Harmonogram konání státních závěrečných zkoušek (SZZ) bakalářského studijního programu Fyzika a oboru Obecná fyzika v letním termínu akademického roku 2021/2022

Harmonogram SZZ pro Bc. stud. program Fyzika a obor Obecná fyzika v září 2022

do 30. 4. 2022

 • vedoucí prací navrhnou oponenta a oznámí ho tajemníkům pracovišť k odsouhlasení vedoucím pracoviště
 • seznam vedoucích a oponentů prací pošlou tajemníci předsedovi komise pro SZZ ke schválení
 • schálené oponenty zanesou tajemníci pracovišť do SIS

do 12. 5.

 • student vloží do SIS elektronickou verzi bakalářské práce ve formátu PDF, její přílohy a abstrakty v jazyce českém (resp. slovenském) a anglickém (případně další nezbytné údaje), viz Směrnice děkana č. 4/2019

12. 5. – 16. 5.

 • odevzdávání listinné verze bakalářských prací na sekretariát Kabinetu výuky obecné fyziky (KVOF), Ke Karlovu 3, přízemí, v době 9:00-12:00 a 13:00-15:00
 • odevzdávání před stanoveným termínem je možné po předchozí domluvě na sekretariátě KVOF
 • student doručí na KVOF jeden výtisk práce (po úspěšné obhajobě bude studentovi vrácen)
 • druhý výtisk předá vedoucímu práce a třetí výtisk oponentovi (prostřednictvím příslušné katedry)

do 5. 6.

 • kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ elektronicky prostřednictvím SIS (uzavření studia)
 • přihlášení se k SZZ elektronicky prostřednictvím SIS

do 6. 6.

 • studijní oddělení v součinnosti s předsedou komise náhodným způsobem přiřadí studenty k subkomisím 1-6, a to zpravidla 6 studentů na den ke každé z nich
 • studijní oddělení prostřednictvím SIS zveřejní všechna oznámení o konání SZZ

do 8. 6.

 • doručení podepsaných posudků vedoucích a oponentů (stačí jen 1 exemplář) na sekretariát KVOF
 • současně vedoucí i oponent vloží nepodepsané posudky v elektronické podobě do SIS, viz Směrnice děkana č. 4/2019
 • posudky vedoucího i oponenta obsahují zhodnocení i návrh známky

15. 6. (případně také 14. 6.)

 • konání SZZ v době 9:00-18:00
 • v době 8:30-9:00 si subkomise vyzvednou bakalářské práce s posudky na KVOF
 • obhajoba bakalářské práce probíhá pomocí formální prezentace s užitím projekční techniky. Délka prezentace musí být do 10 minut, student ji připraví ve formátu PowerPoint nebo PDF a přinese ji typicky na USB médiu. Technické podrobnosti dohodne s předsedajícím příslušné subkomise.
 • přítomnost oponenta či vedoucího je nezbytná jen v případě, kdy navrhují práci hodnotit stupněm "dobře" anebo "neprospěl/a"
 • za obhájenou bakalářskou práci se udělí jedna známka
 • dvě ústní otázky se hodnotí jednou výslednou známkou za ústní část zkoušky
 • závěrem se stanoví jedna známka za celkový průběh SZZ

průběžně

 • předsedající každé subkomise vkládá záznamy o průběhu obhajob do SIS v elektronické podobě prostřednictvím příslušného modulu, tiskne je a nechává podepisovat členy subkomise
 • výtisk obhájené bakalářské práce předá komise studentovi
 • předsedající následně odevzdají v listinné podobě na studijní oddělení vytištěné protokoly o SZZ, podepsané záznamy o průběhu obhajoby, podepsané posudky vedoucího/oponenta a formulář s podpisovými vzory členů subkomise

V Praze dne 28. 3. 2022

prof. J. Podolský, předseda komise pro SZZ.[dekan-right]