich mechanické, elektrické, magnetické i optické vlastnosti. Mají přehled o řadě experimentálních metod charakterizace struktury, složení i vlastností kondenzovaných látek jako jsou metody difrakční, spektroskopické i mikroskopické a dovedou je prakticky používat. Vhodným uplatněním jsou zejména pracoviště základního fyzikálního, chemického a biomedicínského výzkumu, vysoké školy uvedeného zaměření, laboratoře aplikovaného materiálového výzkumu a vývoje, zkušební laboratoře strojírenského, elektrotechnického, metalurgického a chemického průmyslu (především v oblasti makromolekulárních látek a organické chemie), ústavy zaměřené na ochranu a modifikaci materiálů a pracoviště v hygienické a ekologické službě.

Cílem studia je poskytnout široké vzdělání v kvantové teorii, termodynamice a statistické fyzice ve vazbě na současné přístupy teorie kondenzovaných soustav, a to soustav jak anorganických, tak organických a makromolekulárních. Současně poskytnout přehled o principech moderních experimentálních metod a technologických postupů. Ve vybraném zaměření poskytnout hlubší vzdělání a praktické dovednosti.

Doporučený průběh studia

Předpokladem úspěšného magisterského studia tohoto oboru je získání základních znalostí na úrovni následujících předmětů:

kódPředmětKredityZSLS
NBCM110Kvantová teorie I 94/2 Z+Zk
NFPL502Úvod do fyziky pevných látek 63/1 Z+Zk
NFPL505Úvod do fyziky měkkých materiálů 31/1 Z+Zk
NFPL192Proseminář fyziky kondenzovaných soustav 30/2 Z
NFPL141Kvantová teorie II152/1 Z+Zk

1 Pro magisterské studium studijní plány: Fyzika atomových a elektronových struktur a Fyzika nízkých teplot. Lze zapisovat v ZS i LS.

Tyto předměty se obvykle zapisují ve třetím roce bakalářského studia programu Fyzika jako povinně volitelné. Pokud posluchač tyto nebo jim ekvivalentní předměty neabsolvoval, měl by si je ve vlastním zájmu zapsat jako volitelné v prvním roce navazujícího magisterského studia. Obsah uvedených předmětů je součástí společných požadavků státní závěrečné zkoušky.

Povinné a povinně volitelné předměty – skupina 1 (25 kreditů)

Studenti si volí jedno z pěti zaměření Fyzika atomových a elektronových struktur, Fyzika makromolekulárních látek, Fyzika materiálů, Fyzika nízkých teplot a Fyzika povrchových modifikací.

1. rok magisterského studia

kódPředmětKredityZSLS
NFPL145Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I 93/3 Z+Zk
NFPL146Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav II 93/3 Z+Zk
NFPL800Termodynamika kondenzovaných soustav 52/1 Z+Zk
NFPL801Oborový seminář I130/2 Z
NFPL802Oborový seminář II130/2 Z
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z
Fyzika atomových a elektronových struktur
NFPL143Fyzika pevných látek I 94/2 Z+Zk
NFPL144Struktura látek a strukturní analýza 73/2 Z+Zk
NFPL147Fyzika pevných látek II 94/2 Z+Zk
Fyzika makromolekulárních látek
NBCM066Základy makromolekulární chemie 52/1 Z+Zk
NBCM208Základy makromolekulární fyziky 43/0 Zk
NBCM058Relaxační chování polymerů 32/0 Zk
NBCM038Elektrické a optické vlastnosti polymerů 32/0 Zk
NBCM231Aplikovaná termodynamika 32/0 Zk
Fyzika materiálů
NFPL132Teorie kondenzovaných látek 63/1 Z+Zk
NFPL133Struktura materiálů 43/0 Zk
NFPL135Fyzika materiálů I 42/1 Z+Zk
NFPL139Fyzika materiálů II 42/1 Zk
NFPL137Technologie materiálů 32/0 Zk
NFPL136Speciální praktikum fyziky materiálů 40/3 Z
Fyzika nízkých teplot
NFPL143Fyzika pevných látek I 94/2 Z+Zk
NFPL168Fyzika a technika nízkých teplot 32/0 Zk
NFPL169Hyperjemné interakce a jaderný magnetismus 32/0 Zk
NFPL092Radiofrekvenční spektroskopie pevných látek 32/0 Zk
NFPL206Vybrané kapitoly z kvantové fyziky pevných látek 73/2 Z+Zk
Fyzika povrchových modifikací
NBCM066Základy makromolekulární chemie 52/1 Z+Zk
NBCM213Fyzika přípravy tenkých vrstev 32/0 Zk
NBCM233Metody analýzy povrchů a tenkých vrstev 52/1 Z+Zk
NBCM214Procesy plazmové polymerace 32/0 Zk
NBCM231Aplikovaná termodynamika 32/0 Zk

