Harmonogram konání státních závěrečných zkoušek (SZZ) bakalářského studijního oboru Obecná fyzika v letním termínu akademického roku 2018/2019

Harmonogram SZZ pro Bc. stud. obor Obecná fyzika v září 2019

do 30. 4. 2019

 • vedoucí prací navrhnou oponenta a oznámí ho tajemníkům pracovišť k  odsouhlasení vedoucím pracoviště
 • seznam vedoucích a oponentů prací pošlou tajemníci předsedovi komise pro SZZ ke schválení
 • žádost oponentovi o vypracování posudku zajistí pracoviště

13. 5. – 17. 5.

 • odevzdávání bakalářských prací na sekretariát Kabinetu výuky obecné fyziky (KVOF), Ke Karlovu 3, přízemí, v době 9:00-12:00 a 13:00-15:00
 • odevzdávání před stanoveným termínem je možné po předchozí domluvě na sekretariátě KVOF
 • současně student vloží práci ve formátu PDF, její přílohy a  abstrakty v jazyce českém (resp. slovenském) a anglickém (případně další nezbytné údaje) v elektronické podobě do SIS, viz Směrnice děkana č. 4/2019
 • student doručí na KVOF jeden výtisk práce a druhý výtisk práce doručí (s pomocí vedoucího práce a příslušné katedry) oponentovi
 • student se do 9. 6. přihlásí k SZZ na studijním oddělení (v pátek odpoledne nemá studijní oddělení úřední hodiny)

20. 5.

 • předseda komise pro SZZ zkontroluje formální náležitosti prací
 • při nesplnění všech náležitostí může předseda komise práci odmítnout
 • seznam prací, které tyto náležitosti splňují, předseda předá na studijní oddělení

do 9. 6.

 • uzavření studia a kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k  SZZ na studijním oddělení

10. 6.

 • studijní oddělení náhodným způsobem přiřadí studenty k subkomisím 1-6, a to zpravidla 6 studentů na den ke každé z nich
 • v případě nejasností konzultuje studijní oddělení předsedu komise
 • studijní oddělení zajistí rozeslání jednotlivých oznámení o  konání SZZ

do 18. 6.

 • doručení podepsaných posudků vedoucích a oponentů (stačí 1  exemplář) na sekretariát KVOF
 • posudky vedoucího i oponenta obsahují návrh známky
 • existují-li posudky již dříve, doručí je student na KVOF spolu s  výtiskem práce
 • vedoucí i oponent vloží nepodepsané posudky v elektronické podobě do SIS, viz Směrnice děkana č. 4/2019

25. 6.

 • konání SZZ v době 9:00-18:00
 • v době 8:30-9:00 si subkomise vyzvednou bakalářské práce s posudky na KVOF
 • seznam subkomisí včetně provedených rezervací poslucháren je součástí rozpisu komisí
 • student se může ze SZZ omluvit před započetím zkoušky a zadáním otázek
 • obhajoba bakalářské práce probíhá zpravidla pomocí formální prezentace s užitím projekční techniky. Délka prezentace musí být do 10 minut, student ji připraví ve formátu PowerPoint nebo PDF a přinese ji buď na USB médiu nebo CD. Technické podrobnosti dohodne s předsedajícím příslušné subkomise.
 • přítomnost oponenta či vedoucího je nezbytná jen v případě, kdy navrhují práci hodnotit stupněm "dobře" anebo "neprospěl/a"
 • za obhájenou bakalářskou práci se udělí jedna známka
 • dvě ústní otázky se zhodnotí jednou výslednou známkou za ústní část zkoušky
 • závěrem se stanoví jedna známka za celkový průběh SZZ

následně

 • předsedající jednotlivých subkomisí vloží záznamy o průběhu obhajob v elektronické podobě do SIS
 • odevzdají v listinné podobě na studijní oddělení protokoly o SZZ, podepsané záznamy o průběhu obhajoby, podepsané posudky vedoucího/oponenta a formulář s podpisovými vzory členů subkomise

V Praze dne 21. 3. 2019

prof. J. Podolský, předseda komise pro SZZ