Základní informace

1. Základní informace

Studijní obory bakalářského studia

Studijní program Matematika nabízí na bakalářském stupni studia čtyři odborné obory.

Obecná matematika 2.1
Finanční matematika 2.2
Matematické metody informační bezpečnosti 2.3
Matematika pro informační technologie 2.4

V rámci programu Matematika jsou akreditovány také obory, určené pro studenty, kteří po absolvování bakalářského studia chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky, a to "Matematika se zaměřením na vzdělávání" a "Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání". Studijní plány učitelských oborů jsou uvedeny ve zvláštní části této publikace.

V roce 2012/13 vstoupila v platnost nová akreditace všech bakalářských oborů studijního programu Matematika. Navíc byl v roce 2015 modifikován studijní obor Matematické metody informační bezpečnosti a od roku 2016 je studium tohoto oboru podle plánu NN nabízené pod novým názvem Matematika pro informační technologie. Na některých odborných matematických oborech je proto zavedeno několik studijních plánů v závislosti na roku zahájení studia, které v různé míře odrážejí změny související s novou akreditací těchto oborů.

Obor Obecná matematika poskytuje širší teoretický základ a je výbornou průpravou pro navazující magisterské studium. Tento obor má jeden studijní plán.

Obecná matematika2.1

Obor Finanční matematika je vhodný zejména pro studenty, kteří po ukončení studia odcházejí do praxe. Prakticky orientovaný základ je doplněn ve druhém a třetím roce studia speciálními profilujícími předměty. Bude-li absolvent tohoto oboru chtít pokračovat v navazujícím magisterském studiu, bude si muset některé teoreticky zaměřené předměty doplnit. Tento obor má jeden studijní plán.

Finanční matematika2.2

Obor Matematické metody informační bezpečnosti nabízí poměrně široký teoretický základ, který je doplněn několika klíčovými předměty tak, aby vedle studia stejnojmenného navazujícího magisterského oboru a také oboru Matematika pro informační technologie byl možný i přímý přechod do praxe. Tento obor se dělí na dva studijní plány:

Matematické metody informační bezpečnosti, plán NN (zahájení studia v roce 2015) 2.3.1
Matematické metody informační bezpečnosti, plán N (zahájení studia v roce 2012 až 2014) 2.3.2

Obor Matematika pro informační technologie vznikl přejmenováním NN oboru Matematické metody informační bezpečnostia tedy stejně jako tento obor nabízí poměrně široký teoretický základ, který je doplněn několika klíčovými předměty tak, aby vedle studia stejnojmenného navazujícího magisterského oboru byl možný i přímý přechod do praxe. Tento obor má jeden studijní plán:

Matematika pro informační technologie2.4

Všeobecné zásady studia

Základní informace

Celkem je požadováno získání minimálně 180 kreditů za celé tříleté studium. Pro úspěšné ukončení studia je nutné absolvovat všechny předměty, které jsou studijním plánem stanoveny jako povinné, nebo předměty s nimi záměnné. Studijní plán může též vyžadovat získání určitého počtu kreditů z jednotlivých skupin povinně volitelných předmětů.

Studijní plány

Studijní plán předepisuje povinné předměty oboru, požadované počty kreditů z jednotlivých skupin povinně volitelných předmětů, podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a požadavky u státní závěrečné zkoušky. Průběh studia není studijními plány pevně určen. Student si zapisuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty tak, aby průběžně splňoval kreditní limity pro zápis do dalšího roku studia a aby splnil podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce.

Předmětové rekvizity

Zápis předmětů může být podmíněn splněním určitých podmínek stanovených v předmětových rekvizitách. Některé předměty vyžadují předchozí absolvování (prerekvizita) nebo alespoň zápis (korekvizita) jiných předmětů. Naopak, předchozí zápis jiného předmětu může znemožnit zápis předmětu, o který má student zájem (neslučitelnost). Předchozí absolvování jiného předmětu může být automaticky uznáno jako splnění předmětu, který student potřebuje (záměnnost). Předmětové rekvizity jsou uvedeny v Seznamu předmětů MFF UK ("bílé Karolince") a předmětovém modulu Studijního informačního systému.

Doporučujeme všem studentům, aby při zápisu předmětů věnovali předmětovým rekvizitám nejvyšší pozornost. Je zejména vhodné si ověřit, zdali zapsaný předmět není prerekvizitou dalších důležitých předmětů. Nesplnění takového předmětu může mít za následek prodloužení studia.

Doporučený průběh studia

V následujících částech jsou uvedeny studijní plány pro jednotlivé obory a doporučené průběhy studia, které rozepisují povinné předměty a některé povinně volitelné předměty do jednotlivých ročníků a uvádějí další podrobnosti studijních plánů. Povinné předměty jsou v tabulkách uvedeny tučně, povinně volitelné předměty obyčejným písmem a volitelné předměty kurzívou. V této kapitole jsou rovněž specifikovány podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a požadavky k ústní části SZZ.

Doporučený průběh studia není závazný, je však vhodné jej co nejvíce dodržovat, protože je sestaven s ohledem na rekvizity, návaznosti předmětů, tvorbu rozvrhu a na podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce.

Tělesná výchova a angličtina

Studijní plány všech matematických oborů vyžadují absolvování čtyř semestrů tělesné výchovy a složení zkoušky z anglického jazyka.

