1. Základní informace

1. Základní informace

Studijní obory

Bakalářský studijní program Informatika zahrnuje tři odborné studijní obory a jeden učitelský:

 Obecná informatika
 Programování a softwarové systémy
 Softwarové a datové inženýrství
 Informatika se zaměřením na vzdělávání

V případě oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání se jedná o tzv. dvouoborové studium: tento obor je možné studovat pouze v kombinaci s oborem Matematika se zaměřením na vzdělávání. Toto studium je bakalářským stupněm vzdělání připravujícím posluchače zejména pro navazující magisterské studium učitelství matematiky – informatiky pro střední školy. Tento obor je popsán v samostatné kapitole věnované učitelským studijním oborům.

Studijní plány

Studium v jednotlivých oborech je určeno studijními plány. Studijní plány určují skladbu povinných a povinně volitelných předmětů a dále požadavky ke státní zkoušce. Povinně volitelné předměty jsou pro každý obor rozděleny do několika skupin a pro každou skupinu je určen minimální počet kreditů, který je z dané skupiny třeba získat před přihlášením se ke státní zkoušce. Vedle povinných předmětů a předepsaného množství povinně volitelných předmětů si může každý posluchač podle vlastního výběru zapisovat další předměty vyučované na naší fakultě, v případě zájmu i na jiných fakultách naší univerzity (tzv. volitelné předměty). V souladu s platnou akreditací jsou některé povinně volitelné předměty vyučovány v některých ak. rocích pouze v angličtině.

 

Všechny tři odborné studijní obory mají velkou společnou část tvořenou povinnými předměty pokrývajícími základy matematiky, teoretické informatiky, programování a softwarových systémů. Díky tomu je doporučený průběh studia v 1. ročníku na těchto oborech stejný (viz dále), velmi podobný je doporučený průběh v zimním semestru ve 2. ročníku, a stejná je i velká část požadavků ke státní zkoušce. Rozdíly mezi obory jsou především ve skladbě povinně volitelných předmětů, v několika odlišnostech v seznamech povinných předmětů, a v části požadavků ke státní zkoušce. Společný základ všech tří odborných oborů usnadňuje také případný přestup z jednoho oboru na druhý, pokud student během studia přehodnotí svou původní volbu oboru.

Doporučený průběh studia

Doporučený průběh studia je pro každý obor vypracován tak, aby na sebe povinné předměty navazovaly, aby student získal včas kredity potřebné pro zápis do dalšího úseku studia a aby včas splnil podmínky pro přihlášení se ke státní zkoušce. Většina povinných předmětů je v doporučeném průběhu studia zařazena do 1. a 2. ročníku studia a jenom minimum z nich je ponecháno do 3. ročníku, ve kterém je větší prostor ponechán na předměty povinně volitelné a volitelné. Doporučený průběh studia je podporován také při tvorbě celofakultního rozvrhu. Doporučené průběhy studia pro jednotlivé obory jsou uvedeny v další části textu u popisu oborů.

Zaměření

Každý z oborů Obecná informatika, Programování a softwarové systémy, a Softwarové a datové inženýrství se člení dále na dvě až tři zaměření. Jednotlivá zaměření téhož oboru se od sebe liší požadavky posledního okruhu bakalářské státní zkoušky z informatiky. Posluchač má sám možnost přizpůsobit výběr svých povinně volitelných a volitelných předmětů tomu, v jakém zaměření bude studium končit a jaké odborné znalosti k tomu bude potřebovat. Volbu svého zaměření oznámí s přihláškou k bakalářské státní závěrečné zkoušce.

Státní závěrečná zkouška a ukončení studia

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

 obhajoba bakalářské práce
 zkouška z matematiky
 zkouška z informatiky

Bakalářská práce je zadávána zpravidla na počátku 3. ročníku. Typicky má charakter softwarového díla, které může navazovat na ročníkový projekt (viz dále studijní plány), nebo odborné teoretické práce. Doporučujeme vybírat si téma především z nabídky pracoviště garantujícího zvolený studijní obor; v případě zájmu o téma z nabídky jiného pracoviště nebo o téma vlastní důrazně doporučujeme konzultovat vhodnost tématu s garantem studijního oboru.

 

Každá část státní závěrečné zkoušky je hodnocena známkou, a z těchto známek se pak skládá celková známka státní závěrečné zkoušky. Seznam požadavků ke zkouškám z matematiky a informatiky na jednotlivých oborech je uveden v další části textu u popisu oborů. Ke každé části státní závěrečné zkoušky se posluchač může přihlásit samostatně. Studium je úspěšně zakončeno úspěšným absolvováním všech tří částí. Při neúspěchu opakuje student ty části státní závěrečné zkoušky, ve kterých neuspěl. Opakovat část státní závěrečné zkoušky lze nejvýše dvakrát.

 

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce nebo její části jsou následující:

 získání alespoň 180 kreditů
 splnění všech povinných předmětů zvoleného oboru
 splnění povinně volitelných předmětů zvoleného oboru ve stanoveném rozsahu
 odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu (pro přihlášení k obhajobě bakalářské práce).