1 Jako Oborový seminář studenti navštěvují právě jeden z následujících seminářů: Seminář strukturní analýzy (NFPL037), Seminář teorie kondenzovaného stavu (NFPL062), Seminář z magnetismu (NFPL118), Seminář z fyziky nízkých teplot (NFPL098), Seminář fyziky materiálů (NFPL113), Seminář z fyziky polymerů (NBCM091), Studijní seminář plazmových polymerů (NBCM200).

2. rok magisterského studia

kódPředmětKredityZSLS
NFPL124Experimentální metody fyziky kondenzovaných látek III 62/2 Z+Zk
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z
Fyzika atomových a elektronových struktur
Fyzika makromolekulárních látek
NBCM217Moderní směry ve fyzice makromolekul 43/0 Zk
NBCM142Diplomový seminář KMF 30/2 Z
Fyzika materiálů
Fyzika nízkých teplot
Fyzika povrchových modifikací
NBCM219Vybrané problémy fyziky reálných povrchů 32/0 Zk
NBCM142Diplomový seminář KMF 30/2 Z

Povinně volitelné předměty – skupina 2 (15 kreditů)

kódPředmětKredityZSLS
Fyzika atomových a elektronových struktur
NFPL115Elektronová mikroskopie 32/0 Zk
NFPL122Magnetické vlastnosti pevných látek 32/0 Zk
NFPL014Dielektrické vlastnosti pevných látek 32/0 Zk
NFPL040Aplikovaná strukturní analýza 31/1 Z+Zk
NFPL154Neutronové a synchrotronové záření v magnetických látkách 62/2 Z+Zk
NFPL030Rtg metody studia struktury a mikrostruktury materiálů 52/1 Z+Zk
NFPL082Magnetismus a elektronová struktura kovových systémů 32/0 Zk
NFPL013Rozptyl rtg záření na tenkých vrstvách 32/0 Zk
NFPL155Studium reálné struktury pevných látek 32/0 Zk
NFPL157Fyzika ve vysokých magnetických polích 32/0 Zk
NFPL156Fyzika ve vysokých tlacích 32/0 Zk
NFPL158Magnetické struktury 42/2 Z+Zk
NFPL550Tepelná kapacita pevných látek 32/0 Zk
NFPL011Výpočtová fyzika a návrh materiálů 32/0 Zk
NFPL004Nerovnovážná statistická fyzika a termodynamika 32/0 Zk
NFPL039Metody řešení a upřesňování krystalových struktur monokrystalů 31/1 Z+Zk
NFPL159Moderní materiály s aplikačním potenciálem 32/0 Zk
NFPL551Korelace v mnohoelektronových systémech 32/0 Zk
Fyzika makromolekulárních látek
NBCM098Rentgenová strukturní analýza biomolekul a makromolekul 32/0 Zk
NBCM211Měřicí metody elektrických vlastností polovodivých a nevodivých materiálů 31/1 Z+Zk
NFPL018Transportní a povrchové vlastnosti pevných látek 32/0 Zk
NBCM230NMR spektroskopie polymerů 32/0 Zk
NBCM209Pravděpodobnostní metody fyziky makromolekul 32/0 Zk
NBCM076Teorie polymerních struktur 32/0 Zk
NBCM072Základy molekulární elektroniky 32/0 Zk
NBCM062Strukturní teorie relaxačního chování polymerů 32/0 Zk
Fyzika materiálů
NFPL107Základy krystalografie 31/1 Z+Zk
NFPL115Elektronová mikroskopie 32/0 Zk
NFPL055Kinetika fázových transformací 32/0 Zk
NFPL305Magnetismus materiálů 32/0 Zk
NFPL197Základy mechaniky kontinua a teorie dislokací 32/0 Zk
NFPL198Teorie poruch krystalu 32/0 Zk
NFPL080Akustika ve fyzice kondenzovaého stavu 63/1 KZ
NFPL140Fyzika materiálů III132/0 Zk
NFPL103Anihilace pozitronů v pevných látkách 32/0 Zk
Fyzika nízkých teplot
NFPL171Makroskopické kvantové jevy I 32/0 Zk
NFPL172Makroskopické kvantové jevy II 32/0 Zk
NFPL093Vybrané kapitoly z teorie a metodiky magnetické rezonance 32/0 Zk
NFPL097Jaderně spektroskopické metody studia hyperjemných interakcí 31/1 Z+Zk
NFPL174Základy mechaniky tekutin a turbulence 32/0 Zk
NFPL096Mössbauerova spektroskopie 32/0 Zk
NFPL175NMR v magneticky uspořádaných látkách 31/1 Z+Zk
NFPL091NMR vysokého rozlišení143/0 Zk
NFPL129Jaderné metody studia magnetických systémů 32/0 Zk
NFPL095Základy kryotechniky 32/0 Zk
NFPL103Anihilace pozitronů v pevných látkách 32/0 Zk
NFPL128Vybrané partie z pozitronové anihilační spektroskopie131/1 Z+Zk
NFPL102Elektronová struktura ultratenkých magnetických vrstev 32/0 Zk
NFPL184Seminář radiofrekvenční spektroskopie kondenzovaných látek 30/2 Z0/2 Z
NFPL204Magnetické nanočástice 32/0 Zk
NFPL179Kvantový popis NMR 52/1 Z+Zk
Fyzika povrchových modifikací
NFPL107Základy krystalografie 31/1 Z+Zk
NBCM234Konstrukce depozičních aparatur 52/1 Z+Zk
NBCM235Základy fyziky plazmatu 32/0 Zk
NFPL149Rentgenografické studium reálné struktury tenkých vrstev 32/0 Zk
NBCM215Modifikace povrchů a její aplikace 32/0 Zk
NBCM236Nanokompozitní a nanostrukturované tenké vrstvy 32/0 Zk
NBCM220Tvrdé a supertvrdé vrstvy a jejich aplikace 32/0 Zk
NBCM232Elektrické vlastnosti tenkých vrstev 32/0 Zk
NBCM222Optické vlastnosti tenkých vrstev 32/0 Zk

Doporučené volitelné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NFPL037Seminář strukturní analýzy 30/2 Z
NFPL062Seminář teorie kondenzovaného stavu 30/2 Z
NFPL118Seminář z magnetismu 30/2 Z
NFPL098Seminář z fyziky nízkých teplot 30/2 Z
NFPL113Seminář fyziky materiálů 30/2 Z
NBCM091Seminář z fyziky polymerů 30/2 Z
NBCM200Studijní seminář plazmových polymerů 30/2 Z
NFPL500Praktické užití mikroskopie atomárních sil (AFM) 20/2 Z
NFPL038Difrakce rentgenového záření dokonalými krystaly 32/0 Zk
NFPL072Systémy s korelovanými f-elektrony 32/0 Zk
NFPL177Supravodivost 52/1 Z+Zk
NFPL006Řešení výpočetně náročných úloh ve fyzice 31/1 Z+Zk
NBCM060Základy vytváření polymerních struktur 32/0 Zk
NFPL017Automatizace experimentu 41/2 Z
NFPL051Mechanické vlastnosti nekovových materiálů 32/0 Zk
NFPL058Experimentální metody ve fyzice kovů 31/1 KZ
NFPL074Praktické užití transmisní elektronové mikroskopie140/3 Z
NFPL120Moderní problémy fyziky materiálů 32/0 Zk
NFPL199Fyzikální metody studia nanostruktur 32/0 Zk
NEVF106Řádkovací mikroskopie — STM, AFM 32/0 Zk
NFPL130Fyzikální metalurgie hliníkových slitin pro tváření 32/0 Zk
NFPL196Linux ve fyzikální laboratoři 31/1 Z+Zk
NFPL194Seminář o aktuálním dění ve fyzice materiálů 30/2 Z
NFPL304Technologie a vlastnosti materiálů na bázi železa132/0 Zk
NFPL306Slitiny lehkých kovů132/0 Zk
NFPL307Praktické užití skenovací elektronové mikroskopie140/3 Z
NBCM096Elektronový transport v kvantových systémech 52/1 Z+Zk

1 Předmět je možno zapsat buď v zimním anebo letním semestru.

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

získání alespoň 120 kreditů
splnění všech povinných předmětů zvoleného oboru
získání alespoň 25 kreditů z povinně volitelných předmětů oboru ze skupiny 1
získání alespoň 15 kreditů z povinně volitelných předmětů oboru ze skupiny 2
odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

A. Společné požadavky

1. Principy kvantového popisu kondenzovaných soustav
Popis pevné látky jako problém mnoha částic — skládání momentu hybnosti, Hundova pravidla, důsledky symetrie — symetrie vlnové funkce, Blochův teorém. Typy vazeb v molekulách a kondenzovaných soustavách.

Elektronové stavy v pevných látkách — pásová struktura a metody jejího výpočtu: jednoelektronové přiblížení a metody řešení efektivních rovnic (metoda LCAO, téměř volné elektrony, LAPW, pseudopotenciály). Adiabatická aproximace, variační princip a poruchový počet.

Interakce mezi elektrony — druhé kvantování, Hartree-Fockova aproximace, teorie funkcionálu hustoty. Kvazičástice v kondenzovaných soustavách.

Interakce elektromagnetického záření s látkou — absorpce a emise fotonu. Stimulovaná a spontánní emise, výběrová pravidla. Doba života kvantových stavů, přirozená šířka spektrální čáry.

2. Termodynamika a statistická fyzika kondenzovaných soustav
Termodynamická rovnováha, stavové veličiny a stavové rovnice. Hlavní termodynamické věty a jejich důsledky, entropie a absolutní teplota. Termodynamické potenciály, podmínky rovnováhy a stability. Kritické jevy, fázové přechody, Landauova teorie. Popis nerovnovážných procesů, lineární nerovnovážná termodynamika. Statistický popis stavu, distribuční funkce a matice hustoty. Liouvilleova rovnice. Gibbsovy stacionární soubory, souborové středování, odvození stavových rovnic. Klasické a kvantové systémy neinteragujících částic. Brownův pohyb, difuze ve vnějším poli.

3. Základy fyziky kondenzovaných látek
Struktura kondenzovaných soustav — krystalová struktura, bodová a translační symetrie, základy krystalografie. Reciproký prostor, Brillouinova zóna.

Reálná struktura látek — poruchy krystalické struktury, uspořádání na dlouhou a krátkou vzdálenost. Amorfní látky a jejich popis, párové distribuční funkce. Popis topologie, prostorové a elektronové struktury makromolekul.

Pohyb atomů a molekul v kondenzovaných látkách: Difuze. Kmity mřížky, fonony, tepelná kapacita.

Elektrické vlastnosti: polarizační mechanismy, dielektrická susceptibilita. Interakce mřížky iontového krystalu s elektromagnetickou vlnou. Vedení elektrického proudu: Sommerfeldův model, elektrony v periodickém poli, pásová struktura kovů a polovodičů. Základní poznatky o supravodivosti.

Magnetické vlastnosti: diamagnetismus a paramagnetismus, magnetizace, magnetická susceptibilita. Spontánní uspořádání magnetických momentů. Magnetizační procesy ve feromagnetikách.

Mechanické silové pole: elastická a plastická deformace, viskozita. Viskoelasticita a kaučuková elasticita polymerních systémů, skelný přechod, princip časově-teplotní superpozice.