Povinná výuka tělesné výchovy je v doporučeném průběhu studia rozmístěna do prvních čtyř semestrů, je však možné ji plnit kdykoli v průběhu bakalářského studia. Vyžaduje se absolvování těchto čtyř předmětů:

kód Předmět Kredity ZS LS
NTVY014 Tělesná výchova I   1 0/2 Z
NTVY015 Tělesná výchova II   1 0/2 Z
NTVY016 Tělesná výchova III   1 0/2 Z
NTVY017 Tělesná výchova IV   1 0/2 Z

Kterýkoli z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 (ale nejvýše jeden z nich) lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019. Tyto kursy může student absolvovat kdykoli v průběhu bakalářského studia.

Zkouška z angličtiny vyžaduje zápis povinného předmětu

kód Předmět Kredity ZS LS
NJAZ091 Anglický jazyk   1 0/0 Zk 0/0 Zk

Tento předmět lze zapsat jak v zimním tak v letním semestru. Zkouška z anglického jazyka je v doporučených studijních plánech umístěna do letního semestru 2. ročníku, je však možné ji splnit kdykoli v průběhu bakalářského studia.

Před zápisem zkoušky z angličtiny doporučujeme absolvovat čtyřsemestrální kurs anglického jazyka, a to nejlépe během prvních čtyř semestrů studia. Pro mírně pokročilé jsou určeny předměty:

kód Předmět Kredity ZS LS
NJAZ071 Anglický jazyk pro mírně pokročilé I   1 0/4 Z
NJAZ073 Anglický jazyk pro mírně pokročilé II   1 0/4 Z
NJAZ075 Anglický jazyk pro mírně pokročilé III   1 0/4 Z
NJAZ089 Anglický jazyk pro mírně pokročilé IV   1 0/4 Z

Středně pokročilým a pokročilým stačí zapsat předměty s poloviční hodinovou dotací:

kód Předmět Kredity ZS LS
NJAZ070 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé I   1 0/2 Z
NJAZ072 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé II   1 0/2 Z
NJAZ074 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé III   1 0/2 Z
NJAZ090 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé IV   1 0/2 Z

Po absolvování kurzů připravujících k povinné zkoušce z angličtiny doporučujeme studentům, aby navštěvovali semináře z odborné angličtiny:

kód Předmět Kredity ZS LS
NJAZ013 Anglický jazyk pro matematiky I   3 0/2 Z
NJAZ096 Anglický jazyk pro matematiky II   3 0/2 Z

Ukončení studia

Bakalářské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Na odborném studiu má státní závěrečná zkouška dvě části: obhajobu bakalářské práce a ústní zkoušku. Známkou je hodnocena jak každá část státní závěrečné zkoušky zvláš?, tak celá zkouška dohromady. Při neúspěchu opakuje student ty části státní závěrečné zkoušky, ve kterých dosud neuspěl. Každou část SZZ lze opakovat nejvýše dvakrát.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky jsou uvedeny u studijních plánů jednotlivých oborů.

Bakalářská práce je zadávána zpravidla na počátku 3. ročníku. Doporučujeme vybírat si téma především z nabídky pracoviště garantujícího zvolený studijní obor; v případě zájmu o téma z nabídky jiného pracoviště nebo o téma vlastní důrazně doporučujeme konzultovat vhodnost tématu s garantem studijního oboru. Na oboru Finanční matematika a ve studijním plánu "N" oboru Matematické metody informační bezpečnosti je v souvislosti s bakalářskou prací vyžadován zápočet z předmětu

kód Předmět Kredity ZS LS
NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce   6 0/4 Z 0/4 Z

Na studijním plánu "NN" oboru Matematické metody informační bezpečnosti a na oboru Matematika pro informační technologie studenti místo NSZZ031 zapisují jednu ze dvou variant konzultací k bakalářské práci podle zvoleného zaměření:

kód Předmět Kredity ZS LS
NMMB349 Bakalářské konzultace: Informační bezpečnost   6 0/4 Z 0/4 Z
NMPG349 Bakalářské konzultace: Počítačová geometrie   6 0/4 Z 0/4 Z

Na oboru Obecná matematika studenti místo NSZZ031 zapisují jednu ze čtyř variant konzultací k bakalářské práci podle zvoleného zaměření:

kód Předmět Kredity ZS LS
NMAG349 Bakalářské konzultace: Matematické struktury   6 0/4 Z 0/4 Z
NMMA349 Bakalářské konzultace: Matematická analýza   6 0/4 Z 0/4 Z
NMNM349 Bakalářské konzultace: Modelování a numerická analýza   6 0/4 Z 0/4 Z
NMSA349 Bakalářské konzultace: Stochastika   6 0/4 Z 0/4 Z

Každá z těchto variant vyžaduje absolvování určité kombinace předmětů ze zvoleného zaměření. Podrobnosti jsou uvedeny níže.

Konzultace k bakalářské práci je vhodné zapisovat v posledním semestru studia. Zápis lze provést v letním i zimním semestru, v termínu pro zápis předmětů stanoveném harmonogramem. Zápočet z těchto předmětů uděluje vedoucí bakalářské práce. Podmínkou udělení zápočtu je zhotovení práce v téměř dokončené podobě.

Termíny pro zadání bakalářské práce, odevzdání bakalářské práce a podání přihlášky ke státní závěrečné zkoušce určuje harmonogram školního roku.

Projekt

Od druhého roku studia může student požádat děkana o zadání projektu. Jeho ohodnocení (max. 9 kreditů) stanoví děkan na základě doporučení zadávajícího učitele a garanta studijního programu Matematika.

Převádění kreditů

Převádění kreditů za předměty absolvované v bakalářském studiu do magisterského studia upravuje čl. 12 Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě.