Harmonogram konání státních závěrečných zkoušek (SZZ) bakalářského studijního programu Fyzika a oboru Obecná fyzika v letním termínu akademického roku

Harmonogram SZZ pro Bc. stud. program Fyzika a obor Obecná fyzika v podzimním termínu akademického roku

do 30. 4.

 • vedoucí prací navrhnou oponenta a oznámí ho tajemníkům pracovišť k odsouhlasení vedoucím pracoviště
 • seznam vedoucích a oponentů prací pošlou tajemníci garantovi studijního programu ke schválení
 • schálené oponenty zanesou tajemníci pracovišť do SIS

dle aktuálního harmonogramu (typicky do 9. 5. 2024)

 • student vloží do SIS elektronickou verzi bakalářské práce ve formátu PDF, její přílohy a abstrakty v jazyce českém (resp. slovenském) a anglickém (případně další nezbytné údaje), viz Opatření děkana č. 26/2023

dle aktuálního harmonogramu (typicky do 2. 6. 2024)

 • kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ elektronicky prostřednictvím SIS (uzavření studia)
 • přihlášení se k SZZ elektronicky prostřednictvím SIS (separátně k obhajobě, k ústní části, případně k oběma částem)

následně (typicky do 5. 6. 2024)

 • studijní oddělení náhodným způsobem přiřadí studenty k subkomisím 1–6, a to zpravidla maximálně 7 studentů na den ke každé z nich
 • studijní oddělení prostřednictvím SIS zveřejní všechna oznámení o konání SZZ

do 14. 6.

 • doručení vytištěných podepsaných posudků vedoucích a oponentů (stačí po jednom exempláři) na sekretariát KVOF
 • současně vedoucí i oponent vloží nepodepsané posudky v elektronické podobě do SIS, viz Opatření děkana č. 26/2023
 • posudky vedoucího i oponenta obsahují zhodnocení i návrh známky

dle aktuálního harmonogramu (typicky od 17. do 30. 6. 2024)

 • konání SZZ, které organizují předsedové příslušných subkomisí
 • předsedové subkomisí také stanovují konkrétní den a místo konání
 • subkomise si na KVOF vyzvednou originály posudků bakalářských prací
 • student přinese na obhajobu jeden výtisk své bakalářské práce (po obhajobě mu bude vrácen)
 • obhajoba bakalářské práce probíhá formou prezentace s užitím projekční techniky. Délka prezentace je do 10 minut, student ji připraví ve formátu PowerPoint nebo PDF a přinese ji typicky na USB médiu. Technické podrobnosti dohodne s předsedajícím příslušné subkomise.
 • přítomnost oponenta či vedoucího je nezbytná pouze v případě, kdy navrhují práci hodnotit stupněm „dobře“ anebo „neprospěl/a“
 • za obhájenou bakalářskou práci se udělí jedna známka
 • dvě ústní otázky se hodnotí jednou výslednou známkou za ústní část zkoušky
 • závěrem se stanoví jedna známka za celkový průběh SZZ

v den obhajoby

 • předseda každé subkomise průběžně vkládá záznamy o obhajobách do SIS v elektronické podobě prostřednictvím příslušného modulu, tiskne je a nechává podepisovat členy subkomise
 • předseda následně na studijní oddělení odevzdá vytištěné protokoly o SZZ, podepsané záznamy o průběhu obhajoby, podepsané posudky vedoucího/oponenta a formulář s podpisovými vzory členů subkomise

V Praze dne 7. 5. 2024

prof. J. Podolský, předseda komise pro SZZ.[dekan-right]