4. Experimentální metody
Metody určování struktury — základní difrakční metody: difrakce a rozptyl rtg záření, elektronů, neutronů, atomů a iontů. Mikroskopické metody — světelná, řádkovací a transmisní elektronová mikroskopie.

Makroskopické a mikroskopické metody studia mechanických, tepelných, dielektrických, optických, transportních a magnetických vlastností látek.

Základní spektroskopické metody (radiofrekvenční, mikrovlnné, optické, rentgenové, gama, fotoemisní) a jejich použití.

B. Užší zaměření

Student si volí okruh otázek odpovídající jeho zaměření.

1. Fyzika atomových a elektronových struktur

Atomová struktura látek
Bodové a prostorové grupy. Symetrie fyzikálních vlastností. Struktura krystalů, kvazikrystalů, modulovaných struktur a amorfních látek. Používání strukturních databází. Kinematická teorie difrakce: rozptyl na elektronu, atomu a molekule; rozptyl na periodických a nízkodimenzionálních strukturách. Základy dynamické teorie difrakce. Využití neutronů a synchrotronového záření. Počítačové simulace, ab initio výpočty.

Elektronová struktura a fyzikální vlastnosti látek
Vodivostní elektrony v materiálech (klasický a kvantový popis), elektrony v periodickém potenciálu. Elektronová struktura kovů, polovodičů a izolátorů, optické vlastnosti. Chemická vazba, koheze, hybridizace elektronových stavů. Elektron-fononová interakce, elektrický a tepelný transport. Coulombovská a výměnná interakce, elektronové korelace, vznik magnetického momentu. Magnetické uspořádání, symetrie. Mikroskopické modely magnetismu. Nízkodimenzionální systémy. Měrné teplo, teplotní roztažnost. Magnetotransportní a magnetoelastické jevy. Dielektrika, elektrická permitivita, feroelektrika a antiferoelektrika. Elektrooptické a magnetooptické jevy. Využití mikroskopických a makroskopických metod. Vliv vnějšího tlaku, fyzika ve vysokých magnetických polích. Ab initio výpočty elektronové struktury a fyzikálních vlastností. Aplikační využití elektronových vlastností materiálů. Nanomateriály.

Kolektivní jevy
Spontánní narušení symetrie a parametr uspořádání. Mikroskopický popis fázových přechodů, teorie středního pole, fluktuace. Strukturní a magnetické fázové přechody. Spontánní uspořádání jaderných momentů. Kondo mřížka a systémy s těžkými fermiony. Bose-Einsteinova kondenzace atomu. Supravodivost a supratekutost. Kooperativní jevy mimo rovnováhu, lasery.

2. Fyzika makromolekulárních látek

Struktura makromolekul
Konfigurace, konformace, takticita a stereoregularita polymerních řetězců. Architektura makromolekulárních systémů. Způsoby přípravy makromolekulárních systémů, chemická struktura polymerů, způsoby výstavby polymerních sítí, bod gelace. Distribuce a průměry molárních hmotností.

Fyzikální vlastnosti makromolekulárních systémů
Relaxační vlastnosti, skelný přechod a teorie volného objemu, časově-teplotní superpozice. Pojem lineární viskoelasticity, viskoelastické funkce, Boltzmannův princip superpozice. Termodynamika polymerních roztoků, směsí a blokových kopolymerů — fázové diagramy. Flory-Hugginsova teorie, botnací rovnováha. Koligativní vlastnosti polymerních roztoků. Přechod klubko-globule. Krystalizace polymerů. Elektrické a optické vlastnosti polymerů, generace a transport náboje v organických strukturách.

Experimentální metody
Metody studia skelného přechodu, měření reologických a viskoelastických vlastností, dynamická mechanická analýza. Měření dielektrických a elektrických vlastností, termální depolarizace. Detekce teplotních přechodů, diferenciální skenovací kalorimetrie. Metody určování molekulových hmotností a struktury polymerů. Difrakční/rozptylové a spektroskopické metody pro studium struktury makromolekulárních systémů.

3. Fyzika materiálů

Poruchy krystalové mřížky
Krystalová mřížka, vakance, intersticiály, vrstevné chyby, subhranice, hranice zrn, dvojčata, inkluze, dispersoidy, precipitáty. Interakce poruch krystalové mřížky. Experimentální metody studia poruch krystalové mřížky: mechanické zkoušky, difrakční a zobrazovací metody, termická analýza, akustická emise.

Mechanické vlastnosti
Plastická deformace, teorie zpevnění, creep a lom. Statické a dynamické odpevnění, zotavení poruch mřížky, superplasticita, nestabilita plastické deformace, tvarová paměť.

Termodynamika vícesložkových systémů
Binární a ternární fázové diagramy, model párových vazeb, pákové pravidlo, intermediální fáze. Fázové transformace, tuhnutí slitin, segregační procesy. Difuzní a bezdifuzní transformace v pevných látkách, TTT-diagramy, Avramiho rovnice. Difuze v pevných látkách.

Moderní materiály a technologie
Intermetalické sloučeniny, keramické a kompozitní materiály, submikrokrystalické a nanokrystalické materiály, kvazikrystaly, materiály s tvarovou pamětí, technologie přípravy moderních materiálů.

4. Fyzika nízkých teplot

Elektronová struktura pevných látek
Metody výpočtu elektronové struktury. Elektronová struktura a magnetické vlastnosti pevných látek. Magnetické momenty volného atomu/iontu, interakce s krystalovým polem, korelační jevy, výměnné interakce, lokalizované a itinerantní magnetické momenty.

Fyzika a technika nízkých teplot
Metody získávání nízkých a velmi nízkých teplot, základní vlastnosti kryokapalin. Nízkoteplotní termometrie.

Makroskopické kvantové jevy
Supravodivost, Cooperovy páry, Meissnerův jev, slabá supravodivost. Supravodiče I. a II. druhu, vysokoteplotní supravodivost. Supratekutost 4He, 3He, makroskopická vlnová funkce, Boseova-Einsteinova kondenzace.

Hyperjemné interakce a jaderný magnetismus
Elektrické a magnetické momenty atomových jader, elektrická a magnetická hyperjemná interakce. Spinový hamiltonián, hyperjemné štěpení energetických hladin, role symetrie okolí jádra.

Experimentální metody studia hyperjemných interakcí (jaderná magnetická rezonance, elektronová paramagnetická rezonance, mionová spinová rotace, Moessbauerův jev, jaderná orientace, metoda porušených úhlových korelací) a jejich využití pro studium atomové, elektronové a magnetické struktury.

5. Fyzika reálných povrchů

Fyzika povrchů
Vazba molekuly na povrchu, absorpce, ideální a reálný povrch, elektronová struktura povrchů, povrchové stavy, výstupní práce, emise nabitých částic, emise elektronu, princip elektronové spektroskopie, interakce částic a záření s povrchem, fotoemise, princip fotoelektronové spektroskopie, sekundární elektronové emise, difrakce. Energie povrchů a rozhraní.

Experimentální metody studia povrchu
Metody elektronové spektroskopie (AES, REED), metody iontové spektroskopie (SIMS, SNMS), metody fotoelektronové spektroskopie (UPS, XPS) a jejich praktické použití. Metody elektronové mikroskopie. Měření povrchové energie: statické a dynamické metody měření kontaktního úhlu. Infračervená spektroskopie ATR FTIR, metody rtg. difrakce — maloúhlový rozptyl.

Příprava tenkých vrstev
Definice tenké vrstvy, pojem tloušťky tenké vrstvy, počáteční stadium a mechanismy růstu vrstvy. Základní metody jejich přípravy: vyparování ve vakuu, stejnoměrné a vysokofrekvenční rozprašování, CVD, PE CVD anorganických a organických vrstev (plazmová polymerace). Metody diagnostiky růstu tenké vrstvy, měření rychlosti nanášení a tloušťky, určování struktury a morfologie, mechanických, elektrických a optických vlastností. Modifikace povrchu, změny povrchové energie a chemické aktivity. Použití tenkých vrstev — tvrdá, oderuvzdorná pokrytí, ochranné a pasivační vrstvy, optické tenké vrstvy, vrstvy pro mikroelektroniku.